Skip to content
Home » Common Questions

Common Questions

The sédané Kristus dudu wekasan, amarga Panjenengané wungu saka ing antarané wong mati, lan wunguné minangka pondasi kanggo iman Kristen. Dheweke mung siji sing liwat wunguné nelukake pati lan ngalahake Iblis. Dadi ora ana rasa wedi kanggo wong sing pracaya marang Kristus saka pati utawa Iblis, amarga Gusti Yesus isih urip.

https://youtube.com/watch?v=U_rzCrR4JJo%3Ffeature%3Doembed%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%3A

Prajanjian Anyar nyathet yen nalika Maryam Magdalena lan Maryam liyane teka kanggo ndeleng pasarean ing ngendi Gusti Yesus diselehake, malaekat Gusti ngatingal marang wong-wong mau lan ngandika:

… “Kowe aja padha wedi, sabab aku ngreti, kowe padha nggoleki Gusti Yesus kang disalib iku. 6 Panjenengane ora ana ing kene, awit wis wungu, kaya kang wis dipangandikakake. Padha mrenea, delengen panggonan kang mentas kagem sumare. 7 Mulane padha endang balia lan kandhaa marang para sakabate, yen Panjenengane wis wungu saka ing antarane wong mati lan ndhisiki lakumu menyang Galilea. Kowe bakal padha ndeleng Panjenengane ana ing kana. Yaiku pawartaku marang kowe kabeh.”

(Matthew 28:5-7)

Wiwit wiwitan pasamuwan Kristen, patangen minangka paseksi utama lan inti lan ambane martakake Injil. Ing khutbah pisanan sing kacathet ing kitab Kisah Para Rasul (buku sing nyritakake babagan asal-usul agama Kristen lan nyebar kanthi cepet), Pétrus ngandhani wong-wong Yahudi lan penduduk Yérusalèm, sing mbuktekake manawa Kristus wis ditangekake saka ing antarane wong mati, (Kisah Para Rasul 2). : 23, 24) lan rampung khutbah sing negesake

Inggih Gusti Yesus punika ingkang kawungokaken dening Gusti Allah, saha bab punika kula sadaya ingkang sami dados seksinipun.

(Lelakone Para Rasul 2:32) 

Apa Gusti Yesus wungu saka ing antarane wong mati? Apa ana alesan sing penting lan yakin sing bakal nggawe kita percaya ing wunguné Kristus? Ya, ana akeh bukti lan bukti sing ngonfirmasi kebangkitan Kristus saka ing antarane wong mati. Dokter lan sejarawan Lukas, sing ngetutake bebener sing dicathet kanthi tliti, ujar:

“Sareng sampun rampung anggenipun nandhang sangsara, Panjenenganipun lajeng ngatingal dhateng para rasul wau, sarta kalayan pratandha kathah paring bukti, bilih Panjenenganipun gesang. Amargi ngantos kawan dasa dinten laminipun anggenipun wongsal-wangsu…”

(Lelakone Para Rasu 1:3)

Apa bukti-bukti iki sing negesake marang para rasul lan para murid lan mbuktekake manawa Yesus wis diuripake maneh saka ing antarane wong mati?

Aku bakal menehi sampeyan, sing maca, bukti ing limang judhul kanggo nyederhanakake pangerten:

 1. Pati Sang Kristus ing kayu salib
 2. Para sakabaté Gusti Yésus padha precaya yèn Panjenengané wis wungu saka ing antarané wong mati, amarga wis bola-bali ngatingal marang wong-wong mau: a) Munculé Gusti Yésus marang akèh individu lan kelompok b) Kendel martakké para rasul lan para muridé Yésus bab wunguné c) Uripé para rasul lan para murid sing ndadak lan radikal diganti sawisé Gusti Yésus ngatingal marang wong-wong mau
 3. Owah-owahan lengkap lan dadakan sing kedadeyan karo Paulus, mantan penganiaya pasamuwan lan wong Kristen, sawise Gusti Yesus ngatingal marang dheweke.
 4. Owah-owahan lengkap lan dadakan sing kedadeyan ing Yakobus, sing ragu-ragu, sawise Gusti Yesus ngatingal marang dheweke.
 5. Kasunyatan sajarah kuburan kosong.

Siji-sijine cara kabeh kasunyatan iki bisa diterangake yaiku kanthi kasunyatan wungune Yesus saka ing antarane wong mati. Iki minangka bukti yen Gusti Yesus Kristus wungu saka ing antarane wong mati kaya sing dijanjekake, lan kaya sing diramalake dening para nabi ing Prajanjian Lawas atusan taun sadurunge.

Kaping pisanan, patine Gusti Yesus ing kayu salib

Aku wis ngrembug bukti iki ing bagean pisanan artikel iki lan wis nuduhake yen sedane Kristus ing kayu salib minangka prastawa sejarah sing kudu kelakon miturut kersane lan janjine Gusti Allah. Aku nuduhake bukti sing mbuktekake manawa kedadeyan kasebut. Prastawa iki minangka bukti wunguné Kristus, amarga yen panyaliban Kristus ora kelakon, banjur sedane, iki tegese ora ana kebangkitan sejarah. Nanging Gusti Yesus (lan dudu wong liya sing padha karo dheweke) disalib lan disarèkaké ing kuburan sing dikenal ing sangisoré pengawal Romawi sing ketat.

Kapindho, murid-muridé Yésus pretyaya nèk Yésus wis wungu saka antarané wong mati, merga wis bola-bali ngatingal marang wong-wong mau

a) Munculé Gusti Yésus marang akèh individu lan kelompok

Bebener iki muncul ing titik awal banget ing sajarah gereja wiwitan. Rasul Paulus kandha ing 1 Korinta 15:3-8 

Sabab kang wigati dhewe wus dakluntakake marang kowe, iya kaya kang wus daktampani dhewe, yaiku yen Sang Kristus wus nglampahi seda marga saka dosa-dosa kita, nyondhongi surasaning Kitab Suci, 4manawa Panjenengane wus kasarekake, sarta ing telung dinane wus kawungokake, cundhuk karo surasaning Kitab Suci, 5apadene Panjenengane wus ngatingal marang Kefas nuli marang para sakabate rolas. 6Sawise iku, banjur ngatingal marang sadulur luwih saka limang atus bebarengan; kang akeh nganti saprene isih padha urip, salong iya wus padha mati. 7Nuli ngatingal marang Yakobus, banjur marang para rasul kabeh. 8 Dene kang keri dhewe, ngatingal marang aku, padha kayadene marang anak kang lair durung mangsane.

Ayat-ayat kasebut minangka bukti sing jelas lan kuwat kanggo wunguné Kristus saka antarané wong mati. Panjenenganipun ngatingal dhateng individu lan kelompok ing macem-macem wektu lan macem-macem panggonan: Panjenengané ngatingal marang Maria lan Pétrus lan sewelas rasul, kanggo satus rong puluh wong, Yakobus, lan banjur kanggo limang atus wong kaya sing wis kita waca ing ndhuwur. Paseksene wong-wong iki bebas saka siji liyane, lan padha dadi saksi mata. Ing tembung liya, wong-wong mau ndeleng Panjenengané lan ora krungu bab wunguné saka wong liya. Mulané wong-wong mau bakal padha muni: “Kula sami dados saksi bab punika.”

Banjur sok dong mirsani, sing maca, ekspresi, “Akeh sing isih urip”. Ing tembung liya, rasul Paulus sing nulis ayat-ayat kasebut kandha, “Sampeyan bisa lunga lan takon marang wong-wong mau sing Yesus ngatingal.” Kuwi merga wong-wong kuwi isih urip lan isa ngyakinké apa sing diomongké Paulus.

Apa wajar yen kabeh wong kasebut halusinasi, kaya sing diklaim sawetara? Ora mokal yen kedadeyan kaya ngono, amarga ana sing mangan lan ngombe bareng karo dheweke. Nalika Gusti Yesus ngatingal marang para rasul sawelas, Panjenengane ngandika marang wong-wong mau:

“Delengen tanganKu lan sikilKu, iki Aku dhewe; grayangana Aku lan satitekna, yen memedi rak ora ana daginge lan balunge, kaya kang padha kokdeleng ana ing Aku iki.” (Lukas 24:39)

Banjur nduduhké tangané lan sikilé, terus nggawa iwak panggang lan madu karo wong-wong mau lan dipangan ing ngarep. (Ayat 40-43)

b) Para rasul lan murid-muridé Yésus kendel martakké nèk dhèwèké wis diuripké manèhd

Sawise Gusti Yesus ngatingal marang para rasul lan para sakabat, padha wiwit martakaké wunguné kanthi kendel. Dheweke ora nindakake sadurunge. Martaké wiwit ana ing kutha Yérusalèm, panggonané Yésus disalib. Nèk Gusti Yésus ora ditangèkké, para pengarepé imam mesthi ngomong marang murid-muridé: “Dèkné durung tangi. Punika badanipun.” Wong-wong mau padha martakaké wunguné Gusti Yésus, nalika padha diancam déning para pangareping imam lan para pangareping jaga Padaleman Suci, nganti padha gumun banget marga saka kendelé Pétrus lan Yohanes, nalika padha matur marang pangareping imam lan para pinituwa, yèn Gusti Allah. wis mungokake Gusti Yesus saka ing antarane wong mati (Kisah Para Rasul 4:10,13, XNUMX). Mangkono para pandherekipun Gusti Yesus ingkang ngatingal sasampunipun wungunipun, martakaken bab punika tanpa mupangati lan keuntungan pribadi. Kosok baline, padha nampa panganiaya lan pati jalaran saka pracaya marang wungunipun Sang Kristus.

Contone, Peter ngumumake:

Ing tigang dintenipun Gusti Yesus punika dipun wungokaken dening Gusti Allah saha sampun dados keparenging Allah, bilih Panjenenganipun lajeng ngatingal, 41 boten dhateng tiyang sabangsa sadaya, nanging dhateng para seksi, ingkang saderengipun sampun tinuding dening Gusti Allah, inggih punika dhateng kula sadaya ingkang sampun ndherek nedha lan ngombe kaliyan Panjenenganipun, sasampunipun Panjenenganipun wungu saking antawisipun tiyang pejah.  (Lelakone Para Rasul 10:40-41)

Mulané Pétrus lan para rasul liyané ngomong ngéné: “Amarga kita ora bisa ngomong apa sing wis kita deleng lan krungu. “

Rasul Paulus kanthi kendel ngandika bab wunguné Sang Kristus ana ing ngarepe para pangareping papan pangibadah Yahudi lan wong Israèl, sarta nyritakaké marang wong-wong mau apa kang wus kalakon marang Gusti Yésus.

“Saha sasampunipun sami nglampahi sadaya ingkang sinerat tumrap ing Panjenenganipun, Panjenenganipun lajeng kaandhapaken saking kajeng salib tuwin kasarekaken. Nanging nunten kawungokaken dening Gusti Allah saking antawisipun tiyang pejah, sarta ngantos sawatawis wekdal dangunipun anggenipun ngatingal dhateng para ingkang sami ndherek Panjenenganipun saking tanah Galilea dhateng Yerusalem. Inggih tiyang-tiyang punika ingkang sapunika sami dados seksinipun wonten ing sangajengipun umat punika.” (Lelakone Para Rasul 13:29-31)

Wigati, para pamaca sing daktresnani, apa sing kedadeyan karo Gusti Yesus wis ditulis lan ramalan ing Prajanjian Lawas wis kelakon, lan Gusti Yesus ngatingal marang para muride nganti pirang-pirang dina lan ora mung sepisan.

Mulané, saben-saben para pangareping imam padha ngancam marang para rasul supaya ora martakaké wunguné Sang Kristus, para rasul padha paseksi bab Gusti Yésus kanthi pangwasané kang gedhé, lan kanthi kendel ngucapaké pangandikané Allah. ( Para Rasul 4:23 )

c) Owah-owahan radikal ing uripe para rasul lan para murid sawise Gusti Yesus ngatingal marang wong-wong mau

Para rasul lan murid-muridé Gusti Yésus, nalika Gusti Yésus dicekel, séda lan dikubur, padha wedi, bingung, lan mung mandeng ing njero, amarga padha ndeleng Panjenengané kang padha diarep-arep kakubur. Markus 14:50 ing Prajanjian Anyar ngandika, “Kabeh padha ninggal dheweke lan mlayu.” Malah Petrus nolak manawa dheweke ngerti Kristus kaping telu. Wedi iki ngontrol wong-wong mau kanggo ombone sing

Bareng ing wayah bengi ing dina kapisan minggu iku para sakabate Gusti Yesus padha nglumpuk ana ing sawijining papan, lawange padha kakancing awit saka wedine marang wong Yahudi. Ing nalika iku Gusti Yesus rawuh jumeneng ana ing tengah-tengahe para sakabat sarta ngandika: “Tentrem-rahayu anaa ing kowe kabeh!” (Yokanan 20:19) 

Nanging sawise Gusti Yesus ngatingal marang wong-wong mau sawisé wunguné, uripé padha diganti babar blas, lan padha dadi kendel lan initiators, kapenuhan ing kabungahan lan pangarep-arep minangka kita maca ing tutugan saka ayat ndhuwur.

Sawuse ngandika mangkono, tumuli nedahake astane lan lambunge marang para sakabat. Para sakabat iku padha bungah nalika ndeleng Gusti Yesus (Yokanan 20:19-20)

 Dheweke wis siyap mati kanggo negesake kabeneran wungune Yesus. Wong-wong mau nampa panganiaya, kasangsaran, lan pati merga iman lan martakaké bab wunguné Yésus saka antarané wong mati. Pétrus sing nyélaki Kristus ngadeg ing ngarepé wong-wong Yahudi sing misuwur lan martakaké wunguné Kristus. Dhèwèké nerangké marang wong sing ngrungokké piyé Yésus wis ngétok marang dhèwèké lan marang wong liya. Paulus, sing dadi mungsuh sing paling sengit lan nganiaya wong Kristen, kanthi kendel martakaké wunguné Kristus lan mlebu ing papan pangibadah wong Yahudi, “nerangake lan mratelakake yen Sang Kristus kudu nandhang sangsara lan wungu saka ing antarane wong mati, pangandikane:

“Menggah Sang Mesih punika inggih punika Gusti Yesus, ingkang kula wartosaken dhateng panjenengan.” (Lelakone Para Rasul 17:3) 

Apa sing ngowahi kabeh urip wong-wong iki? Apa iku goroh? Apa iku ngapusi? Apa iku crita reka-reka? Apa sampeyan wis krungu, sing maca, sapa wae sing bakal siap mati amarga ngapusi? Ora! Uripé wis diganti amarga padha ndeleng Kristus urip, wungu saka ing antarane wong mati.

Katelu, owah-owahan total lan dadakan sing kedadeyan karo Paulus, mantan penganiaya wong Kristen, sawise Yesus ngatingal marang dheweke.

Paulus kuwi wong Yahudi, wong Farisi, lan religius banget. Dheweke percaya yen kersane Gusti Allah supaya dheweke nganiaya wong Kristen kaya sing dikandhakake ing Prajanjian Anyar:

“Sabab kowe wus padha krungu bab uripku biyen ana ing wewengkone agama Yahudi: luwih dening banget anggonku nguya-uya lan ngrusak Pasamuwaning Gusti Allah.” (Galati 1:13)

 Paulus terus ngandhani apa sing ditindakké marang para muridé Yésus:

“Bab punika kawula tindakaken ugi wonten ing Yerusalem. Kawula boten namung nglebetaken para suci kemawon dhateng ing pakunjaran, sasampunipun kawula tampi panguwaos saking para pangajenging imam, nanging kawula inggih ngrujuki, bilih tiyang-tiyang punika sami kaukum pejah. 11 Wonten ing papan-papan pangibadah kawula asring nganiaya tiyang-tiyang wau, saha sami kawula peksa, supados sami nyelaki kapitadosanipun, punapadene margi saking sanget muntabing manah kawula, tiyang-tiyang wau sami kawula oyak-oyak, malah ngantos dumugi ing nagari-nagari manca.” (Lelakone Para Rasul 26:10-11)  

Nanging Paulus owah kanthi radikal amarga Gusti Yesus ngatingal marang dheweke, kaya sing diomongake. Sawisé Gusti Yesus katon ing dheweke, Paulus dadi pandhita paling gedhe babagan kebangkitan Kristus, lan nyebarake agama Kristen kanthi cepet ing abad kapisan utang akeh marang dheweke. Kita maca ing Prajanjian Anyar:

“Nanging pasamuwan-pasamuwane Sang Kristus ing Yudea tetep ora padha sumurup marang rupaku. 23 Mung padha krungu, yen wong kang biyen nguya-uya wong-wong mau, saiki martakake iman kang biyen diarah sirnane.” (Galati 1:22-23)

Apa sing kedadeyan sing nyebabake owah-owahan iki? Piyé wong sing nglawan Kristus lan nganiaya wong Kristen dadi salah sijiné wong-wong sing martakaké iman sing wis dirusak? Ora ana panjelasan liya kanggo owah-owahan ing urip wong iki kajaba dheweke wis ndeleng Kristus sawise wungu, nalika dheweke ngatonake dheweke ing dalan menyang Damsyik. Saben keuntungan sing diduweni, kaya sing dikandhakake, dadi rugi: “Kabeh iku dakanggep rugi marga saka sih-rahmat wanuh marang Sang Kristus Yesus, Gustiku.”

Imané Paulus saya kuwat lan bener, mula kaya para rasul lan murid-murid sing sepisanan, dhèwèké siap ngadhepi pati kanggo nyebarké Injil Kristus lan martakké wunguné. Dhèwèké digebugi, dipecuti lan dibenturi watu merga imané marang patangen, nanging terus martakké wunguné Kristus.

Kaping papat: Owah-owahan total lan lengkap sing dialami Yakobus sing ragu-ragu sawise Gusti Yesus ngatingal marang dheweke

Yakobus kuwi wong Yahudi sing mursid lan religius, nanging dhèwèké ora percaya nèk Yésus kuwi Mesias (Kristus). Prajanjian Anyar ngandika:

“Sabab dalah para sadhereke iya padha ora pracaya marang Panjenengane.” (Yokanan 7:5)

Nanging sawetara minggu sawisé Kristus disalib, sedulur-seduluré Yésus kabèh dadi pretyaya marang Dèkné. Nalika padha ana ing kamar ndhuwur karo para sakabate, padha ndedonga sawise Gusti Yesus minggah ing swarga. ( Lelakone Para Rasul 1:14 ) Sakwisé kuwi, awaké dhéwé ngerti Yakobus wis dadi salah sijiné pimpinan jemaat.

Apa sing nyebabake owah-owahan ing urip James? Siji-sijine panjelasan yaiku Yesus ngatingal marang dheweke ing dalan sawise wungu saka ing antarane wong mati lan Yakobus percaya banget marang Gusti Yesus nganti dheweke siyap mati amarga iman marang wungune Kristus saka ing antarane wong mati.

Kalima, bukti kaping lima kanggo wungunipun Gusti Yesus punika kasunyatan sajarah kuburan kosong.

Kuburan kosong minangka kasunyatan sing wis diverifikasi amarga sawetara alasan sing bakal dakwenehake kanthi ringkes. Nanging aku kudu mbuktekake dhisik, yen sawise Gusti Yesus katetepake seda, ana wong sing jenenge Yusuf sowan ing ngarsane gubernur Pontius Pilatus lan nyuwun layone Gusti Yesus. Yosèf banjur njupuk layoné lan dibungkus nganggo kuburan lan diselehake ing kuburané sing anyar. Banjur nggulungake watu abot ing lawanging pasarean.

Kanggo mesthekake yen kuburan ora bakal diganggu, para pangareping imam lan para wong Farisi padha marani lan masang jaga ing ngarep lawang kuburan lan nutup watune. (Paukuman kanggo ngilangi segel yaiku eksekusi.) Iki ngonfirmasi ora mungkin nyolong awak Yesus, kaya sing diklaim sawetara.

Nanging nalika esuke ing dina pisanan minggu, malaekat Gusti mudhun saka swarga lan nggulungake watu saka lawang (Matius 28: 2). Mangkono sawetara wong wadon sing padha nggawa rempah-rempah kanggo ngembalsem awak bisa mlebu ing pasarean. Nanging wong-wong mau ora nemu layoné Gusti Yésus. Sawisé iku, Pétrus mlebu

“Simon Petrus olehe nututi iya tumuli tekan sarta banjur mlebu ing pasarean, lan weruh ulese sumeleh ing lemah 7 dene lawon riwe kang maune ana ing mastakane Gusti Yesus ora awor karo ulese, nanging sumeleh rada nyele ana ing panggonan liya lan wis gulungan.” (Yokanan 20:6-7)  

Piyé kita isa yakin nèk kuburan kuwi kosong telung dina sakwisé Yésus dipentèng? Paling ora ana telung alasan:

 • Para rasul lan para muridé Kristus martakaké wunguné ing Yérusalèm. Iki kutha gedhe. Yen layone Gusti Yesus isih ana ing pasarean, para panguwasa Yahudi bisa nuduhake layone marang wong-wong lan kanthi cara kasebut, nyebabake pati kanggo Kristen nalika isih enom. Nanging wong-wong mau ora bisa nglakoni merga kuburané kosong.
 • Jawa XNUMX: Bareng para pangareping imam padha nyritakaké lelakon mau kabèh, Prajanjian Anyar ngandika: “Para pangareping imam mau sawise pirembugan karo pinituwa, banjur padha gawe putusan, para prajurit kang jaga padha diwenehi dhuwit akeh 13lan padha diweling: “Kowe padha martak-martakna, yen ing wayah bengi para sakabate padha teka nyolong layone, nalika kowe kabeh lagi padha turu.’ ( Matéus 28:12-13 ). Iki minangka pengakuan ora langsung yen kuburan kasebut kosong.
 • Paseksen para wanita: Yen penulis saka abad pisanan pengin nyipta crita kanggo ngapusi wong, dheweke ora bakal nulis apa wae sing bakal nyuda kredibilitase. Mangkono nalika kita maca crita kuburan kosong ing Prajanjian Anyar, kita nemokake yen wanita minangka saksi pisanan lan utama saka wunguné. Iki katon aneh lan penting, amarga ing budaya Yahudi lan Romawi, wanita dianggep luwih murah lan paseksenane diragukan. Mulane, kita maca ing Prajanjian Anyar nalika wong wadon ngandhani para rasul babagan kuburan kosong, “Nanging tembung-tembunge iku dianggep ngayawara, padha ora ngandel marang wong-wong wadon iku.” (Lukas 24: 11) Yen crita kuburan kosong iki digawe, mesthine ora nyebutake wanita, nanging jeneng wanita sing dideleng Gusti Yesus kasebut kanthi khusus, lan dheweke wis misuwur ing Yerusalem.

Ora ana sing nerangake kasunyatan kuburan kosong kajaba wunguné Gusti Yésus saka ing antarane wong mati. Dadi, kasunyatan sejarah iki minangka bukti sing kuwat banget kanggo wungu, kaya sing diomongake kaping pirang-pirang marang para muride.

Bukti-bukti iki, limang fakta, nuduhake banget wungunipun Kristus saka ing antarane wong mati. Kasunyatan lan prastawa iki mung bisa diterangake dening kasunyatan wungunipun Gusti Yesus.

Pungkasan, kanggo nyimpulake artikel iki, kita wis weruh manawa kasunyatan sedanipun Kristus ing kayu salib lan wungunipun saka ing antarane wong mati minangka kasunyatan paling gedhe ing sajarah lan pesen paling penting ing kabeh donya Iku nandheske kanggo kita kurban, tanpa syarat. katresnané Gusti Allah sing diwènèhké Gusti Yésus Kristus wektu Dèkné wis mbayar paukuman dosa-dosa kita, yaiku pati, lan srana pati ing kayu salib nggantosi kita, lan wunguné saka ing antarané wong mati kanggo mènèhi jaminan marang kita nèk Dèkné wis urip. Kuwi nimbali kita supaya iman marang Panjenengané kanggo nampa kabèh berkah sing dijanjèkké marang wong-wong sing pretyaya marang Dèkné.

Apa pentinge lan kabutuhan kebangkitan miturut Prajanjian Anyar? Iku mbuktekaken lan affirms kanggo kita:

 1. Pangandikane Gusti Yesus: “Aku iki dalane, sarta jatine kayekten lan kauripan. Ora ana wong siji-sijia kang bisa sowan marang Sang Rama, manawa ora metu ing Aku. (John 14:6) Dhèwèké uga kandha bab dhèwèké nèk dhèwèké kuwi Gusti Allah sing dadi inkarnasi lan wunguné saka antarané wong mati mbuktèkké nèk omongané kuwi bener., merga kita maca ing Prajanjian Anyar: “an miturut Rohing kasucen, kang kayekten ana ing wungune saka ing antarane wong mati, manawa Panjenengane iku Putrane Gusti Allah kang kuwaos, yaiku Gusti Yesus Kristus, Gusti kita.” (Rum 1:4) 
 2. Yésus Kristus ngalahake pati lan ngalahké Sétan, kaya sing diwaca ing bab patangen: “”Heh pati, ana ing ngendi kaunggulanmu? Heh pati, ana ing ngendi entupmu?” (1 Korinta 15:55)  Wong sing pretyaya marang Kristus nduwèni jaminan urip langgeng lan menang nglawan godaan Sétan.
 3. Wong-wong sing pretyaya marang Gusti Yésus bakal diuripké manèh kaya Kristus sing ditangèkké manèh kaya sing kita waca ing Prajanjian Anyar: “Nanging kang bener iku yaiku manawa Sang Kristus wus kawungokake saka ing antarane wong mati, minangka kang wiwitan saka panunggalane kang wus padha mati.” (1 Korinta15:20) lan “Amarga yen kita pracaya, manawa Gusti Yesus wus seda lan wus kawungokake, kita iya pracaya, yen wong-wong kang wus ngajal ana ing Gusti Yesus iku bakal padha diklumpukake dening Gusti Allah bebarengan karo Panjenengane.” (1 Tesalonika 4:14)
 4. Yesus Kristus urip, lan amarga dheweke urip, Prajanjian Anyar ngandika: “Mulane Panjenengane uga saged mitulungi rahayu kalawan sampurna marang sakehing wong kang sowan ing ngarsane Gusti Allah lumantar Panjenengane. Jalaran Panjenengane gesang ing salawase prelu jumeneng dadi Pantarane wong-wong mau.” (Ibrani 7:25)

Yen sampeyan precaya marang Gusti Yesus Kristus, kaya sing diomongake babagan awake dhewe, yen dheweke wis ditangekake saka ing antarane wong mati, kanthi tembung liya, yen sampeyan pitados marang Panjenengane, sampeyan bakal nampa urip langgeng lan pangapuraning dosa, awit Gusti Allah. nampa saben wong sing sowan marang Panjenengane liwat Kristus, apa wae agama utawa denominasi utawa etnis latar mburi.

Umat ​​Kristen ing Paskah saben taun ngrayakake sédané Gusti Yésus Kristus ing kayu salib lan wunguné saka séda. Dear reader, apa sampeyan kepingin weruh makna lan pentinge liburan iki, sing ngomong babagan apa sing ditindakake Kristus kanggo nebus manungsa, lan sing dirayakake dening mayuta-yuta wong Kristen saben taun?

https://youtube.com/watch?v=U_rzCrR4JJo%3Ffeature%3Doembed%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%3A

Sampeyan bisa uga duwe gagasan sing salah babagan makna Paskah. Utawa akeh sing wis diwulangake yen Kristus ora seda lan ora wungu saka ing antarane wong mati. Sampeyan bisa uga ora ngerti apa tegese sedane Kristus, utawa ngerti pentinge lan asil wungunipun saka ing antarane wong mati. Kawula nyuwun supados panjenengan sami maos makalah-makalah punika kanthi manah ingkang tulus, tanpa prasangka, kanthi kersa ngudi kayekten, amargi panjenengan saestu kersa nyenengaken Gusti ing gesang panjenengan.

Pati lan wunguné Sang Kristus minangka watu pondasi Kristen. Iman Kristen adhedhasar seda lan wungunipun Sang Kristus. Seda Kristus disebutake luwih saka 150 kaping ing Prajanjian Anyar. Yen kita nolak wunguné Kristus, iman Kristen kabèh tiba, kaya 1 Korinta 15:17 ngandika,

“Lan manawa Sang Kristus ora kawungokake, pracayamu iku dadi tanpa guna, lan kowe isih padha kawengku ing dosamu.”

Nanging ora bakal ana patangen kajaba ana patiPiyé carané awaké dhéwé isa yakin nèk Kristus wis séda ing kayu salib?

Ing artikel iki, aku bakal ngutip saka Prajanjian Anyar ing Kitab Suci, pisanan amarga inspirasi saka Gusti Allah. Kapindho, amarga Gusti Yesus janji marang para muride yen bakal ngutus Roh Suci kanggo ngelingake kabeh sing wis diomongake marang dheweke. Katelu, para sakabate Gusti Yesus sing nyathet apa sing ana ing Prajanjian Anyar negesake manawa dheweke dadi saksi mata sing nyathet apa sing dideleng lan dirungokake.

Ana telung bebener sing kudu kita pahami ing wiwitan presentasi babagan kasunyatan sedane Kristus ing kayu salib:

First, sedane Sang Kristus dudu kedadeyan acak utawa kegagalan, kekalahan, utawa tandha kelemahane. Iku kedadeyan kanthi rencana lan tujuane Gusti Allah kanggo nebus manungsa. Punika ingkang dipunandharaken déning rasul Pétrus nalika ngadeg wonten ing ngajengipun tiyang Yahudi kathah, ingkang sampun mangertos Prajanjian Lawas. Dheweke ngandhani wong-wong mau ing Lelakone Para Rasul 2:23

“Panjenenganipun ingkang kaulungaken dening Gusti Allah miturut karsa saha rancanganipun punika sampun panjenengan salib sarta panjenengan sedani lumantar tanganipun bangsa-bangsa ingkang duraka.”

Petrus ditambahake ing Lelakone Para Rasul 3:18

“Nanging kanthi patrap makaten Gusti Allah sampun kelampahan nuhoni punapa ingkang kala rumiyin kapangandikakaken lumantar para nabinipun, inggih punika bilih Sang Mesih ingkang kautus punika kedah nandhang sangsara.”

Yen tembung Petrus salah utawa kutipan saka Prajanjian Lawas ora bener, wong-wong Yahudi mesthi mbantah, amarga dheweke ngomong karo wong-wong sing ana nalika Kristus seda ing kayu salib. Nanging kosok baline: luwih saka 3000 wong padha pracaya sawise krungu pangandikane Petrus.

Malah luwih cetha pangandikane Sang Kristus piyambak, nalika Panjenengane wungu saka ing antarane wong mati lan ngatingal marang para sakabate. Panjenengané ngandika marang wong-wong mau,

“Banjur padha dipangandikani mangkene: “Yaiki pituturKu kang Dakkandhakake marang kowe kabeh, nalika Aku isih nunggal karo kowe, yaiku yen kabeh kang wis katulisan tumraping Aku ana ing sajroning kitab-Torete Nabi Musa lan kitabe para nabi sarta kitab Masmur, iku kudu kayektenan.” Panjenengane banjur mbuka pikirane wong-wong mau supaya padha ngreti marang Kitab Suci. Pangandikane: “Ana kang katulisan mangkene: Sang Kristus pinasthi nandhang sangsara lan ing telung dinane wungu saka ing antarane wong mati.”

Lukas 24:44-46

Kristus ngomong karo wong-wong sing ngerti hukum Musa, kitab-kitab para nabi, lan Masmur. Kaya-kaya dheweke ngandhani wong-wong mau, amarga Gusti Allah wis janji bab iki, mesthine kelakon. Dadi sédané Kristus dudu kesalahan utawa kebetulan. Yaiku kawujud apa sing dijanjèkaké déning Gusti Allah, lan manut karsané Gusti Allah.

kapindho, sajrone urip lan pelayanan Yesus Kristus karo para sakabate, dheweke terus-terusan ngucapake manawa dheweke teka kanggo menehi awake dhewe minangka tebusan kanggo manungsa, lan bakal nandhang sangsara lan dipateni, lan sawise telung dina wungu saka ing antarane wong mati. Amarga Gusti Yesus jujur ​​ing pangandikane, lan cetha, tanpa mangu-mangu utawa ngapusi, kabeh sing diomongake mesthi kelakon. Ayo padha ngrungokake sawetara pangandikane Gusti Yesus sing bakal kelakon marang dheweke:

Wiwit nalika iku Gusti Yesus wiwit paring pitedah marang para sakabate, yen Panjenengane kudu tindak menyang Yerusalem, lan bakal nandhang kasangsaran pirang-pirang marga saka panggawene para pinituwa, para pangareping imam lan para ahli Toret sarta banjur disedani, lan ing telung dinane kawungokake. (Mateus 16:21)

Gusti Yesus tumuli wiwit mulang marang para sakabate, yen Putraning Manungsa iku kudu nglampahi sangsara akeh, sarta ditampik dening para pinituwa lan para pangareping imam tuwin para ahli Toret, banjur disedani lan sawise telung dina wungu maneh. (Markus 8:31)

  Gusti Yesus mbaleni bebener iki kaping pirang-pirang marang para muride. Banjur nerangake marang wong-wong mau yen dheweke bakal menehi awake dhewe kanthi sukarela kanggo ngrampungake kabeh sing ditulis babagan dheweke, kaya sing kandha ing Yokanan 10:18:

Ora ana wong siji bae kang ngrebut nyawaKu, nanging Dakulungake miturut sakarepKu dhewe. Aku kuwasa ngulungake, lan kuwasa ngukup maneh. Dhawuh iki kang Daktampa saka RamaKu.”

Iki minangka bukti liyane yen sedane Kristus ing kayu salib minangka kasunyatan sejarah, amarga ora mungkin Kristus bakal ngonfirmasi prekara-prekara kasebut marang para sakabate yen ngerti manawa ora bakal kedadeyan. Ora mungkin Kristus ngapusi bab séda lan wunguné, amarga mung Panjenengané sing ora tau gawé dosa. Kuwi sebabé rawuhé ing donya kita, lan dhèwèké ngerti apa sing bakal kelakon karo dhèwèké. Nèk awaké déwé nyélaki sédané Kristus ing kayu salib, awaké déwé nyalahake Dèkné ora ngerti apa-apa, utawa goroh utawa edan.

Malah, murid-muridé Kristus ora nampa tembungé bab séda ing kayu salib. Nalika Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mau, yen Panjenengane bakal dipateni lan tangi ing telung dinane, Petrus banjur didukani, pangandikane:Gusti Allah mboten sare, Gusti. “

Nanging Petrus banjur nggered Panjenengane kalawan munjuk: “Gusti, mugi Gusti Allah nebihaken bab punika! Sampun pisan-pisan Paduka ngantos kataman ingkang makaten punika.” 23Nanging Gusti Yesus banjur mengo sarta ngandika marang Petrus: “Heh, setan, sumingkira. Kowe iku dadi sandhunganKu, sabab kowe ora mikir apa kang kagalih dening Allah, nanging mung sing dipikir dening manungsa.” (Mateus 16:22-23)

Para murid uga ora ngerti apa sing diomongké Yésus wektu dhèwèké ngomongké bab pentingé sédané ( Lukas 9:44 ).

Katelu, Yésus Kristus sing disalib, dudu wong liya sing didadèkké kaya Dèkné.

Anadene Gusti Yesus wus mirsa apa sabarang kang bakal nempuh marang sarirane, banjur majeng sarta ngandika marang wong-wong mau: “Kowe padha nggoleki sapa?” Wangsulane kang kadangu: “Yesus Nasarani.” Pangandikane Gusti Yesus: “Iya Aku iki.” Yudas kang ngulungake Panjenengane uga ngadeg ana ing kono awor karo wong-wong mau. Bareng padha kadhawuhan: “Iya Aku iki,” tumuli padha mundur sarta niba ing lemah. 7Gusti Yesus banjur ndangu maneh: “Kowe padha nggoleki sapa?” Unjuke wong-wong mau: “Yesus Nasarani.” Paring wangsulane Gusti Yesus: “Aku wus tutur marang kowe, iya Aku iki wonge. Manawa Aku kang kokgoleki, wong-wong iki kareben padha lunga.” 

Yokanan 18:4-8 

Dheweke negesake manawa dheweke Yesus Kristus lan dudu wong sing katon kaya dheweke. Dheweke ora nolak, uga ora wedi ngenali awake dhewe. Uga ora njaluk salah siji saka muridé kanggo njupuk Panggonan ing kayu salib, amarga teka kanggo maksud iku.

Anadene kang ibu lan sadulure kang ibu, Maryam, bojone Klopas tuwin Maryam Magdalena padha ngadeg cedhak salibe Gusti Yesus. Bareng Gusti Yesus mirsani kang ibu lan sakabat kang dikasihi ngadeg sandhinge, banjur ngandika marang kang ibu: “Ibu, punika ingkang putra!” Nuli ngandika marang sakabate mau: “Lah iku ibumu!” Lan wiwit nalika iku sakabat mau banjur mboyong ibu Maryam menyang omahe.

(Yokanan 19:25-27)

Nèk awaké dhéwé ngomong nèk ana wong liya ing kayu salib, awaké dhéwé bakal ngomong nèk ibuné ora kenal karo dhèwèké, lan muridé sing mèlu Yésus telung taun lawasé. Kajaba iku, kita bakal nyatakake yen kanca-kancane padha diapusi uga mungsuh-mungsuhe, yaiku wong-wong Romawi lan wong-wong Farisi Yahudi, sawetara sing wis padu karo dheweke lan ngerti dheweke kanthi pribadi.

Paribasan manawa Gusti Allah nggawe wong liya katon kaya Yesus sing disalib ndadékaké kita ngalami akèh masalah liyané:

Kaping pisanan, pratelan iki, sing ora ana bukti kanggo ndhukung, mbukak lawang kanggo ngucapake kekacauan lan kecanggihan. Ora adoh saka Gusti Allah kanggo ngapusi kabeh wong sing wis kenal karo Gusti Yesus. Iki ora cocog kanggo dedeg piadeg lan kawicaksanan Gusti Allah.

Kapindho, Gusti Allah bisa nylametake dheweke kanthi ngunggahake dheweke menyang swarga, mula apa gunane nglebokake rupane marang wong liya kajaba mateni wong sing ora salah?

Katelu, ora bakal sulih wis bisa kanggo defend piyambak lan ngomong yen dheweke dudu Gusti Yesus, amarga yen wis kedaden, iku bakal dikenal lan nyebar ing luar negeri. Nanging kita ora krungu bab wong iki.

Kaping papat, amarga Gusti Yesus rawuh ing jagad iki kanggo tujuan iki lan kanggo ngrampungake apa sing wis ditulis ing Prajanjian Lawas miturut kersane Gusti Allah, kenapa Gusti Allah bakal ngapusi wong-wong mau lan nglawan apa sing wis dijanjekake?

Apa bukti liyane sing kita duwe, sing nggawe percoyo malah kritikus Kristen lan mangu-mangu lan Yahudi lan Romawi non-Kristen saka bebener sing Gusti Yesus seda ing kayu salib?

 1. Unanimity antarane sejarawan lan ahli Kitab Suci sing Yesus seda ing kayu salib.
 2. Contone, Jarod Ludman, sarjana Jerman anti-Kristen. Dhèwèké kandha bab sédané Kristus, ”Sedhé Kristus minangka akibat saka panyaliban ora prelu dirembug, amarga kuwi wis mesthi”.
 3. John Crousan, kritikus utama Kristen, kandha, “Ora ana keraguan sing sithik babagan panyaliban Kristus dening Pontius Pilatus.”

Iki loro sarjana lan sejarawan liyane wis ngandika iki amarga padha wis sinau bukti sajarah, lan mimpin kanggo kesimpulan iki.

 • Ana tandha-tandha mati Kristus ing kayu salib ing tulisan-tulisan para sejarawan Yahudi lan Romawi wiwit abad kapisan, wiwit taun 40 – 90 Masehi.
 • Sejarawan Yahudi Yosefus nyebutké Yésus ing bukuné Antiquities of the Jews XVIII lan kandha, ”Ing wektu kuwi ènèng wong wicaksana jenengé Yésus, sing nindakké mukjijat-mukjijat, nanging Pilatus diukum pati ing kayu salib. Nanging murid-muridé ora ninggal Dèkné, awit Dèkné ngatingal marang wong-wong kuwi ing telung dina.”
 • Sejarawan Romawi Tacitus nyebutake ing taun 115 Masehi marang pangadeg gerakan Kristen sing wis dieksekusi ing jaman Pontius Pilatus.
 • Ana pirang-pirang ramalan ing Prajanjian Lawas sing medhar wangsit babagan sedane Kristus
 • Yesaya 53:9 nyebataken rincian spesifik babagan sedanipun Kristus atusan taun sadurunge kedaden. “Wong-wong mau arep ngubur Dèkné karo wong-wong durjana, nanging Dèkné dilebokké nang kuburané wong sugih, awit dèkné ora nindakké panganiaya lan ora ngomong ngapusi.” Ramalan iki kawujud kanthi rinci nalika maca apa sing kedadeyan karo Yesus ing Matius 27:57-60.
 • Psalm 22:18 says“SandhanganingSun padha dibagi-bagi; padha muter dadu kanggo sandhanganku.” Ramalan bab Kristus iki kelakon persis ing kabeh rincian kaya sing kasebut ing Yokanan 19:23-24.

Bab iki kudu dicathet menawa wong-wong Yahudi ing abad kapisan Masehi, sing nolak Kristus, ora mbusak utawa ngganti ramalan kasebut. Dadi, kepiye carane bisa ngganti utawa dolanan karo dheweke 600 taun sawise rampung?

Ana ing paling ora rong puluh wangsit sing ngomong babagan kasunyatan panyaliban Kristus. Ramalan iki ora digawe dening para nabi dhewe, amarga Prajanjian Anyar nandheske ing 2 Petrus 1:21.

jalaran ora tau ana pamedhar-wangsit kang kawedharake saka kareping manungsa, nanging marga saka kawangsit dening Sang Roh Suci wong wong banjur padha calathu atas asmaning Allah.

Kabeh wangsit iki sing wis kawujud mbusak sembarang mangu bab panyaliban Kristus. Apa kita bisa dadi wani nolak ramalan-ramalan kasebut saka Gusti Allah?

Ing bab iki, Yésus ndhawuhi loro sakabaté nganggo tembung sing kasar merga ora ngerti apa sing ditulis para nabi bab dhèwèké.

“Gusti Yesus tumuli ngandika marang wong-wong mau: “Heh wong kang padha tanpa budi lan kang randhat ing pamikir, temah ora pracaya marang samubarang kabeh, kang wis kapangandikakake dening para nabi! 26Sang Kristus apa ora pinasthi nandhang iku mau kabeh, banjur lumebet ing kamulyane?” 27Tumuli padha diparingi katrangan bab sabarang kang wis katulisan ing Kitab Suci kabeh tumrap Panjenengane, wiwit kitab-kitabe Nabi Musa lan kitab-kitabe para nabi.” (Lukas 24:25-27)

Kajaba iku, Paulus mbantah karo wong Yahudi saka buku-buku Prajanjian Lawas

Kaya adate Rasul Paulus nuli lumebet mrono, sarta nganti telung Sabat terus-terusan anggone reraosan karo wong Yahudi bab perang-peranganing Kitab Suci 3kalawan diterangake sarta dituduhake, yen Sang Mesih iku kudu nandhang sangsara lan wungu maneh saka ing antarane wong mati, banjur ngandika: “Menggah Sang Mesih punika inggih punika Gusti Yesus, ingkang kula wartosaken dhateng panjenengan.” (Lelakone Para Rasul 17:2-3)

 Dhèwèké nyebutké ramalan-ramalan sing dingertèni wong-wong Yahudi.

 • Ana prosedur Romawi sing ketat sing ditindakake kanggo matine wong sing disalib. Dadi ora ana papan kanggo ujar manawa Kristus disalib nanging tetep urip sawise disalib. Ora mungkin Kristus tetep urip sawisé disalib, amarga wong Romawi ngati-ati banget kanggo mesthekake yen wong sing disalib wis mati.

Pati ing salib ing jaman Romawi lan sadurunge minangka salah sawijining cara eksekusi sing paling ala lan paling awon, lan paling nglarani. Kebrutalan lan kekerasan kasebut dadi ora ana cara kanggo korban tetep urip. Kristus digebugi lan digebugi meh mati malah sadurunge disalib. Kanggo wong Yahudi, Gusti Allah wis ngipat-ipati wong sing disalib. Mula, rasul Paulus nerangake sebabé Kristus kudu séda ing kayu salib.

Sang Kristus wus nebus kita saka laknate angger-anggering Toret srana dadi laknat piyambak marga saka kita, sabab ana tulisan mangkene: “Kenaa ing laknat saben wong kang digantung ing kayu salib iku!” – Galati 3:13  

Kanggo luwih konfirmasi manawa Kristus seda ing kayu salib, aku pengin nyebutake rong kedadeyan liyane saka Prajanjian Anyar:

 1. Nalika prajurit teka kanggo break sikil wong loro sing wis kasalib karo Gusti Yésus kanggo mesthekake yen padha ora bakal bisa kanggo ambegan lan kanthi mangkono bakal mati cepet. Yokanan 19:33 kandha, ”Nanging nalika padha sowan ing ngarsané Yésus lan nyumurupi yèn Panjenengané wis séda, banjur padha ora nyuwil-nyuwil sikilé.”
 2. Wektu ana wong sing jenengé Yusuf teka njaluk layoné Yésus sakwisé dipentèng, ”Pilatus kagèt nèk dhèwèké wis mati. Dheweke nimbali perwira lan takon apa dheweke wis seda. Nalika Pilatus kandha karo perwira, banjur masrahake layone marang Yusuf.” ( Markus 15:44-45 ).Ing tembung liya, nalika dheweke ngerti yen Gusti Yesus wis seda, amarga perwira kasebut wis lunga lan ngonfirmasi yen Kristus wis seda.
 • Ana ewonan wong Kristen sing wis nyebar ing macem-macem kelompok lan nyebar kabar kabungahan ing saben panggonan bab bebener sejarah sedanipun Kristus ing kayu salib.. Apa kita kudu nolak paseksiné wong-wong sing padha ndeleng lan krungu? Yen kita nolak kesaksian kasebut, kita bakal ngremehake para saksi sing ora rusak, lan ngremehake ramalane nabi liyane. Kepiye carane bisa nolak kabeh bangsa sing kabeh setuju, sanajan beda-beda ing prakara liyane, yen kesaksian kasebut kanggo acara penting sing nyata lan katon lan terus diterusake? Kajaba iku, ora ana swara siji-sijine sing diunggahake ing antarane wong Kristen, wong Yahudi, utawa wong pagan sing bakal mbantah utawa ngrusak paseksi wong Kristen babagan panyaliban Kristus, kaya sing wis kita deleng.

Kajaba iku, ewonan wong Kristen wis dipateni minangka martir ing jaman gereja wiwitan amarga ora bakal mbalekake paseksi babagan sedane Kristus. Apa sampeyan bisa mbayangno yen wong-wong iki, utamane para murid Yesus sing nalika urip nolak gagasan penyaliban, wis siyap mati amarga masalah palsu utawa fiksi? Yen padha diapusi, apa Gusti Allah ngidini dheweke diapusi? Gusti Allah ngapura!

Saliyane iki, nèk awaké déwé ngomong nèk Kristus ora seda ing kayu salib, awaké déwé bakal mbantah lan mbantah:

 • Sajarah umume, sing didhukung dening paseksi Kristen, Yahudi, lan Romawi
 • Prajanjian Anyar, pangandikane Gusti Allah, sing didegake kanthi lengkap ing acara penebusan saka panyaliban.
 • Kabeh medhar wangsit saka Prajanjian Lawas, sing prédhiksi séda lan wunguné Kristus, lan kabèh wis kelakon ana ing Kristus
 • Kristus ing kabeh ngandika bab alesan lan tujuan kanggo rawuh ing bumi

Apa cukup lan logis kanggo nglirwakake lan mbantah kabeh bukti kasebut yen Kristus ora seda ing kayu salib? Apa kita ora pracaya marang saksi mata sing ndeleng panyaliban Kristus, lan sing ana nalika kedadeyan kasebut lan kanthi setya nyathet apa sing kedadeyan?

Sawise menehi bukti sing negesake panyaliban Kristus lan sedane, kita kudu ngerti apa makna sedane, lan ngerti babagan iki kanggo ngormati katresnan kurban sing dituduhake dening Kristus kanthi seda ing kayu salib.

Tujuan lan makna seda Christ miturut karsaning Allah ana nebus manungsa lumantar kurban piyambak minangka kurban kanggo mbayar dosa kita.

 • Nalika Gusti Yesus Kristus miyos, malaekat Pangeran ngandika marang Yusuf, sarta Maryam bakal mbabar putra kakung, iku namakna Yesus; awit iya iku kang bakal ngluwari bangsane saka ing dosane.” (Mateus 1: 21) 
 • Lan nalika Yohanes, salah siji sakabaté Kristus, weruh Gusti Yésus rawuh, banjur ngandika: Delengen iku Cempening Allah kang ngilangi dosane jagad. ( Yokanan 1:29 ) Iki cempé sing ditrima karo Gusti Allah merga ora ana dosa lan ora ana cacad.
 • Lan rasul Pétrus njlentrehake makna sédané Kristus nalika ngandika ing 1 Petrus 2:24 “Panjenengane piyambak wis ngrembat dosa kita ing sarirane ana ing kayu salib, supaya kita sawise mati pisah saka dosa, padha urip cumadhang ing kayekten. Marga saka bilur-bilure kowe wus padha rahayu.

Kanthi cara iki, Gusti Yesus netepi kaadilan lan sih-rahmate Gusti Allah. Panjenengané nduduhké kaadilané Gusti Allah srana mbayar paukuman kanggo dosa kita, yaiku pati, lan nduduhké sih-rahmaté Gusti Allah sing nylametké saben wong sing pretyaya marang Kristus.

Yen kita nyingkiri sedane Sang Kristus, kaya-kaya kita ngomong yen rancangane Gusti Allah gagal, kersane ora kaleksanan, lan ora ana kawilujengan kanggo manungsa saka paukuman dosa, nanging sejatine dheweke wis seda. kaya sing wis kita deleng ing ndhuwur.

Kanggo nutup bagean iki, aku arep ngomong Wong Kristen ndeleng salib kanthi gumunggung. Rasul Paulus ngringkes pandangane wong Kristen marang kayu salib ing 1 Korinta 1:18.

“Awit pawarta bab salib iku pancen dadi kabodhoan tumrape wong kang bakal padha tiwas, nanging kanggo kita kang padha kapitulungan rahayu, dadi sawab kang saka Gusti Allah.”

Ya, Kristus disalib, ”sandhungan kanggo wong Yahudi lan wong Yunani dadi bodho”. Nanging nyatane, iku kuwasane Gusti Allah, amarga kedadeyan kasebut miturut rencana Allah sing nggumunake lan mulya kanggo ngluwari manungsa saka dosa. Rasul Paulus, sing wis nganiaya wong Kristen sadurunge iman, nulis marang pasamuwan ing Galatia:

“Dene aku ora pisan-pisan gelem gumunggung, kajaba ing bab salibe Gusti kita Yesus Kristus, sabab marga saka Panjenengane jagad wus disalib kanggo aku lan aku kanggo jagad.” (Galati 6:14)  

Kita uga ndeleng salib kanthi rasa syukur lan matur nuwun banget marang Gusti Allah kanggo katresnan lan sih-rahmat sing dituduhake nalika sedane Kristus, kaya sing dikandhakake rasul Paulus ing Rum 5:8.

“Nanging Gusti Allah wus ngatingalake sihe marang kita, awit Sang Kristus wus nglampahi seda kanggo kita, nalika kita isih padha kawengku ing dosa.”

Tembung pungkasan, sing maca, yaiku apik, asil unimaginable saka pati sukarela Kristus ing kayu salib. Mangga waca lan pikirake kanthi jero babagan ayat-ayat iki sing ditulis dening rasul Paulus kanthi inspirasi saka Roh Suci ing Prajanjian Anyar: Filipi 2:7-11

“nanging malah wus nyuwungake sarirane piyambak, lan ngagem sipating abdi, sarta wus dadi padha karo manungsa. 8Apamaneh ing sajrone wujud manungsa iku Panjenengane wus ngasorake sarirane lan sumuyud nganti seda ana ing kayu salib. 9Iya iku sababe Gusti Allah banget anggone banjur ngluhurake Panjenengane lan maringi asma marang Panjenengane ngungkuli sadhengahing jeneng, 10supaya ana ing asmane Gusti Yesus kang ana ing langit lan kang ana ing bumi lan kang ana ing sangisore bumi, padha jengkenga 11lan sakehing ilat padha ngakonana manawa “Gusti Yesus Kristus iku jumeneng Gusti”, murih kaluhuraning Gusti Allah, Sang Rama.”

Sawisé séda Kristus ing kayu salib lan wunguné saka ing antarane wong mati, Gusti Allah maringi posisi sing unik lan mulya, supaya saben wong sujud ing ngarsane. Salib mimpin kanggo kaluhuraké, nanging iku dudu pungkasan, amarga Kristus wungu saka ing antarane wong mati kaya sing bakal kita waca ing Kitab Suci. bagean kapindho artikel iki.

Surah Yusuf (Surah 12 – Yusuf) nyritakake babagan Hazrat Yusuf / Yusuf. Yusuf iku putra Hazrat Yaqub (Yakub), putra Hazrat Ishaq (Isak), putra Hazrat Ibrahim (Abraham). Yakub kagungan putra rolas, salah sijine yaiku Yusuf. Sadulur-sadulure Yusuf sawelas padha sekuthon nglawan Yusuf, lan rancangane nglawan Yusuf iku ana ing critane Yusuf. Kisah iki pisanan kacathet ing Taurat Musa luwih saka 3500 taun kepungkur. Akun lengkap saka Taurat ana kene.  Surah Yusuf (Surah 12 – Yusuf) akun ana kene. Surah Yusuf ngandhani yen iki ora mung crita nanging

Satemene ing Yusuf lan sadulur-sadulure iku ana tandha-tandha (utawa pralambang) tumrap para wong kang padha golek (kabeneran).

Surat Yusuf 12:7

Apa ing crita Yusuf lan sedulur-sedulure sing dadi ‘tandha’ kanggo wong sing golek? Kita nyemak crita saka Taurat lan Surah Yusuf kanggo mangerteni ‘tandha’ kasebut. 

Sujud sadurunge…?

Salah sawijining tandha sing jelas yaiku impen sing dicritakake Yusuf marang bapake Yaqub ing ngendi

Lah! Yusuf ngandika marang bapaké: “Dhuh bapakku! Aku weruh lintang sawelas lan srengéngé lan rembulan, padha sujud marang Aku!”

Surat Yusuf 12:4

Ing pungkasan crita, pancen kita weruh

Lan dhèwèké njumenengaké wong tuwané ing dhuwur dhampar, banjur padha sumungkem ing ngarsané. Dhèwèké ngandika: “Dhuh bapakku! iki kawujudan sesanti lawas! Gusti Allah wis kayektenan! Satemene Panjenengane iku becik marang aku nalika Panjenengane ngentasake aku saka pakunjaran lan ngentasake kowe (kabeh ana ing kene) metu saka ara-ara samun, (sanajan) sawise Iblis nyebar permusuhan antarane aku lan para sadulurku. Satemene Pangeranku iku luwih nguningani wewadining samubarang kang dikarsakake, awit satemene Panjenengane iku kang kebak kawruh lan kawicaksanan.

Surat Yusuf 12:100

Liwat kabeh Qur’an, ‘sujud’ disebutake kaping pirang-pirang. Ananging piyambake sedaya nyebataken sujud wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos, wonten ing shalat, wonten ing Ka’bah, utawi sakderengipun mukjijat saking Allah (kados para ahli sihir Mesir kaliyan Musa). Ing kene ana pangecualian yen ana ‘sujud’ marang wong lanang (Yusuf). Kedadeyan liyane sing padha yaiku nalika malaikat didhawuhi ‘sujud’ marang Hazrat Adam (Ta-Ha 116 lan Al-Araf 11). Nanging malaekat dudu manungsa, aturan umume manungsa mung sujud marang Gusti.

He wong kang padha pracaya! sujuda, sujuda lan sujuda marang Pangeranira; lan tumindak becik; supaya kowe padha makmur.

Al-Haj 22:77

Punapa ingkang dados prakawis Yusuf ingkang ngecualiaken, saengga bapakipun Yakub lan para sadherekipun sami sujud?

Manungsa Manungsa

Historical Timeline showing Prophet Daniel and other prophets of Zabur
Timeline sajarah nuduhake Nabi Daniel lan nabi liyane Zabur

Mangkono uga ing Kitab Suci, kita didhawuhi mung sujud ing ngarsané, utawa nyembah marang Yéhuwah, nanging uga ana pengecualian. Nabi Dhanièl nampa wahyu sing ngarep-arep ing wektu sing adoh Kratoning Allah bakal diadegaké lan ing wahyu Panjenengané weruh ‘Putraning Manungsa’.

Ing sajroning wahyu ing bengi iku aku terus bae anggonku ndeleng; banjur ana kang rawuh nitih mega saka ing langit, kaya Putraning Manungsa, kang nuli sowan marang ing ngarsane Kang sepuh ing Yuswa mau lan iya banjur kairid sowan ing Panjenengane, 14 tumuli kaparingan pangwaos lan kaluhuran sarta pangwaosing karajan; wong-wong saka sakehing bangsa, suku bangsa lan basa banjur padha ngabdi marang Panjenengane. Pangwaose iku pangwaos kang langgeng, kang ora bakal sirna, sarta karajane iku karajan kang ora bakal rusak.

Dhaniel 7:13-14

Ing wahyu, wong-wong padha sujud ing ngarepe ‘putraning manungsa’, kayadene kulawarga Yusuf padha sujud marang Yusuf. 

‘Putraning Manungsa’ minangka gelar sing paling asring digunakake dening nabi Isa al Masih. Dheweke nuduhake panguwasa gedhe ing ajarmarasake awakmu lan liwat alam nalika lumampah ing bumi. Ning, dhèwèké ora teka ”karo méga ing langit” kaya sing diramalké ing wahyu Dhanièl. Iki amarga sesanti sing looking luwih menyang mangsa, liwat pisanan teka kanggo kang kaping pindho – kang bali menyang bumi maneh kanggo numpes Dajjal (as diramalake marang Hazrat Adam) lan netepake Kratoning Allah. 

rawuhipun ingkang sepisanan, lair liwat Virgin Mary, iku kanggo nebus wong kanggo kewarganegaraan ing Kratoning Allah. Nanging malah nalika iku, Panjenengané ngandika bab carane Panjenengané, Putraning Manungsa, bakal misahake wong nalika bali ing mega. Dhèwèké nyumurupi kabèh bangsa padha sujud ing ngarsané, kaya déné sedulur-seduluré Yusuf padha sujud marang Yusuf. Punika ingkang dipun wulang déning Masih

“Besuk manawa Putraning Manungsa rawuh ngagem kamulyane lan sakabehing malaekat padha ndherekake, Panjenengane banjur lenggah ing dhampar kamulyan. 32 Sakehing bangsa nuli bakal kaklumpukake ana ing ngarsane lan bakal kapisah-pisah siji lan sijine, kayadene pangon anggone ndhewek-ndhewekake wedhus gembel karo wedhus jawa, 33 kang gembel dipapanake ana ing tengene, dene wedhus jawa ana ing kiwane.

34 Tumuli Sang Nata bakal ngandika marang kang ana tengene: Heh, para kang binerkahan dening RamaningSun, mara, padha tampanana warisan Kraton, kang wis kacawisake marang sira wiwit dumadining jagad. 35 Awitdene nalika Ingsun kerapan, sira caosi dhahar; nalika Ingsun kasatan, sira caosi ngunjuk; nalika Ingsun lelana, sira caosi palereban; 36 nalika Ingsun kelukaran, sira caosi pangageman, nalika Ingsun gerah, sira tiliki; nalika Ingsun kinunjara, sira sowani.

37 ng kono wong-wong kang mursid iku bakal padha munjuk: Gusti, kala punapa kawula sumerep Paduka kerapan lajeng kawula caosi dhahar, saha kasatan kawula caosi ngunjuk? 38 Kala punapa kawula sumerep Paduka lelana lajeng kawula caosi palereban, saha kelukaran kawula caosi pangageman? 39 Kala punapa kawula sumerep Paduka gerah utawi kinunjara, lajeng kawula sowani?

40 Sang Nata bakal paring wangsulan: Satemene pituturingSun marang sira: Samubarang kabeh kang sira tindakake kanggo salah sawijining saduluringSun kang asor dhewe iki, iku iya sira tindakake kagem Ingsun.

41 Sarta Sang Nata bakal ngandika marang kang ana sisih kiwane: Sumingkira saka ing ngarsaningSun, heh, wong kang padha kena ing laknat, sumingkira menyang ing geni langgeng, kang wis kacawisake kanggo Iblis lan para malaekate. 42 Sabab nalika Ingsun kerapan, sira ora nyaosi dhahar; nalika Ingsun kasatan, sira ora nyaosi ngunjuk; 43 nalika Ingsun lelana, sira ora nyaosi palereban; nalika Ingsun gerah, lan ana ing pakunjaran, sira ora sowan. 

44 Ing kono wong-wong mau bakal padha munjuk: Dhuh, Gusti, kala punapa kawula sumerep Paduka kerapan, utawi kasatan, utawi pinuju lelana, punapa kelukaran utawi gerah, punapa wonten ing pakunjaran saha boten kawula ladosi?

45 ang Nata banjur bakal paring wangsulan: Satemene pituturingSun marang sira, samubarang kabeh kang ora sira tindakake kanggo salah sawijining wong kang asor dhewe iki, iku iya ora sira tindakake kagem Ingsun.

46 Wasana wong-wong iku bakal lumebu ing siksa langgeng, dene wong kang mursid iku bakal lumebu ing urip langgeng.”

Mateus 25: 31-46

https://youtube.com/watch?v=iQzAUxZb75E%3Ffeature%3Doembed%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%3A

Hazrat Yusuf lan Isa al Masih

Bebarengan karo pangecualian manawa manungsa liya bakal sujud marang dheweke, Hazrat Yusuf lan Isa al Masih ngalami pola sing padha. Wigati carane akeh cara urip padha.

Acara ing gesang Hazrat YusufKedadeyan ing uripe Isa al Masih
Sedulur-seduluré, sing dadi 12 suku Israèl, sengit marang Yusuf lan nolak dhèwèkéWong-wong Yahudi minangka bangsa saka suku-suku sengit marang Isa al Masih lan nolak dheweke minangka Masih
Yusuf mratelakaken sujudipun para sadherekipun dhateng Israèl (asmanipun Yaqub
diparingi Gusti Allah)
Isa al Masih ngramalake sujud para sadulure (wong Yahudi) ing mangsa ngarep marang Israel (Markus 14:62).
Yusuf diutus dening Yakub bapake marang sedulur-sedulure, nanging wong-wong mau nolak dheweke lan ngrancang nglawan dheweke arep ngetokne nyawaneIsa al Masih diutus Bapaké marang sedulur-seduluré wong-wong Yahudi, nanging ”nanging para seduluré dhéwé ora nampa dhèwèké”. ( Yokanan 1:11 ) lan wong-wong kuwi ”rencana arep ngetokké nyawané” ( Yohanes 11:53 )
Dheweke diuncalake menyang jugangan ing bumiIsa al Masih tumurun ing telenging bumi
Yusuf didol lan dipasrahake marang wong manca kanggo dibuwangIsa al Masih didol lan dipasrahake marang wong manca kanggo dibuwang
Dheweke digawa adoh, mula sedulur-sedulure lan bapake mikir yen dheweke wis matiIsrael lan sadulure Yahudi mikir yen Isa al Masih tetep mati
Yusuf asor minangka abdiIsa al Masih njupuk “sifat abdi” lan ‘ngasorake awake dhewe’ nganti mati (Filipi 2:7).
Yusuf didakwa salahWong-wong Yahudi “nuduhake akeh perkara” (Markus 15:3).
Yusuf dikirim minangka budhak menyang pakunjaran, ing ngendi dheweke weruh bakal mbebasake sawetara tawanan saka pepeteng guo (tukang roti).Isa al Masih diutus “… kanggo mbendung wong sing remuk atine, kanggo martakake freedom kanggo tawanan lan ngluwari saka pepeteng kanggo wong-wong tawanan…” (Yesaya 61:1).
Yusuf munggah tahta Mesir, ngluwihi kabeh kakuwasan liyane, mung Sang Prabu Pringon piyambak. Wong-wong kang padha sowan marang Panjenengane padha sujud“Gusti Allah ngluhurake Panjenengane (al Masih) ing dhuwur lan maringi asma sing ngungkuli saben jeneng, supaya ing asmane Yesus kabeh dhengkul kudu tumungkul, ing swarga lan ing bumi lan ing sangisore bumi …” (Filipi 2:10). -11)
Nalika isih ditolak lan diyakini mati dening para sadulure, bangsa-bangsa teka
Yusuf kanggo roti sing bisa diwenehake kanggo wong-wong mau
Nalika isih ditolak lan diyakini mati dening sedulur-sedulur Yahudi liyane, bangsa-bangsa teka ing Isa al Masih kanggo roti panguripan sing mung bisa nyedhiyakake dheweke.
Yusuf ngendika babagan pengkhianatan saka sedulur-sedulure, “Kowe padha arep gawe cilaka aku, nanging Gusti Allah ngrancang supaya bisa nindakake apa sing saiki ditindakake, nylametake nyawa akeh.” ( Purwaning Dumadi 50:20 )Isa al-Masih ngendika nèk pengkhianatané wong-wong Yahudi kuwi dikarepké karo Gusti Allah lan bakal nylametké akèh wong, ”Satemen-temene pituturKu marang kowé, sing sapa ngrungokaké pituturku lan precaya marang sing ngutus Aku, nduwèni urip langgeng lan ora bakal diadili, nanging wis nyabrang saka ing pati. kanggo urip.” ( Yokanan 5:24 )
Para sadulure lan para bangsa padha sujud marang YusufDhanièl medhar wangsit bab Putraning Manungsa nèk ”saben bangsa lan bangsa saka saben basa
nyembah marang Panjenengane”

Akeh Pola – Akeh Tandha

Meh kabeh nabi kuna saka Taurat wis pola urip kanggo Isa al Masih – ditata atusan taun sadurunge rawuh. Iki ditindakake kanggo nuduhake manawa tekane Masihi pancen wis dadi rencanane Gusti Allah, dudu ide manungsa, amarga manungsa ora ngerti masa depan nganti tekan ngarep.  

Diwiwiti saka Hazrat Adam, ana ramalan bab Masih. Kitab Suci ngandika sing Hazrat Adam

… kang marga saka wong siji, yaiku Gusti Yesus Kristus.

(Rum 5:14)

Sanadyan Yusuf pungkasane nampa sujud saka sedulur-sedulure, nanging penolakan, pengorbanan lan keterasingan saka sedulur-sedulure sing ditekanake ing uripe. Iki emphasis ing kurban saka Masih uga katon karo pola saka kurbanipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Sawisé Yusuf, putrané Yaqub rolas dadi suku Israèl rolas sing dipimpin déning Nabi Musa saka Mesir. Cara sing ditindakake yaiku pola pretelling rincian kurban saka Masih. Nyatane Taurat wis akeh pratandha rinci ditulis mudhun ewu taun sadurunge rawuh saka Masih. Zabur lan nabi liyane wis rincian liyane ditulis mudhun atusan taun sadurunge Masih, karo penolakan nandheske ing wangsit saka Pelayan Kasengsaraan. Amarga ora ana manungsa sing ngerti masa depan atusan taun ngarep, kepiye para nabi iki bisa ngerti rincian kasebut kajaba diilhami dening Gusti Allah? Yen padha diilhami dening Gusti Allah banjur penolakan lan kurban Isa al Masih mesthi dadi rencanane.

Akèh-akèhé pola utawa ramalan iki gegayutan karo rawuhé Masih ing ngendi Panjenenganipun kurban piyambak supaya kita bisa nebus lan bisa lumebu ing Kratoning Allah.   

Nanging pola Yusuf uga ngarep-arep luwih maju nalika Kraton bakal diwiwiti lan kabeh bangsa bakal sujud nalika Isa al Masih bali menyang bumi. Awit kita saiki urip ing wektu nalika kita diundang menyang Kratoné Allah, aja nganti kaya wong-wong mau wong bodho ing Al-Ma’arij sing telat nganti Dina kanggo nemokake Penebus – lan wis kasep. Sinau luwih lengkap babagan Masih tawaran urip kanggo sampeyan. 

Sang Masih mulang manawa baline bakal kaya mangkene

“Ing wektu iku Kratoning Swarga bakal kaupamakake kaya prawan sapuluh, kang mangkat methuk panganten lanang kanthi nggawa diyan. 2 Sing lima bodho, sing lima pinter. Prawan-prawan sing bodho mau nggawa diyane ora nganggo nggawa lenga serepan, 4 dene prawan-prawan sing pinter, kajaba nggawa diyane, isih nggawa wadhah isi lenga. 5 Nanging sarehne pangantene nganti suwe ora teka-teka, prawan-prawan mau padha nganthuk lan banjur turu.

6 Bareng wayah tengah wengi keprungu swara wong alok-alok: Mantene teka! Padha pethuken!

Prawan-prawan mau padha tangi lan nata diyan-diyane. 8 Prawan-prawan sing bodho nembung marang prawan-prawan sing pinter: Bok aku wenehana lengamu sathithik bae, diyanku wis arep mati.

Nanging wangsulane prawan-prawan kang pinter: Aja, mengko ora sedheng kanggo aku lan kanggo kowe. Angur menyanga enggone sing dodol, tukua dhewe.

10 Nanging nalika lagi padha lunga tuku lenga, mantene teka, prawan-prawan sing wis miranti padha melu manten lumebu menyang ing pahargyan, lawange banjur dikancing.

11 Sawise mangkono prawan-prawan liyane iya teka lan matur: Bandara, bandara, kawula nyuwun kori!

12 Nanging wangsulane panganten lanang: Satemene pituturku marang kowe: Aku ora wanuh karo kowe

13 Mulane padha meleka, awit kowe padha ora weruh dinane lan wayahe.”

14 “Awit bab iku kayadene wong kang arep lelungan banjur ngundangi batur-bature, padha dipasrahi barang darbeke, 15 kang siji diwenehi limang talenta, sijine rong talenta, lan sijine maneh satalenta, undha-usuk kabisane, tumuli mangkat. 16 Kang tampa limang talenta banjur lunga, dhuwite dilakokake, temah oleh bathi limang talenta. 17 Batur kang tampa rong talenta iya nindakake kang mangkono lan oleh bathi rong talenta. 18 Nanging batur kang tampa satalenta iku lunga ndhudhuk lemah gawe luwangan, dhuwite bandarane dipendhem.

19 Sawise antara lawas bandarane batur-batur mau mulih, banjur etung-etungan. 20 Kang tampa limang talenta ngaturake bebathen limang talenta, ature: Bandara, kula panjenengan cepengi gangsal talenta; lah punika kula angsal bathi inggih gangsal talenta.

21 Wangsulane bandarane: Becik banget pagaweanmu iku, heh, batur kang becik lan tumemen; kowe wis ngatonake tumemenmu tumrap prakara sapele, kowe bakal dakpasrahi nindakake prakara gedhe; mara, lumebua lan melua ngrasakake kamuktening bandaramu.

22 Kang tampa rong talenta banjur matur: Bandara, kula panjenengan pasrahi kalih talenta; lah kula angsal bathi kalih talenta.

23 Wangsulane bandarane: Becik banget pagaweanmu iku, heh, batur kang becik lan tumemen; kowe wis ngatonake tumemenmu tumrap prakara sapele, kowe bakal dakpasrahi nindakake prakara gedhe; mara, lumebua lan melua ngrasakake kamuktening bandaramu.

24 Wasana kang tampa satalenta uga teka lan matur: Bandara, kula sampun sumerep, bilih panjenengan punika tiyang ingkang dakwenang, dene ngeneni ingkang sanes sebaran panjenengan, saha mendheti ingkang sanes taneman panjenengan. 25 Milanipun kula ajrih, kula lajeng kesah, arta panjenengan satalenta kula pendhem ing siti. Mangga, kula aturi nampeni kagungan panjenengan!

26 Bandarane banjur mangsuli: Heh, batur kang ala lan kesed, kowe wis ngreti, yen aku ngeneni kang dudu sebaranku lan njupuk kang dudu tanduranku. 27 Mulane benere dhuwitku koktitipake marang wong kang nglakokake dhuwit, supaya saulihku bisa tampa dhuwit iku saanakane.

28 Mulane padha jupuken dhuwit satalenta iku, banjur wenehna kang duwe sapuluh talenta iku. 29 Sabab sing sapa duwe, bakal kaparingan, nganti luber. Nanging sing sapa ora duwe, bakal kapundhutan sabarang darbeke kabeh. 30 Anadene batur kang tanpa guna iku uncalna menyang ing pepeteng kang banget petenge. Ing kono kang ana mung tangis lan keroting untu.”

Mateus 25:1-30