Skip to content
Home » Nabi Isa al Masih (PBUH) lan tandha Nabi Yunus

Nabi Isa al Masih (PBUH) lan tandha Nabi Yunus

Quraisy (utawa Quraisy) iku suku Arab sing nguwasani Mekah lan Ka’bah, lan minangka suku asale Nabi Muhammad SAW. Surah Quraisy (Surah 106 – Quraisy) nggambarake prajanjian sing disenengi wong Quraisy:

Kanggo prajanjian (kaamanan lan pangayoman sing dinikmati) dening Quraisy, prasetyane (kalebu) lelungan ing mangsa lan mangsa panas (QS Quraisy 106: 1-2).

Nanging Surah Yunus (Surah 10 – Yunus) nyritakake apa sing kedadeyan nalika nabi Muhammad nggawa pesen menyang Quraisy.

Apa manungsa padha gumun, dene Ingsun wus paring wahyu marang sawijining manungsa saka golongane dhewe-dhewe? – supaya padha ngeling-eling marang manungsa (saka bebayane), lan aweh kabar kabungahan marang para mukmin yen padha duwe pangkat kang luhur ing ngarsane Pangerane. saka bebener. (Nanging) wong-wong kafir padha calathu: “Iki satemene tukang sihir kang nyata!” (Surat Yunus 10:2)

Nalika nolak pesene, Surah Al-Qamar (Surah 54 – Bulan) ngelingake Quraisy yen dheweke ngadhepi …

Apa wong-wong kafir sira (he Quraisy), luwih becik tinimbang wong-wong iku? Utawa sira duwe kakebalan ing Kitab Suci?

Utawa apa padha kandha: “Kita tumindak bebarengan bisa mbela awake dhewe”?

Ora let suwé wong akèh bakal padha mlayu, lan bakal padha mèlu-mèlu.

Sayekti, dina kiamat iku wektu kang dijanjekake marang wong-wong mau: lan dina iku bakal banget larane lan pahit. (Surat Qamar 54:43-46)

Surah Yunus ugi nerangaken bilih senajan kathahipun para nabi sampun boten dipungatosaken dening ingkang mirengaken (kados tiyang Quraisy), wonten pangecualian – Nabi Yunus (Yunus).

Yagene ora ana kutha siji-sijia (ing antarane kang padha Ingsun welingake), kang padha iman, mulane imane iku bisa nuwuhake paedahe, kajaba mung kaum Nabi Yunus? Bareng padha iman, Ingsun wus nyingkirake siksa kang nistha ing jaman saiki, sarta Ingsun paringi kenikmatan (urip) sadhela. (QS Yunus 10:98)

Nabi Yunus diutus marang bangsa manca. Nanging wong-wong mau isih nampa pesené. Nanging dheweke wis ora nampa peran lan ing nyoba kanggo mbukak saka iku wis ditelan urip dening iwak gedhe. Surah Al-Qalam (Surah 68 – The Pen) nerangake carane ing iwak dheweke mratobat saka maksiat dhewe lan bali menyang Nabi.

Mulané ngenteni dhawuhé Pangéranmu kanthi sabar, lan aja nganti kaya kancané iwak, – nalika dhèwèké nguwuh-uwuh.

Saupama ora kanugrahan saka Pangérané marang dhèwèké, mesthi dhèwèké kacemplungaké ing dharatan kang wuda, kanthi nistha.

Mangkono uga Pangerane milih dheweke lan ndadekake dheweke dadi golongane wong-wong sing bener. (Surat Al-Qalam 68:48-50)

Kados Nabi Muhammad, Nabi Isa al Masih sampun tindak dhateng kaumipun piyambak (Yahudi) lan piyambake sedaya sampun nuduh piyambakipun nindakaken ilmu sihir lan nampik pesenipun. Mula Nabi Isa al Masih uga nyebut Nabi Yunus/Yunus minangka Tanda. Tandha kanggo apa?

Panguwasa Isa al Masih ditakokake dening bangsane dhewe.

Kita weruh carane Injil nyathet Ajarannylametake lan kaelokan kanjeng Nabi Isa al Masih. Dheweke kerep menehi undhangan marang para pamireng (lan kita) supaya nampa apa sing ditawakake. Dheweke nawakake ‘banyu urip’welas asih marang wong dosagolek ‘ilang’, lan ngajak kabeh sing gelem mlebu ‘Kratoning Allah’.

Piwulang-piwulang kasebut mbingungake para pemimpin agama (padha karo para imam) ing jamane. Utamane dheweke kepingin weruh apa wewenang sing ditindakake. Contoné, apa dhèwèké bener-bener nduwé wewenang kanggo ngaturké sih-rahmaté Gusti Allah marang wong-wong sing luput, lan nduwé wewenang kanggo mbayar mlebu Kratoné Allah kanggo kabèh wong? Mulané para pemimpin agama njaluk tandha marang dhèwèké kanggo mbuktekaken panguwasaé. Injil nyathet pacelathone:

Isa nuduhake Tandha Yunus (Yunus)

38 Banjur ana wong Farisi lan ahli Torèt sawatara kang matur marang Panjenengané: “Guru, kawula kepéngin mirsani pratandha saking Panjenengan.”

39 Jawa XNUMX: Paring wangsulané, “Wong kang ala lan laku jina njaluk pratandha! Nanging ora ana wong siji-sijia sing bakal diparingi kejaba tandané nabi Yunus. 40 Sabab kayadene Nabi Yunus ana ing wetenge iwak ageng telung dina telung bengi, mangkono uga Putraning Manungsa bakal ana ing jeroning bumi telung dina telung bengi. 41 Wong-wong ing Niniwe bakal padha ngadeg bebarengan karo generasi iki lan ngukum wong-wong iku; Amarga padha mratobat nalika martakake Nabi Yunus, lan saiki ana sing luwih gedhe tinimbang Yunus. ( Matéus 12:38-41 ).

Nabi Yunus ing Sejarah

Isa al Masih (SAW) mangsuli kanthi nunjuk marang nabi Yunus (uga disebut Yunus utawa Yunis). Sampeyan bisa ndeleng ing timeline ing ngisor iki yen nabi Yunus urip watara 800 taun sadurunge Nabi Isa al Masih.

Nabi Nabi Yunus ing Quran (Yunus utawa Yunis) ing Timeline Sejarah

Nabi Yunus ing Quran

Yunus a.s. nyerat kitab ingkang wonten ing seratan Nabi. Quran ngringkes kitabipun kados makaten:

Lan tenan, Yunus kalebu ing antarane para utusan. nalika dheweke mlayu menyang kapal sing sarat. Lan dheweke ngundi undhi lan kalebu wong sing kapitunan. Iwak mau banjur nguntal wong mau, dene wong mau kaluputan. Lan manawa dheweke ora kalebu wong-wong kang padha ngluhurake Allah, Dheweke mesthi tetep ana ing jero weteng nganti dina dheweke ditangekake.

(QS. As-Saffat 37: 139-144)

Nabi Yunus ditelan iwak ageng amarga dheweke mlayu saka misi sing diwenehake dening Allah marang dheweke – kanggo martakake tobat menyang kutha Niniwe (cedhak karo Mosul saiki ing Irak). Ilmuwan Islam Yusuf Ali ngandika bab ayat iki

Iki mung idiom. Iki bakal dadi kuburan lan kuburan Nabi Yunus. Yen dheweke ora mratobat ora bisa metu saka awak makhluk sing nguntal dheweke, nganti dina utawa Qiyamat, nalika kabeh wong mati bakal tangi. (Catatan kaki 4125 saka Yusuf Ali terjemahan Quran)

Ing tembung liya, ana ing njero iwak kasebut minangka ukuman pati sing biasane mung dibebasake ing dina Kiamat.

Nabi Yunus saking Kitabipun piyambak

Buku Yunus mènèhi katrangan sing luwih rinci bab wektuné ing iwak. Dheweke ngandhani kita:

17 Ida Sang Hyang Widi Wasa nyawisake iwak ageng kangge nguntal Nabi Yunus, saha Yunus wonten ing wetengipun iwak tigang dinten tigang dalu. Saka njero iwak Yunus ndedonga marang Pangéran, Allahé. Panjenenganipun ngandika:

“Sajroning kasusahan, aku nyebut marang Pangéran,
banjur mangsuli aku.
saka jroning alam wong mati Kawula nyuwun pitulungan, Paduka midhangetaken sesambat kawula.
Sampeyan mbuwang aku menyang teleng,
ing tengahing segara,
lan arus swirled ing kula;
sakehing ombak lan ombakmu nyerbu aku.
Aku ngandika,’Kawula sampun kabucal saking paningal Paduka;
Nanging kawula badhe mirsani malih dhateng padaleman Paduka ingkang suci.’
Banyu sing nggegirisi ngancam aku
jero ngubengi aku; seaweed wis dibungkus ing sirahku.
Ing oyod-oyod gunung aku ambruk;
bumi ing ngisor iki ngalangi aku ing salawas-lawase.
Nanging Paduka, dhuh Allah kawula,
digawa uripku munggah saka jurang.

“Nalika uripku surut,
Kawula kelingan dhumateng Paduka, dhuh Gusti,
saha pandonga kawula dhateng Paduka, dhateng padaleman Paduka ingkang suci.

“Wong-wong kang padha ngugemi brahala kang ora ana gunane
nyingkiri katresnaning Allah marang wong-wong mau.
Nanging aku, kanthi surak-surak pujian,
bakal kurban kanggo sampeyan.
Apa sing dakkarepake bakal daklakoni.
Aku bakal ngomong,’Kawilujengan asalé saka Gusti. ‘”

10 Lan Gusti dhawuh marang iwak, lan Yunus muntahake menyang tanah garing (Yunus 1:17-2:10).

Apa ‘Tandha Yunus’?

Biasane kita ngarep-arep manawa ana wong sing nantang panguwasa, kaya Nabi Isa al Masih, dheweke bakal mbuktekake awake dhewe kanthi tandha sing nuduhake kekuwatan, kamenangan utawa sukses. Nanging Isa al Masih mbela panguwasa kanthi nyebutake Nabi Yunus 3 dina ‘ing alam wong mati’ – ‘luwangan’ utawa kuburan. Sajrone 3 dina iki, wiwit Yunus ora manut dhawuhe Allah, dheweke wis ‘dibuwang saka paningalmu’ yaiku, saka ngarsaning Allah. Babagan Yunus ing genggeman pati kanggo 3 dina ing jeru ireng, banished saka Allah, ora tandha kita nyana. Yagene Isa al Masih milih tandha sing kaya-kaya mbatalake wewenange?

Iki ora pisanan kelemahane lan pati diwenehi tandha. Kanjeng nabi Yesaya wis medhar wangsit Rawuhing Abdi. Yésaya medhar wangsit nèk Abdi iki bakal ’diremehake’ lan ’ditampik déning manungsa’ lan bakal ’dianggap diukum déning Gusti Allah’ lan bakal ’ditumpes saka negarané wong urip’ lan ’diwenehi kuburan karo wong duraka’. Sing luwih aneh, yaiku ”kersane Gusti kanggo ngremuk” Abdi. Kayane kaya sing dialami Yunus – lan kaya sing ditunjuk dening Isa al Masih.

Petunjuk sing nggawa pangerten yaiku pungkasane pandonga Nabi Yunus ing weteng iwak. Ukara pungkasan saka pandongané yaiku ”Kaslametan iku asalé saka Yéhuwah”. kita weruh carane jeneng ‘Isa/Yesus’ iku jeneng sunnat teka Branch. Nanging apa tegesé jeneng ‘Yesus/Isa’? Ing basa Ibrani iku liya ‘Pangeran Yehuwah nylametake’. Ing pandonga, Nabi Yunus ngakoni nèk dhèwèké (lan kita) kudu ’slamet’ lan Yéhuwah sing bakal nindakké kuwi. Pandongane mratelakake kabutuhan kita (kanggo disimpen) lan Allah minangka sing nindakake nylametake. Ing jeneng saka Isa al Masih (Yhowshuwa ing basa Ibrani) secara harfiah tegese bebener sing padha karo Yunus ing iwak sing pungkasane diakoni amarga jeneng Yesus / Isa tegese ‘Pangeran Yehuwah mitulungi‘.

Nabi Isa al Masih mungkasi obrolan karo para pemimpin agama kanthi ngelingake yen wong Niniwe (kutha ing ngendi Yunus diutus kanggo martakake) wis percaya lan mratobat marang pesen Yunus – nanging para pemimpin sing ngrungokake Isa al Masih ora. gelem tobat. Dheweke ora gelem ngakoni yen dheweke butuh tabungan. Awaké dhéwé kudu nliti atiné awaké dhéwé kanggo ndelok apa awaké dhéwé kaya wong-wong Niniwé (sing mratobat) utawa para pemimpin Yahudi (sing ora gelem). Sapa sing sampeyan loro?

Kita terus ngetutake Isa al Masih kanggo ndeleng kepiye Tandha Yunus iki kawujud lan kepiye ‘PANGERAN nylametake’ Misi Isa al Masih wiwit pungkasan.

Download PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *