Skip to content
Home » Dina 5 – Setan mudhun kanggo nyerang Masih

Dina 5 – Setan mudhun kanggo nyerang Masih

Kanjeng Nabi Isa Al Masih wis medhar wangsit tandha bali menyang bumi ing dina kaping 4 minggu pungkasan. Injil banjur nyritakake kepiye para pemimpin agama arep nyekel dheweke. Shaytan (utawa Iblis) nggunakake iki minangka cara kanggo nyerang nabi – mungsuh sing wis diakoni. Mangkene carane direkam.

Nalika samana wis ngarepake riyaya Roti Tanpa Ragi, kang aran Paskah. 2Para pangareping imam lan para ahli Toret padha golek dalan, anggone bisa nyedani Panjenengane, amarga padha wedi karo wong akeh. Yudas, kang peparab Iskariot, panunggalane sakabat rolas tumuli kasurupan dening iblis, 4banjur lunga marani para pangareping imam lan para lelurahing jaga-baya Padaleman Suci, prelu rembugan bab anggone bakal ngulungake Gusti Yesus. 5Iku padha bungah lan sarujuk bakal padha aweh opah. 6Yudas nyaguhi sarta wiwit nalika iku tansah golek dalan bisane ngulungake Gusti Yesus, ora nganti kasumurupan ing wong akeh.( Lukas 22:1-6 )

Kita weruh yen Iblis / Syaitan njupuk kauntungan saka konflik iki kanggo ‘mlebu’ Yudas kanggo ngulungake nabi. Iki ngirim ora kaget kita. Surah Fatir (Surah 35 – Originator) lan Surah Ya-Sin (Surah 36 – Yasin) ngendika bab Iblis:

Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. (Surat Fathir 35:6)

Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.” Dan sungguh, ia (setan itu) telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? (Surat Ya-Sin 36:60-62)

Ing pungkasaning Injil, Iblis diterangake ing wahyu:

Ing swarga tumuli ana paperangan. Sang Mikhael lan para malaekate padha perang nglawan naga mau, sarta si naga iku kabantu dening para malaekate, 8nanging padha ora kuwat nanggulangi; temah padha ora oleh papan maneh ana ing swarga. 9Si naga gedhe banjur diuncalake mangisor, si ula kuna, kang kaaranan Iblis lan Setan, kang nasarake saisining jagad, iku kauncalake menyang ing bumi, dalah para malaekate. (Wahyu 12:7-9)

Iblis uga dadi mungsuhmu, sing digambarake minangka naga sing kuat lan licik kanggo mimpin jagad iki kesasar. Dheweke wis nyoba sadurunge nggodha Nabi Isa al Masih AS. Saiki, minangka medhar wangsit nganti tekan ing taman karo Hazrat Adam, mungsuh iki nguwasani Yudas kanggo numpes nabi Isa al Masih PBUH. Kaya sing kacathet ing Injil:

Lan wiwit nalika iku Yudas golek jalaran bisane ngladosake Gusti Yesus. ( Matéus 26:16 )

Dina sabanjure – Dina 6 – yaiku Riyaya Paskah bilih Kanjeng Nabi Musa AS sampun wiwit 1500 taun sakderengipun. Piyé Sétan, liwat Yudas, nemu kesempatan ing dina Suci iki? kita deleng iki sabanjure.

Ringkesan Dina 5

Garis wektu nuduhake carane ing dina kaping 5 minggu iki, naga gedhe, Iblis, pindhah kanggo nyerang mungsuh sing paling gedhe – Nabi Isa al Masih PBUH.

Setan, Naga Agung, mlebu Yudas kanggo nyerang Nabi Isa al Masih

Setan, Naga Agung, mlebu Yudas kanggo nyerang Nabi Isa al Masih

Download PDF kabeh Tandha saka Al Kitab minangka buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *