Skip to content
Home » Nabi Isa al Masih (PBUH) lan tandha Nabi Yunus

Nabi Isa al Masih (PBUH) lan tandha Nabi Yunus

Quraisy (utawa Quraisy) iku suku Arab sing nguwasani Mekah lan Ka’bah, lan minangka suku asale Nabi Muhammad SAW. Surah Quraisy (Surah 106 – Quraisy) nggambarake prajanjian sing disenengi wong Quraisy:

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (QS Quraisy 106: 1-2).

Nanging Surah Yunus (Surah 10 – Yunus) nyritakake apa sing kedadeyan nalika nabi Muhammad nggawa pesen menyang Quraisy.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa Kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka, “Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka.” Orang-orang kafir berkata, “Orang ini (Muhammad) benar-benar pesihir.” (Surat Yunus 10:2)

Nalika nolak pesene, Surah Al-Qamar (Surah 54 – Bulan) ngelingake Quraisy yen dheweke ngadhepi …

Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu (kaum musyrikin) lebih baik dari mereka, ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam kitab-kitab terdahulu?

Atau mereka mengatakan, “Kami ini golongan yang bersatu yang pasti menang.”

Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.

Bahkan hari Kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan hari Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. (Surat Qamar 54:43-46)

Surah Yunus ugi nerangaken bilih senajan kathahipun para nabi sampun boten dipungatosaken dening ingkang mirengaken (kados tiyang Quraisy), wonten pangecualian – Nabi Yunus (Yunus).

Maka mengapa tidak ada (penduduk) suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Yunus. Ketika mereka (kaum Yunus itu) beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.. (QS Yunus 10:98)

Nabi Yunus diutus marang bangsa manca. Nanging wong-wong mau isih nampa pesené. Nanging dheweke wis ora nampa peran lan ing nyoba kanggo mbukak saka iku wis ditelan urip dening iwak gedhe. Surah Al-Qalam (Surah 68 – The Pen) nerangake carane ing iwak dheweke mratobat saka maksiat dhewe lan bali menyang Nabi.

Maka bersabarlah engkau (Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti (Yunus) orang yang berada dalam (perut) ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih.

Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.

Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh. (Surat Al-Qalam 68:48-50)

Kados Nabi Muhammad, Nabi Isa al Masih sampun tindak dhateng kaumipun piyambak (Yahudi) lan piyambake sedaya sampun nuduh piyambakipun nindakaken ilmu sihir lan nampik pesenipun. Mula Nabi Isa al Masih uga nyebut Nabi Yunus/Yunus minangka Tanda. Tandha kanggo apa?

Panguwasa Isa al Masih ditakokake dening bangsane dhewe.

Kita weruh carane Injil nyathet Ajarannylametake lan kaelokan kanjeng Nabi Isa al Masih. Dheweke kerep menehi undhangan marang para pamireng (lan kita) supaya nampa apa sing ditawakake. Dheweke nawakake ‘banyu urip’welas asih marang wong dosagolek ‘ilang’, lan ngajak kabeh sing gelem mlebu ‘Kratoning Allah’.

Piwulang-piwulang kasebut mbingungake para pemimpin agama (padha karo para imam) ing jamane. Utamane dheweke kepingin weruh apa wewenang sing ditindakake. Contoné, apa dhèwèké bener-bener nduwé wewenang kanggo ngaturké sih-rahmaté Gusti Allah marang wong-wong sing luput, lan nduwé wewenang kanggo mbayar mlebu Kratoné Allah kanggo kabèh wong? Mulané para pemimpin agama njaluk tandha marang dhèwèké kanggo mbuktekaken panguwasaé. Injil nyathet pacelathone:

Isa nuduhake Tandha Yunus (Yunus)

Nalika samana ana ahli Toret lan wong Farisi sawatara, kang padha matur: “Guru, kula sami kapengin sumerep pratandha saking Panjenengan.” 39Nanging paring wangsulane: “Jinis kang ala lan ora setya iki njaluk pratandha, nanging bakal ora kaparingan, kajaba mung pratandhane Nabi Yunus. 40Awit padha kaya Yunus anggone ana ing wetenge iwak telung dina telung bengi, mangkono uga Putraning Manungsa bakal ana ing jerone telenging bumi telung dina telung bengi. 41Besuk ana ing pangadilan wong-wong Niniwe bakal tangi bareng karo jinis iki lan bakal ngadili jinis iki. Sabab wong-wong Niniwe iku sawise ngrungokake piwulange Yunus, banjur padha mratobat, lan mangka satemene kang ana ing kene iki ngungkuli Yunus. ( Matéus 12:38-41 ).

Nabi Yunus ing Sejarah

Isa al Masih (SAW) mangsuli kanthi nunjuk marang nabi Yunus (uga disebut Yunus utawa Yunis). Sampeyan bisa ndeleng ing timeline ing ngisor iki yen nabi Yunus urip watara 800 taun sadurunge Nabi Isa al Masih.

Nabi Nabi Yunus ing Quran (Yunus utawa Yunis) ing Timeline Sejarah

Nabi Yunus ing Quran

Yunus a.s. nyerat kitab ingkang wonten ing seratan Nabi. Quran ngringkes kitabipun kados makaten:

Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul, (ingatlah) ketika dia lari,1 ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi1 ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian). Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir (bertasbih) kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut (ikan itu) sampai Hari Berbangkit.

(QS. As-Saffat 37: 139-144)

Nabi Yunus ditelan iwak ageng amarga dheweke mlayu saka misi sing diwenehake dening Allah marang dheweke – kanggo martakake tobat menyang kutha Niniwe (cedhak karo Mosul saiki ing Irak). Ilmuwan Islam Yusuf Ali ngandika bab ayat iki

Iki mung idiom. Iki bakal dadi kuburan lan kuburan Nabi Yunus. Yen dheweke ora mratobat ora bisa metu saka awak makhluk sing nguntal dheweke, nganti dina utawa Qiyamat, nalika kabeh wong mati bakal tangi. (Catatan kaki 4125 saka Yusuf Ali terjemahan Quran)

Ing tembung liya, ana ing njero iwak kasebut minangka ukuman pati sing biasane mung dibebasake ing dina Kiamat.

Nabi Yunus saking Kitabipun piyambak

Buku Yunus mènèhi katrangan sing luwih rinci bab wektuné ing iwak. Dheweke ngandhani kita:

Kacarita marga saka panuntuning Yehuwah nuli ana iwak gedhe kang teka lan nguntal marang Nabi Yunus, sarta Nabi Yunus ana ing sajroning wetenge iwak mau lawase telung dina telung bengi.

1Ana ing sajroning wetenge iwak iku, Nabi Yunus ndedonga marang Pangeran Yehuwah Allahe, 2unjuke:
 
“Ing salebeting kasisahan, kawula sesambat dhateng Pangeran Yehuwah
 
lajeng inggih dipun sembadani,
 
wonten ing guwa-garbaning pejah kawula nyuwun tulung,
 
Paduka lajeng miyarsakaken swanten kawula.
 
3Kawula sampun Paduka cemplungaken dhateng ing teleng,
 
inggih ing dhasaring samodra,
 
kawula lajeng kakupeng ing ombaking toya,
 
sakathahing alun lan ombak Paduka
 
nasabi badan kawula.
 
4Ing ngriku unjuk kawula: Kawula sampun kasebrataken saking ing ngarsaning paningal Paduka,
 
punapa kawula badhe saged nyawang malih dhateng padaleman Paduka ingkang suci.
 
5Kawula sampun kinepang ing sakathahing toya ingkang ngancam nyawa kawula,
 
kawula kasasaban ing samodra agung;
 
sirah kawula kagubed-gubed ing lumuting samodra
 
6wonten ing dhasaring redi-redi.
 
Kawula ambles ngantos dumugi ing dhasaring bumi;
 
kawulu kakancingan ing slaraking bumi ing salaminipun;
 
ing nalika punika Paduka lajeng ngentas nyawa kawula saking luwenging pejah,
 
dhuh Yehuwah, Gusti Allah kawula.
 
7Nalika nyawa kawula nglumpruk nglemprek wonten ing batos kawula,
 
kawula enget dhateng Pangeran Yehuwah,
 
sarta pandonga kawula sumengka dhateng ing ngarsa Paduka
 
wonten ing padaleman Paduka ingkang suci.
 
8Tiyang ingkang sami gondhelan dhateng brahala ingkang tanpa gina punika
 
sami nilar dhateng ingkang ngasihi kanthi setya.
 
9Nanging kawula badhe nyaosi kurban dhateng Paduka
 
kanthi ngucap sokur;
 
punapa ingkang dados punagi kawula,
 
badhe kawula leksanani;
 
kawilujengan punika namung saking Sang Yehuwah!”
 
10Pangeran Yehuwah banjur dhawuh marang iwak mau lan Yunus banjur kawutahake menyang ing
 
dharatan.

(Yunus 1:17-2:10).

Apa ‘Tandha Yunus’?

Biasane kita ngarep-arep manawa ana wong sing nantang panguwasa, kaya Nabi Isa al Masih, dheweke bakal mbuktekake awake dhewe kanthi tandha sing nuduhake kekuwatan, kamenangan utawa sukses. Nanging Isa al Masih mbela panguwasa kanthi nyebutake Nabi Yunus 3 dina ‘ing alam wong mati’ – ‘luwangan’ utawa kuburan. Sajrone 3 dina iki, wiwit Yunus ora manut dhawuhe Allah, dheweke wis ‘dibuwang saka paningalmu’ yaiku, saka ngarsaning Allah. Babagan Yunus ing genggeman pati kanggo 3 dina ing jeru ireng, banished saka Allah, ora tandha kita nyana. Yagene Isa al Masih milih tandha sing kaya-kaya mbatalake wewenange?

Iki ora pisanan kelemahane lan pati diwenehi tandha. Kanjeng nabi Yesaya wis medhar wangsit Rawuhing Abdi. Yésaya medhar wangsit nèk Abdi iki bakal ’diremehake’ lan ’ditampik déning manungsa’ lan bakal ’dianggap diukum déning Gusti Allah’ lan bakal ’ditumpes saka negarané wong urip’ lan ’diwenehi kuburan karo wong duraka’. Sing luwih aneh, yaiku ”kersane Gusti kanggo ngremuk” Abdi. Kayane kaya sing dialami Yunus – lan kaya sing ditunjuk dening Isa al Masih.

Petunjuk sing nggawa pangerten yaiku pungkasane pandonga Nabi Yunus ing weteng iwak. Ukara pungkasan saka pandongané yaiku ”Kaslametan iku asalé saka Yéhuwah”. kita weruh carane jeneng ‘Isa/Yesus’ iku jeneng sunnat teka Branch. Nanging apa tegesé jeneng ‘Yesus/Isa’? Ing basa Ibrani iku liya ‘Pangeran Yehuwah nylametake’. Ing pandonga, Nabi Yunus ngakoni nèk dhèwèké (lan kita) kudu ’slamet’ lan Yéhuwah sing bakal nindakké kuwi. Pandongane mratelakake kabutuhan kita (kanggo disimpen) lan Allah minangka sing nindakake nylametake. Ing jeneng saka Isa al Masih (Yhowshuwa ing basa Ibrani) secara harfiah tegese bebener sing padha karo Yunus ing iwak sing pungkasane diakoni amarga jeneng Yesus / Isa tegese ‘Pangeran Yehuwah mitulungi‘.

Nabi Isa al Masih mungkasi obrolan karo para pemimpin agama kanthi ngelingake yen wong Niniwe (kutha ing ngendi Yunus diutus kanggo martakake) wis percaya lan mratobat marang pesen Yunus – nanging para pemimpin sing ngrungokake Isa al Masih ora. gelem tobat. Dheweke ora gelem ngakoni yen dheweke butuh tabungan. Awaké dhéwé kudu nliti atiné awaké dhéwé kanggo ndelok apa awaké dhéwé kaya wong-wong Niniwé (sing mratobat) utawa para pemimpin Yahudi (sing ora gelem). Sapa sing sampeyan loro?

Kita terus ngetutake Isa al Masih kanggo ndeleng kepiye Tandha Yunus iki kawujud lan kepiye ‘PANGERAN nylametake’ Misi Isa al Masih wiwit pungkasan.

Download PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *