Skip to content
Home » Dina 2: Isa al Masih dipilih – ngendi Al-Aqsa & Dome of the Rock saiki

Dina 2: Isa al Masih dipilih – ngendi Al-Aqsa & Dome of the Rock saiki

Kenapa lokasi Al-Aqsa (Masjid al-‘Aqṣā or Bayt al-Maqdis) lan Dome of the Rock (Qubbat al-Sakhrah) ing Yerusalem khusus banget? Kathah prastawa suci ingkang sampun kedadosan wonten ing ngriku, ananging namung sekedhik ingkang mangertos menapa ingkang kedadosan dhateng nabi Isa al Masih PBUH wonten ing papan ingkang suci punika.

Kanggo luwih ngerti tantangan sing diadhepi Nabi Isa al Masih ing Yerusalem kita dibandhingake karo tantangan kanggo Nabi Muhammad SAW ing Mekah. Surah Al-Fath (Surah 48 – The Victory) ngandika bab Quraisy sing njaga akses menyang Ka’bah.

Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu (masuk) Masjidilharam dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan)nya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari; karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu Kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. (Al-Fath 48:25)

Kaum Quraisy ngalang-alangi Kanjeng Nabi SAW lan para pandherekipun saking Masjidil Haram lan papan kurban ing Mekah. Ing Bait Suci lan papan kurban ing Yerusalem ana kedadeyan sing padha ing jaman Nabi Isa al Masih. Para pemimpin agama wis nggawe sistem tuku lan adol kewan kurban, sing mbutuhake ijol-ijolan dhuwit kanggo para penyembah sing teka saka adoh. Iki ngalang-alangi ibadah sejati ing Padaleman Suci. Nanging Pedalemané Allah wis dibangun kanggo mangertos Sang Yehuwah ing antarane para bangsa – ora ndhelikake Panjenengane saka wong-wong mau. Isa al Masih PBUH nerusake kanggo ndandani kahanan, sing nyebabake dheweke ngadhepi tantangan wong-wong kafir sing dicritakake ing Surah Taghabun (Surah 64 – Saling Kecewa).

Kanjeng Nabi mung lumebu ing Yérusalèm ing dina sing diwedharaké atusan taun sadurunge, ngungkapake awake minangka Masih lan a pepadhang marang para bangsa. Tanggal kasebut, ing tanggalan Yahudi, yaiku Minggu, 9 Nisan, dina pisanan ing Minggu Suci. Amarga angger-angger ing Taurat, ing sabanjuré dina, 10th Nisan, minangka dina sing unik ing tanggalan Yahudi. Sadurunge, Taurat nyathet Nabi Musa (SAW) nyiapake 10th wewelak marang Fir’aun nalika didhawuhi Allah:

1Pangeran Yehuwah tumuli ngandika marang Nabi Musa lan Rama Harun ana ing tanah Mesir: 2“Sasi iki tumrap sira bakal dadi wiwitane sakehing sasi; iku bakal dadi sasi kapisan saben taun tumrap sira. 3Sira ndhawuhana marang pasamuwane Israel kabeh mangkene: Ing tanggal sapuluh sasi iki, saben wong nyepakna cempe siji, iku saben brayat; saben omah siji cempe siji. . ( Pangentasan 12:1-3 )

Ing wektu iku Nisan iku sasi kapisan ing taun Yahudi. Dadi, saben tanggal 10 Nisan wiwit nabi Musa, saben kulawarga Yahudi bakal milih wedhus sing bakal teka riyaya Paskah – iku mung bisa rampung dina. Ing jaman Nabi Isa al Masih, wong-wong Yahudi milih wedhus Paskah ing Pedalemané ing Yerusalem – lokasi sing padha 2000 taun sadurunge. kanjeng Nabi Ibrahim sampun diuji wonten ing ngurbanaken putranipun. Dina iki, iki lokasi Mesjid Al-Aqsa lan Kubah Watu. Dadi ing sawijining panggonan tartamtu (ing ngendi Al-Aqsa lan Dome of the Rock saiki ana lan ing ngendi Kuil Yahudi ing jaman Nabi Isa al Masih), ing sawijining dina tartamtu ing taun Yahudi (10 Nisan), wong Yahudi bakal milih. ing Paskah wedhus kanggo saben kulawarga (wong miskin bakal milih manuk dara). Kaya sing sampeyan bayangake, akehe wong lan kewan, swarane barter, ijol-ijolan manca (amarga wong-wong Yahudi teka saka pirang-pirang lokasi) bakal nggawe Bait Suci ing tanggal 10 Nisan kaya pasar sing nggegirisi. Injil nyathet apa sing ditindakake Nabi Isa al Masih ing dina iku. Nalika wacana nuduhake ‘dina sabanjuré’ iki dina sawise kang mlebu ing Yérusalèm, ing 10th ing Nisan – dina sing tepat nalika wedhus Paskah dipilih ing Padaleman Suci.

11Bareng wis rawuh ing Yerusalem, Gusti Yesus banjur lumebet ing Padaleman Suci, mirsani samubarang kabeh kang ana ing kono, nanging sarehne wis sore, banjur tindak menyang Betania, kadherekake sakabate rolas.

12Esuke nalika padha mangkat saka ing Betania, Gusti Yesus kerapan. 15Lakune wis padha tekan ing Yerusalem, Gusti Yesus bareng wis lumebet ing Padaleman Suci, banjur tumandang nundhungi wong-wong kang padha dol-tinuku ana ing plataraning Padaleman Suci. Meja-meja pareyalan lan bangku-bangkune wong adol manuk dara padha digolingake 16sarta ora marengake wong nggawa barang-barang liwat ing plataraning Padaleman Suci. 17Wong-wong banjur padha diparingi piwulang, pangandikane: “Apa ora ana tulisan kang muni: PadalemaningSun kasebut dalem pamujan kanggo sakehing bangsa? Nanging wis kokdadekake kedhung begal!” ( Markus 11:11-17 ).

Ing tingkat manungsa, nabi Isa al Masih mlebu ing Padaleman Suci ing dina Senin (Dina 2 minggu suci), 10 Nisan, lan mungkasi kegiatan komersial. Tuku lan adol wis nggawe alangan kanggo ndedonga menyang swarga, utamane kanggo bangsa liya. Nabi iku a Cahya kanggo bangsa-bangsa iki, mula dheweke nyuwil alangi antarane bumi lan langit kanthi mungkasi kegiatan komersial. Nanging ana sing ora katon uga kedadeyan ing wektu sing padha. Kita saged mangertosi bab punika saking gelar ingkang dipunparingaken dening Nabi Yahya (SAW) dhateng Isa al Masih. Nalika wara-wara Nabi Yahya ngandika:

29Esuke Nabi Yokanan mirsa Gusti Yesus murugi, Nabi Yokanan mau banjur ngandika: “Delengen iku Cempening Allah kang ngilangi dosane jagad. ( Yokanan 1:29 )

Nabi Isa al Masih minangka ‘Cempéning Allah’. Ing kurbanipun Ibrahim, Allah iku sing wis milih wedhus kanggo Ibrahim minangka ganti putrane kanthi nyekel ing grumbulan. Iki kok Idul Adha dirayakake dina iki. Kuil kasebut ana ing lokasi iki ing ngendi wedhus kasebut dipilih – ing ngendi al-Aqsa lan Dome of the Rock saiki.  Nalika Nabi Isa al Masih mlebu ing Bait Suci nalika tanggal 10 Nisan dheweke dipilih dening Allah minangka Cempe Paskah. Dheweke kudu ana ing Padaleman Suci ing dina sing tepat iki supaya bisa dipilih – lan dheweke.

Tujuané Isa minangka Cempé Paskah

Apa sing dipilih dadi cempé Paskah? Piwulangé Isa mènèhi jawaban. Nalika ngandika, ‘Omahku bakal kasebut omah donga kanggo kabeh bangsa’ dheweke ngutip saka Nabi Yesaya (SAW). Iki wacan sing lengkap (apa sing diomongake nabi nganggo warna abang).

Anadene para wong bangsa liyan kang rumaket marang Pangeran Yehuwah
prelu ngladosi Panjenengane,
lan nresnani asmaning Sang Yehuwah
sarta sumedya ngabdi marang Panjenengane,
kabeh kang netepi dina Sabat lan ora najisake,
tuwin kang gondhelan marang prajanjianingSun,
 
7 iku bakal Sunbekta menyang ing gunungingSun kang suci
lan bakal Sunparingi kabungahan ana ing dalem-pamujaningSun.
Ingsun bakal karenan marang kurban-kurbane obaran lan sembelehan
kang kacaosake ana ing misbyahingSun,
awit padalemaningSun bakal sinebut
dalem-pamujan tumrap sakabehe bangsa.

( Yesaya 56:6-7 )

Timeline Sajarah Nabi Yesaya (PBUH) karo sawetara nabi liyane ing Zabur

‘Gunung Suci’ sing ditulis Yesaya yaiku Gunung Moria, ngendi Nabi Ibrahim sampun nyembelih wedhus dipilih dening Allah kanggo ngganti putrane. ‘Omah pandonga’ yaiku Padaleman Suci sing dilebokake Isa al Masih ing tanggal 10 Nisan. Kanggo wong Yahudi, lokasi lan tanggal riyaya digabungake. kurbanipun Ibrahim lan Paskah Musa. Nanging, mung wong Yahudi sing bisa kurban ing Padaleman Suci lan ngrayakake Paskah. Ning, Yésaya wis nulis nèk ”wong-wong manca” (wong-wong dudu Yahudi) bakal weruh nèk ’kurban obongan lan kurban-kurbané bakal ditampa’. Nalika ngutip nabi Yesaya, Isa ngumumake manawa karyane bakal ditampa dening wong-wong sing dudu Yahudi. Dheweke ora nerangake babagan carane dheweke bakal nindakake iki. Nanging nalika kita nerusake akun kasebut, kita bakal sinau sanajan saiki kita ngerti yen Gusti Allah duwe rencana kanggo mberkahi sampeyan lan aku

Dina sabanjure ing Minggu Suci

Sawise wong-wong Yahudi milih cempe ing tanggal 10 Nisan, pranatan ing Taurat mrentahake supaya:

Cempe mau pisahen dhewe nganti tanggal ping patbelas sasi iki, nuli kasembeleha dening sagolonganing pasamuwane Israel ing wayah sore. (Pangentasan 12:6)

Sawise iku Paskah pisanan ing wektu nabi Musa, wong-wong Yahudi ngurbanake wedhus Paskah saben tanggal 14 Nisan. Kita nambahake ‘ngrawat wedhus’ lan kurbane ing Peraturan Taurat ing garis wektu kanggo minggu kasebut. Ing separo ngisor garis wektu kita nambahake kegiatan nabi kanggo Dina kaping 2 ing minggu kasebut – ngresiki Bait Suci lan dipilih minangka domba Paskah Allah.

Activities of the Prophet Isa al Masih on Monday - Day 2 - compared to regulations in Taurat

Kegiatan Nabi Isa al Masih ing dina Senin – Dina kaping 2 – dibandhingake karo pranatan ing Taurat

Nalika Nabi Isa al Masih PBUH mlebu lan ngresiki Bait Suci, iki uga duwe pengaruh ing tingkat manungsa. Injil terus karo nyatakake:

Para pangareping imam lan para ahli Toret padha krungu lelakon iku, banjur mbudidaya bisane nyedani Panjenengane, amarga padha wedi marang Panjenengane, awit wong akeh padha kaeraman kabeh ngrungokake piwulange.  ( Markus 11:18 )

Nalika ngresiki Padaleman Suci, dheweke dadi target para pemimpin Yahudi supaya dipateni. Dheweke miwiti kanthi ngadhepi nabi. Injil nyritakake manawa dina sabanjure…

Samubarang kabeh wus kapasrahake marang Aku dening Ramaku, lan ora ana wong kang sumurup marang Sang Putra, aliya Sang Rama, lan ora ana wong kang sumurup marang Sang Rama, aliya Sang Putra lan wong kang wus jinatenan saka karsane Sang Putra.
28He, para wong kang kesayahan lan kamomotan, padha mrenea, Aku bakal gawe ayemmu.  ( Markus 11:27-28 )

Surah at-Taghabun ngengetaken bilih tantangan ingkang kados mekaten menika dipunparingaken dhateng para Nabi ing jaman semanten.

Apakah belum sampai kepadamu (orang-orang kafir) berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, “Apakah (pantas) manusia yang memberi petunjuk kepada kami?” Lalu mereka ingkar dan berpaling; padahal Allah tidak memerlukan (mereka). Dan Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah (Muhammad), “Tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan.” Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.” (Surat at-Taghabun: 64 5-7)

Nabi Isa al-Masih , kudu mbuktekake panguwasane kanthi ujian sing paling angel, yaiku ujian sing ditindakake dening para kafir kanthi rutin, kaya sing dicritakake ing Surah at-Taghabun. Iki bakal dadi Tandha Cetha sing nuduhake yen nabi ora mung tumindak saka panguwasa ‘manungsa’. Kaya sing dijelasake dening at-Taghabun, ujian kasebut kudu ditangekake saka ing antarane wong mati. Nanging pisanan, sawetara acara liyane sing kudu dibukak minggu kasebut.

Kita tindakake carane plot saka panguwasa, tumindak nabi, lan aturan saka Taurat gabung bebarengan nalika ndeleng acara ing dina 3&4. sabanjuré.

DowDownload PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *