Skip to content
Home » Sapa ‘Roh Kayekten’ sing dijanjèkaké Isa (as) ing Injil

Sapa ‘Roh Kayekten’ sing dijanjèkaké Isa (as) ing Injil

Sadurungé dicekel lan dikutuk, nabi Isa al Masih (saw) nganakaké ceramah dawa karo para sakabaté kang kacathet ing Injil Yohanes. Yohanes iku salah siji saka 12 muridé lan dheweke ana ing khotbah iki lan dituntun kanggo nyakup Injil kasebut ing Injil. Minangka bagéan saka wacana, Isa (as) janji marang murid-muridé yen ‘roh bebener’ bakal teka sawise dheweke lunga. Pitakonan alamiah muncul – sapa utawa iki ‘Roh bebener’?

Kontroversi tambah dening Ahmed Deedat

Iki ndadékaké sawetara kontroversi amarga sawetara apologists dhuwur-profil, kayata Ahmed Deedat, wis nulis, debat lan Youtubed sing iki ora liya Nabi Muhammad (saw). Aku, kaya akèh-akèhé ing antaramu, wis krungu bab iki saka dhèwèké lan saka wong liya sing dipengaruhi déning dhèwèké. Aku kabeh kudu nggawe kesimpulan dhewe babagan pitakonan iki, nanging kita kudu nindakake saka perspektif sing ngerti, ora mung amarga imam utawa Deedat sing kondhang mulang babagan iki.

Kanggo ngerti, kita kudu sinau kepiye carane Isa (as) nggambarake ‘Roh Kayekten’ iki ing wacana sing dicathet dening Yohanes amarga mung data sing diduweni kabeh wong, kalebu Deedat. Wacana lengkap kasedhiya kene kanggo sampeyan maca, lan iku worth mengkono sampeyan rampung ngerti konteks. Aku bakal njupuk sorotan saka wacana sing gegayutan langsung karo Roh Bebener. Kepiye carane Isa (as) nggambarake ‘Roh Kayekten’ sing bakal teka?

Piwulangé Isa (as) bab Roh Kayektèn

Aku bakal nyuwun marang Sang Rama, nuli kowe bakal padha diparingi Sang Juru Panglipur liyane, supaya Panjenengane nunggala karo kowe, 17iya iku Rohing Kayekten. Jagad ora bisa nampani Panjenengane, amarga jagad ora nyumurupi lan ora wanuh karo Panjenengane, nanging kowe padha wanuh marang Panjenengane, amarga Panjenengane nunggil karo kowe lan bakal dedalem ana ing kowe.
18Kowe ora bakal Daktinggal lola, Aku bakal mbaleni kowe. 19Kurang sadhela lan jagad ora bakal ndeleng Aku maneh, nanging kowe ndeleng Aku, awit Aku urip, lan kowe iya bakal urip.

( Yokanan 14:16-19 )

Isa al Masih (as) nerangake ‘Roh Kebenaran’ minangka:

  • ‘pengacara’. Tembung Yunani ing kene yaiku παράκλητον (parakletos), sing asale saka ‘para’ (cedhak-cedhak) lan ‘kaleo’ (kanggo nelpon utawa ngukum). Tembung liyane sing bisa digunakake yaiku: Panglipur, Konsultan,
  • jagad ora bisa ndeleng lan ora ngerti dheweke.
  • bakal manggon ‘ing’ para murid

Gambaran kasebut mesthi ora kaya wong sing duwe badan jasmani amarga sapa wae bisa ndeleng badan jasmani, nanging Roh Kebenaran iki bakal ora katon. Uga, misale jek ora mungkin nabi manungsa sing duwe awak fisik bisa manggon ‘ing’ wong liya, kalebu para murid. Nanging sumangga kita lajengaken wejanganipun Isa (as).

Kabeh iku mau Dakwarahake marang kowe, mumpung Aku isih nunggal karo kowe; 26nanging Sang Juru Panglipur, iya iku Sang Roh Suci, kang bakal diutus dening Sang Rama atas saka jenengKu, iku kang bakal mulangake samubarang kabeh marang kowe sarta bakal ngelingake kowe sabarang kang wus Dakwulangake marang kowe. ( Yokanan 14:25-26 )

Dadi Roh Kebenaran iki bakal mulang para murid lan ngelingake kabeh sing diwulangake dening Isa al Masih (as).

Manawa Sang Juru Panglipur kang bakal Dakutus saka Sang Rama rawuh, iya iku Rohing kayekten kang miyos saka Sang Rama, iku bakal nekseni bab ing ngatase Aku. 27Ananging kowe iya kudu padha dadi seksi, marga kowe padha nunggal karo Aku wiwit wiwitan mula.” ( Yokanan 15:26-27 )

Nanging kang Dakpituturake marang kowe iki bener: Luwih maedahi marang kowe, manawa Aku lunga. Jalaran manawa Aku ora lunga, Sang Juru Panglipur iku ora bakal ngrawuhi kowe, nanging manawa Aku lunga, Sang Juru Panglipur Dakutus marang kowe. 8Dene iku sarawuhe, bakal ngyakinake marang jagad bab dosa, bab kayekten, lan bab pangadilan; 9bab dosa, amarga padha tetep ora pracaya marang Aku. 10Bab kayekten, awit Aku lunga marang ing ngarsane Sang Rama lan kowe padha ora ndeleng Aku maneh; 11bab pangandilan, amarga panggedhene jagad iki wus diadili.

12Isih akeh prakara kang prelu Daktuturake marang kowe, nanging saiki kowe durung bisa nggayuh. 13Nanging yen Sang Juru Panglipur iku rawuh, iya iku Rohing Kayekten, iku bakal nuntun kowe marang kayekten sasampurnane. Awit mungguh pamangsite iku ora bakal saka karsane piyambak, nanging sapamirenge iku kang bakal diwangsitake sarta kowe bakal diwartani bab-bab kang bakal kalakon. 14Panjenengane bakal ngluhurake Aku, amarga bakal martosake marang kowe apa kang katampi saka Aku. 15Apa sakagungane Sang Rama, iku iya duwekKu; mulane Aku pitutur: Sang Juru Panglipur bakal martosake marang kowe apa kang wus katampi saka Aku.”

( Yokanan 16:7-15 )

Ing kene kita bisa ndeleng manawa Roh Kayekten bakal dikirim menyang para sakabat lan bakal nuntun para sakabat ing kabeh kayekten, malah nyritakake apa sing ‘durung teka’ * yaiku ing mangsa ngarep). Sampeyan bakal ngelingi saka Tandha Taurat Nabi bilih kabisan punika minangka tandha ingkang dipun paringaken dening Musa supados tiyang-tiyang badhe mangertos menawi wonten tiyang punika nabi ingkang leres.

Apa Deedat bener? Apa Nabi Muhammad (saw) iki Roh Kayekten sing dijanjekake?

Kanthi kabeh katrangan iki aku ora bisa ndeleng iki ditrapake kanggo Nabi Muhammad (saw). Sawise kabeh, Nabi Muhammad (saw) duwe awak fisik lan kanthi mangkono katon – malah dening wong-wong sing ora nampa dheweke (ex. Quresh utawa Quraisy ing Mekah). Kanjeng Nabi Muhammad (saw) mesthi ora manggon ‘ing’ murid-muridé Isa, lan Nabi Muhammad (saw) dikirim menyang para sakabat, lan uga ora paring piwulang, pituduh. Ing kasunyatan, wiwit Nabi Muhammad (saw) rawuh 600 taun utawa luwih sawise murid-muridé Isa (as) ora ana apa karo wong-wong mau. Nanging ‘Roh Kayekten’ dijanjekake bakal nindakake kabeh iki.

Nalika aku maca lan nyinaoni kanthi ati-ati kabeh argumen sing digunakake Deedat kanggo ngyakinake kita yen ‘Roh Kayekten’ iku pancen Nabi Muhammad (saw) aku nemokake yen dheweke setengah bebener lan ora kanthi akurat nggambarake wacana Isa (as). . Nalika aku terus nyinaoni tulisane, aku nemokake manawa dheweke sregep banget, dheweke asring nggunakake setengah bebener utawa distorsi. Sampeyan bisa uga mikir liyane, lan iki ora masalah utama artikel iki, nanging aku wis ketemu wong ora bisa dipercaya.

Lan temtu ing bab nemtokake sapa iku Roh Kayekten, katon saka titik-titik kasebut ora bisa dirujuk marang Nabi Muhammad (saw). Semangat religius sing gedhe ora bakal ngalahake kasunyatan sing jelas.

Sapa Rohing Kayekten?

Nanging sapa sing diarani ‘Roh Kayekten’? Yen kita maca ing Kitab Kisah Para Rasul, sing minangka tutugan Injil Lukas lan nyritakake kedadeyan-kedadeyan para sahabat Isa (as) sanalika sawise budhal Isa (as) dadi cetha banget. Ing kene kita maca apa sing ditindakake lan diomongake dening Isa (as) sakdurunge diunggahake menyang swarga (Ing ‘dheweke’ sing diomongake yaiku Isa – saw, lan ‘Yohanes’ sing kasebut yaiku Nabi Yahya – saw).

Ing sawijining dina nalika Gusti Yesus dhahar bebarengan karo para rasul, iku padha ora diparengake ninggal kutha Yerusalem, sarta padha didhawuhi ana ing kono, ngenteni janjine Sang Rama, kang – mangkene pangandikane – “wis padha kokrungu saka Aku. 5Sabab Yokanan iku anggone mbaptis nganggo banyu, nanging ora suwe maneh kowe bakal padha kabaptis kalawan Roh Suci.”

Para rasul kang padha kumpul iku nuli matur pitakon: “Gusti, punapa sapunika anggen Paduka badhe mulihaken karajan kangge Israel?” 7Paring wangsulane: “Kowe ora prelu nyumurupi mangsa lan wektu, kang katamtokake dening Sang Rama piyambak, manut panguwaose. 8Nanging kowe bakal padha tampa kasekten, samangsa Sang Roh Suci wus nedhaki marang kowe kabeh sarta kowe bakal padha dadi seksiKu ana ing Yerusalem lan ing satanah Yudea kabeh, sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi.”

9 Sawuse ngandika mangkono, Panjenengane nuli sinengkakake, sineksen dening para rasul, banjur wis ora katingal, amarga kaaling-alingan mega.

( Lelakone Para Rasul 1:4-9 )

Kene kita waca, sakdurunge departure sing maneh wuwus bab teka ‘Roh Suci’. Banjur ing bab sabanjure, lan mung sawetara dina sawise budhal Isa (as) menyang swarga kita maca sing (“padha” iku kanca-kanca saka Isa sawise budhal lan Pentakosta iku riyaya sing dumadi 50 dina sawise dina. Paskah – ndeleng tandha Musa kanggo panjelasan liyane)

Bareng ing dina riyaya Pentekosta, kabeh wong padha nglumpuk. 2Dumadakan ana swara saka ing langit, saemper sumiyuting angin gedhe, kang ngebeki saomah kang kanggo lelungguhan, 3banjur padha ndeleng ilat-ilatan kaya urubing geni, kang ambyar lan nibani sawiji-wijining wong mau kabeh. 4Tumuli kabeh padha kapenuhan ing Roh Suci sarta banjur padha wiwit guneman nganggo basa-basa liya, bab kang kawisikake dening Roh supaya kalairake.

5Nalika samana ing Yerusalem ana wong-wong Yahudi kang saleh saka sarupaning bangsa ing sangisoring langit. 6Bareng ana swara mangkono mau, tumuli wong akeh padha teka kumrubut sarta padha kuwur atine, amarga saben wong krungu para rasul padha ngandika ngagem basane wong-wong mau. 7Kabeh padha njenger kaeraman, banjur padha calathu: “Apa sing padha caturan iku dudu wong Galilea? 8Kapriye dene kita dhewe-dhewe padha krungu anggone caturan nganggo basa kita dhewe, yaiku basa kang kita anggo ana ing nagara asal kita: 9kita iki wong Partia, Media, Elam, kang padha manggon ing Mesopotamia, Yudea lan Kapadhokia, Pontus lan Asia, 10Frigia lan Pamfilia, Mesir lan ing wewengkone tanah Libia kang cedhak karo Kirene, wong-wong neneka saka ing nagara Rum, 11iya wong Yahudi iya wong kang manjing agama Yahudi, wong Kreta lan wong Arab, kita krungu wong-wong iku padha calathu nganggo basa kita dhewe-dhewe bab pakaryan-pakaryan agung kang katindakake dening Gusti Allah.” 12Kabeh padha kaeraman sarta bingung lan padha sapocapan mangkene:

” ( Lelakone Para Rasul 2:1-12 )

Dadi ing kene kita maca manawa ‘Roh Allah’ teka ing saben murid lan padha bisa ngucapake basa liya kanthi mukjijat. Nalika sampeyan terus maca Kisah Para Rasul, sampeyan bakal weruh manawa para murid terus dituntun lan nuntun Roh Suci sing manggon ing dheweke.

Panjelasan iki cocog karo kabeh rincian sing diterangake dening Isa (as) ing wacana kanggo Roh Kayekten. Nanging nambah implikasi lan bisa uga pitakonan kanggo kita. Ayo kita menehi hasil dhisik karo sawetara implikasi.

Roh Kebenaran & Tulisan Para Murid Kanjeng Nabi Isa al Masih (as)

Kaping pisanan, ujar manawa para sahabat Nabi Isa (as) wiwit saka titik iki ‘dumunung’ dening Roh Suci. Lan sampeyan ndeleng iki ing tumindak mengko lan ing apa padha wrote. Contone:

Ananging ana pangandikaning Roh kang cetha, yen ing tembe bakal ana wong kang padha murtad banjur ngeloni roh-roh panasaran lan piwulanging setan-setan ( 1 Timotius 4:1 )

dening daya saka pratandha lan mukjijat, liwat daya saka Rohing Allah. Mulané saka ing Yérusalèm nganti tekan Ilirikum, aku wis martakaké Injil Kristus kanthi tuntas. ( Roma 15:19 )

Aku tumuli dipangandikani mangkene: “Nulisa: Rahayu para kang tinimbalan marang bujana pikramane Sang Cempe.” Sarta aku dipangandikani maneh: “Iki sabdane Gusti Allah kang satuhu.” 10Aku banjur nyungkemi sampeyane kang ngandika mau arep sujud, nanging tumuli dipangandikani: “Aja mangkono! Aku iki padha kaya kowe lan para sadulurmu, kang nduweni paseksene Gusti Yesus. Sujuda marang Gusti Allah! Awit mungguh paseksene Gusti Yesus iku rohing pamedhar wangsit.” (Wahyu 19:9-10)

Ayat-ayat kasebut, sing dijupuk saka tulisan para sahabat Isa (as) ing Prajanjian Anyar, kanthi jelas nuduhake panguwasa lan gumantung marang Roh Kayekten. Ing wacan pisanan ing ndhuwur, Roh menehi wangsit marang panulis babagan apa sing bakal kelakon ing mangsa ngarep (ninggalake kabecikan lan ngetutake ala). Ing perangan kaping kalih, panyerat ngandelaken mukjijat ingkang saged dipuntindakaken piyambak dening Roh, ing paseksi Injil (Injil) Gusti Yesus (utawa Isa – saw). Ing perangan kaping telu, panulis ndeleng malaekat sing gagah prakosa ing wahyu, lan digodha kanggo nyembah malaekat kasebut, nanging malaekat kasebut ngandhani mung nyembah marang Gusti Allah lan banjur ujar manawa kanthi ‘Roh ramalan’ kedadeyan kasebut. lan bab Isa (as).

Iki yaiku padha banget pratondho sing diparingake dening Isa (as) ing wacana babagan apa sing bakal ditindakake dening Roh Kayekten. Roh iki bakal manggon lan nuntun murid-muridé Isa supaya padha dadi nabi, lan pesen Roh bakal nuding marang Isa (as).

Iki minangka salah sawijining alesan penting kenapa kita kudu nganggep serius banget babagan tulisan para murid Isa (as) ing Prajanjian Anyar. Tulisan-tulisan kasebut diilhami dening Roh Kebenaran iki lan mula kudu digatekake kanthi serius kaya kita njupuk ramalan Musa ing Taurat. Janji langsung sing diparingake dening Isa (a.s) ing wacana kasebut yaiku Roh iki bakal ‘ngeling-eling marang kabeh sing wis dakkandhakake marang sampeyan’. Menawi kados mekaten, seratan para sahabat menika kedah dipunmirengaken.

Roh Bebener lan kabeh pengikut Injil

Implikasi kapindho saka tekane Roh Kebenaran yaiku dheweke ora mung menehi inspirasi marang para sahabat Nabi Isa (as) nanging uga manggon ing kono. kabeh kang pracaya marang Injil. Lan indwelling iki bakal ngganti gesang kita. Gatekna apa sing dikandhakake ayat ing ngisor iki babagan iki.

Ana ing Panjenengane kowe kabeh, – awit kowe wus padha ngrungokake pangandikaning kayekten, yaiku Injiling karahayon – iya ana ing Panjenengane kowe kabeh sawuse pracaya, uga padha kaecap ing Roh Suci kang kaprasetyakake iku.  (Efesus 1:13)

Dene wohing Roh yaiku: katresnan, kabungahan, tentrem-rahayu, sabar-sareh, paramarta, kabecikan, setya, 23alusing bebuden, bisa ngemudheni dhiri. Ora ana angger-angger kang nglawan bab-bab kang mangkono iku. ( Galati 5:22-23 ).

Janji Roh iku ora mung kanggo menehi inspirasi marang para Sahabat Isa (as) nanging uga kabeh pandherek Injil bakal disegel kanthi Roh Kayekten sing padha supaya urip kita bakal ditandhani dening woh Roh kaya sing kadhaptar, tinimbang sing biasane ngatur urip kita: perselisihan, iri, srakah, drengki, nesu, hawa nepsu lan ora bisa ngontrol. Saka pengalamanku dhewe aku bisa ngomong yen Roh Kayekten ngowahi aku saka njero, saengga tumindakku ing njaba owah amarga owah-owahan batinku. Pancen, iki minangka salah sawijining berkah gedhe saka Injil lan salah sawijining sebab kasebut minangka ‘kabar apik’.

Roh Bebener ing Wiwitan

Lan nalika kita nggolek wawasan luwih akeh babagan Roh Suci, kita nemokake manawa Dheweke duwe peran penting sanajan wiwit wiwitan Taurat. Kita maca ing tumitah samubarang kabeh, ing ayat pisanan Taurat sing

Ing jaman kawitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi. 2Anadene bumi mau campur-bawur lan suwung, segara kesaput ing pepeteng, dene Rohe Gusti Allah nglayang ing sadhuwure banyu. ( Purwaning Dumadi 1:1-2 )

Dadi Roh ana malah ing tumitah!

Dadi iki nuwuhake pitakonan penting. Piyé carané awaké dhéwé ngerti Rohé Gusti Allah utawa Roh Bebener iki? Iki minangka misteri gedhe, nanging bisa uga pemahaman umum babagan Qur’an bakal mbantu kita. Akeh sing ngerti Al Qur’an minangka Firman Allah sing langgeng wiwit jaman biyen. Iku diturunake marang Nabi Muhammad (saw) nanging tansah ana lan mulane ora tau digawe. Mungkin kanthi cara sing padha, Roh Allah (sing kita ngerti saka Taurat ing ndhuwur ana ing wiwitan tumitah) minangka dzat sing langgeng lan ora diciptakake sing asale saka Allah. Nanging Kitab-kitab kasebut ora njlentrehake kanthi rinci, mula bisa uga dadi salah sawijining misteri sing ‘mung Gusti Allah sing ngerti’.

Aku, lan mbokmenawa sampeyan uga, ngerti wong-wong sing wis kerja keras kanggo ngapalake Qur’an supaya Sabda iki bisa ‘ing’ wong-wong mau. Yen Roh Bebener kaya sing disimpulake ing ndhuwur, lan Dheweke uga bisa ‘ing’ kita kanggo ngganti kita supaya urip kita nampilake woh sing ditandhani dening Sabda Jahwéh – apa sing ora dadi berkah gedhe? Salah siji sing worth banget? Kita bisa uga kudu mikir babagan pentinge ‘Roh Kayekten’ sing dijanjekake bakal teka ‘ing’ kita, lan apa tegese kanggo kita.

Kirimi kula re E-mail. artikel iki

[contact-form][contact-field label=’Jeneng’ type=’jeneng’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact- field label=’Komentar’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *