Skip to content
Home » Masih diuji dening Syaitan

Masih diuji dening Syaitan

Surah Al-Anfal (Surah 8 – Rampasan Perang, Jarahan) nyritakake babagan carane Iblis nggodha manungsa.

Dan (ingatlah) ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan (dosa) mereka dan mengatakan, “Tidak ada (orang) yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu”. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat (berhadapan), setan balik ke belakang seraya berkata, “Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu; aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat; sesungguhnya aku takut kepada Allah.” Allah sangat keras siksa-Nya.

(Al-Anfal 8:48)

Surah Ta-Ha (Surah 20 – TaHa) nerangake carane Iblis ndadosaken dosanipun Adam. Iku nyatakake

Nanging Iblis bisik-bisik ala marang dheweke: dheweke ngandika, “O Adam! Aku bakal nuntun sampeyan menyang Wit Kalanggengan lan menyang sawijining karajan sing ora tau bosok?” (QS. Ta-Ha 20: 120)

Setan nyoba taktik sing padha marang Nabi Isa al Masih. Injil nggambarake bisik-bisike sing nggumunake sawise Nabi Yahya muncul. Kita wis weruh carane nabi Yahya (SAW) teka kanggo nyiapake umat kanggo rawuhe Masih. Pesen sing prasaja nanging kuat yaiku saben wong kudu mratobat. Ing Injil banjur nyritakake yen Nabi Isa (AS) banjur dibaptis dening Yahya (PBUH). Iki nyatakake yen pelayanan umum Isa (PBUH) minangka Masih bakal diwiwiti. Nanging sadurunge bisa miwiti Nabi Isa (PBUH) kudu dites dhisik lan digodha dening mungsuh gedhe kita kabeh – dening Iblis (utawa Iblis utawa Iblis utawa Iblis) piyambak.

Injil nggambarake uji coba iki kanthi rinci kanthi nyritakake telung godaan khusus sing digawa Syaitan marang Nabi Isa. Ayo padha ndeleng saben siji ing siji. (Ing godaan, sampeyan bakal weruh yen Syaitan ngucapake Isa kanthi judhul sing angel ‘Putraning Allah’. Kanggo ngerti apa tegese, deleng artikelku. kene).

Temptation saka roti

Sawuse mangkono Gusti Yesus katuntun dening Roh menyang ing ara-ara-samun supaya kagodha dening Iblis. 2Salebare siyam patang puluh dina patang puluh bengi, wekasan kerapan. 3Juru panggodha banjur sowan ing ngarsane sarta munjuk mangkene: “Manawi Panjenengan Putraning Allah, sumangga sela-sela punika Panjenengan sabdakaken dados roti.” 4Nanging Gusti Yesus paring wangsulan, pangandikane: “Ana tulisan mangkene: Uripe manungsa iku ora mung saka roti bae, nanging saka sakabehing sabda kang miyos saka ing lesaning Allah.” ( Matius 4:1-4 ).

Kene kita waca podo karo nalika Shaytan nggodha Adam lan Hawa ing Firdaus. Sampeyan bisa uga kelingan yen ing nggodha kasebut, woh sing dilarang yaiku ‘… apik kanggo panganan…’ lan iki minangka salah sawijining alesan kenapa woh kasebut nggodho. Ing kasus iki, karo Isa (PBUH) wis pasa (lan pasa iki ora mandheg – ora iftar – utawa break pasa saben sore) kanggo wektu sing suwe, pikirane roti bisa dingerteni nggodha. Nanging asil iki beda karo Adam amarga Nabi Isa al Masih (PBUH) nolak godaan nalika Adam ora.

Nanging kenapa dheweke ora diidini mangan sajrone 40 dina iki? Ing injil ora marang kita khusus, nanging Zabur wis mbadek sing rawuh Abdi bakal dadi wakil kanggo bangsa Yahudi Israel. Bangsa Israèl, ing sangisoré nabi Musa (SAW), wis 40 taun ngumbara ing ara-ara samun mung mangan panganan (disebut manna) saka swarga. 40 dina pasa lan semedi ing Sabda Jahwéh minangka panganan rohani minangka simbolis re-enactment wektu iku ing ara-ara samun minangka Abdi prajanji.

Temptation kanggo Nguji Gusti.

Godaan sing kapindho uga angel. Injil ngandhani kita

Iblis tumuli nggawa Gusti Yesus menyang ing kutha Suci lan dijumenengake ana ing dhuwur payone Padaleman Suci, 6banjur munjuk mangkene: “Manawi Panjenengan Putraning Allah, sumangga kula aturi anjlog mangandhap, awit wonten seratan makaten: Pangeran bakal ndhawuhi para malaekate tumrap sira, sarta sira bakal ditadhahi ing tangane, supaya sikilira aja nganti kesandhung ing watu.” 7Pangandikane Gusti Yesus: “Ana maneh tulisan mangkene: Sira aja nyoba Pangeran Allahira.” ( Matius 4:5-7 ).

Ing kene Shaytan ngutip saka Zabur kanggo nggodha Isa (PBUH). Dadi ketok yen dheweke nglawan Allah, dheweke wis sinau tulisan suci supaya bisa nggawe cara kanggo nglawan. Dheweke ngerti banget babagan buku-buku kasebut lan ahli ing twisting.

Aku reproduksi wacana lengkap saka Zabur saka sing Syaitan wis dipetik mung bagean cilik. (Aku garis ngisor bagean kang kuotasi).

Kowe ora bakal katempuh ing bilai,

sarta ora ana wewelak kang nyedhaki tarubmu;

11 awit Pangeran bakal ndhawuhi para malaekate ing ngatase kowe,

supaya rumeksa marang kowe ana ing sakehing dalanmu.

12Kowe bakal ditadhahi ing tangane,

supaya kowe aja nganti kesandhung ing watu.

13 Singa lan ula bedhudhak bakal padha koklangkahi,

singa nom lan ula naga bakal kokidak-idak.

14“Sanyata, sarehne rumaket marang Ingsun, mulane bakal Sunluwari,

bakal Sunpageri santosa awit wanuh marang asmaningSun.

. ( Jabur 91:10-14 )

Sampeyan bisa ndeleng sing kene ing Zabur iku bab ‘dheweke’, kang Shaytan pracaya disebut Masih. Nanging bagean iki ora langsung ngomong ‘Masih’ utawa ‘Kristus’, mula kepiye setan ngerti iki?

Sampeyan bakal sok dong mirsani ‘dheweke’ bakal ‘idak-idak‘ing’singa gedhe‘Lan’ula‘ (v.13 – Aku sijine ing abang). Singa minangka referensi kanggo suku Yehuda wong Israel wiwit Nabi Yakub (SAW) wis medhar wangsit ing Taurat:

Yehuda, kowe iku bakal dialembana dening sadulur-sadulurmu,

tanganmu bakal nyekeli cengele mungsuhmu,

anak-anake bapakmu bakal padha tumelung ana ing ngarepmu.

9 Yehuda iku kaya anak singa,

sawuse nubruk memangsan, banjur munggah ing papan kang dhuwur, anakku engger!

Lagi ndhekem lan njerum kaya anak singa lanang utawa kaya singa wadon,

sapa kang wani nangekake?

10Tekene keprabon bakal ora ngalih saka Yehuda,

utawa lambanging paprentahan saka ing antarane sikile,

nganti tumeka rawuhe Sang Silo,

kang bakal disuyudi bangsa-bangsa.

( Purwaning Dumadi 49:8-10 )

Yakub (SAW) minangka nabi, wis suwe nyatakake ing Taurat (yaiku udakara 1700 SM) yen suku Yehuda yaiku kaya singa saka ngendi ‘dheweke’ bakal teka sing ‘dheweke’ bakal mrentah. Zabur nerusake ramalan kasebut. Kanthi nyatakake yen ‘dheweke’ bakal ngidak-idak ‘singa’, Zabur ujar manawa ‘dheweke’ bakal dadi panguwasa Yehuda.

Babagan Zabur sing diomongake Syaitan uga nyatakake yen ‘dheweke’ bakal ‘ngidak-idak ula‘. Iki minangka referensi langsung marang Janji pisanan sing digawe dening Allah ing Tandha Adam yen ‘turunane wong wadon’ bakal ngremuk ula. Iki maneh karo diagram sing nerangake karakter lan tumindak ing Janji Kawitan iki:

Mulané Pangéran Allah ngandika marang ula mau…

Karodene Ingsun bakal ndadekake memungsuhan ing antarane sira lan wong wadon iki, lan ing antarane turunira lan turune wong wadon iki; turune wong wadon iki bakal ngremuk endhasira lan sira bakal ngremuk tungkake.” ( Purwaning Dumadi 3:15 )

Persons and their relationships in the Promise of Allah given in Paradise relating between the womans offspring and shaytan

Karakter lan hubungane ing Janjine Allah sing diwenehake ing Surga

Janji iki pisanan diwenehake Tandha Adam, nanging rinciane durung jelas. Saiki kita ngerti yen ‘Wong wadon’ iku Maria amarga dheweke iku mung wong sing duwe anak tanpa lanang – dheweke prawan. Lan mulane turunane, ‘dheweke’ sing dijanjekake saiki kita kenal yaiku Isa al Masih (PBUH). Dadi aku wis nyakup jeneng kasebut ing diagram iki. Kaya sing bisa dideleng ing diagram iki, janji kuno ujar manawa Isa al Masih (‘dheweke’) bakal ngremuk ula kasebut. Wangsit ing Zabur sing Syaitan dikutip wis reiterated iki nalika ngandika

“Kowe bakal ngidak-idak singa gedhe lan ula.” (v13)

Dadi Shaytan dipetik saka Zabur kang siji disebut iki rong ramalan sadurungé saka Taurat sing ‘dheweke’ bakal teka sing bakal dhawuh mituhu lan ngremuk Shaytan (ula). Dados setan mangertos bilih ayat-ayat ingkang dipun kutip wonten ing Zabur menika ngrujuk dhateng Masih senajan mboten ngucap ‘Masih’. Godaan setan yaiku nyoba ngrampungake iki kanthi cara sing salah. Ramalan saka Zabur lan Taurat iki bakal kawujud, nanging ora dening Isa (PBUH) mlumpat saka candhi kanggo narik kawigaten marang awake dhewe, nanging kanthi tindakake rencana, tanpa penyimpangan, dicethakaké ing Taurat lan Zabur dening Allah.

Temptation kanggo Nyembah

Setan banjur nggodha Isa karo kabeh sing diduweni – kabeh karajan ing donya. Injil ngandika:

8Gusti Yesus banjur digawa Iblis maneh munggah ing gunung kang dhuwur banget lan diaturi mirsani sakehe krajan ing donya dalasan kamulyane, 9nuli munjuk mangkene: “Punika sadaya badhe kula caosaken dhateng Panjenengan, anggeripun Panjenengan sumungkem sujud dhateng kula.” 10Ing kono Gusti Yesus banjur ngandika marang Iblis: “Wis, lungaa, setan! Sabab ana tulisan mangkene: Pangeran Allahira kang kudu sira sembah lan Panjenengane Piyambak kang kudu sira abekteni.” 11Iblis banjur lengser saka ing ngarsane Gusti Yesus; lah ing kono tumuli ana malaekat-malaekat kang padha sowan lan ngladosi Panjenengane. ( Matéus 4:8-11 ).

‘Masih’ means ‘anointed’ to rule so Masih had a right to rule. Shaytan tempted Isa (PBUH) with what was rightfully his, but Shaytan tempted him to take a wrong shortcut to his rule, and he was tempting Isa (PBUH) to worship him to get it – which is shirk. Isa resisted Shaytan’s temptation, by (once again) quoting from the Taurat. Isa al Masih (PBUH) saw the Taurat as a very important book and obviously knew it very well and trusted it.

Isa – wong sing ngerti kita

Periode panggodha Isa (PBUH) iki penting banget kanggo kita. Injil nyebataken bab Isa:

Jalaran sarehne Panjenengane piyambak wis nandhang sangsara marga saka kagodha, dadi Panjenengane saged mitulungi marang wong kang padha kena ing panggodha. ( Ibrani 2:18 )

lan

Awit Imam Agung kita iku dudu imam agung kang ora bisa ngrasakake sakehing kaapesan kita nanging malah kang padha karo kita; Panjenengane wis ngalami kagodha nanging ora damel dosa. 16Kang iku payo padha sowan kalawan kendel marang dhamparing sih-rahmat, supaya kita oleh palimirma sarta nemu sih-rahmat kang njalari kita kapitulungan ing mangsa kang becik. ( Ibrani 4:15-16 )

Elingi Harun (PBUH) minangka Imam Agung nggawa kurban supaya wong Israel bisa nampa pangapura. Saiki Isa (SAW) kanthi cara sing padha dianggep Imam Agung sing bisa simpati lan ngerti kita – malah nulungi kita ing panggodha, malah amarga dheweke dhewe digodha – nanging tanpa dosa. Lan supaya kita bisa duwe kapercayan ing ngarsane Allah karo Isa (PBUH) tumindak minangka Imam Agung kita amarga dheweke ngalami godaan sing paling angel nanging dheweke ora tau nyerah lan dosa. Dhèwèké kuwi wong sing ngerti awaké dhéwé lan isa nulungi awaké dhéwé nggodha lan dosa. Pitakonan iki: Apa kita bakal ngidini dheweke?

Download PDF kabeh Tandha saka Al Kitab minangka buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *