Skip to content
Home » Qur’an ngganti Kitab Suci! Apa ngandika Qur’an?

Qur’an ngganti Kitab Suci! Apa ngandika Qur’an?

Kita wis weruh manawa Qur’an lan As-Sunnah negesake manawa Kitab Suci (Taurat, Zabur lan Injil sing dadi al Kitab). ora wis diganti utawa rusak (pirsani kene lan kene). Nanging pitakonan isih tetep apa Kitab Suci / al Kitab diganti, dibatalake, dibatalake utawa diganti dening Qur’an. Apa sing diomongake ing Al Qur’an babagan gagasan iki?

Marang sira Ingsun wus ngutus Kitab kang bener, negesake Kitab Suci sing sadurunge, lan njaga kanthi aman… Surah 5:48 Al-Ma’ida (Meja)

Lan sadurunge iki (Al Qur’an) Kitab Musa minangka pituduh lan rahmat; lan kitab iki (Qur’an) konfirmasi (iku) ing basa Arab. Surah (46): 12 Al-Ahqaf (The Dunes)

Lan iki kitab (Al Qur’an) kang Ingsun turunake, nurunake berkah lan nyantosakaké (wahyu) kang sadurunge. Surat 6:92 Al-An’am (Sapi)

Kitab kang wus Ingsun turunake marang sira iku sayekti, – nyantosakaké apa kang (diturunake) sadurunge: QS 35:31 (Para Malaikat)

Ayat-ayat kasebut nyritakake babagan Al-Qur’an nyantosakaké (ora ngganti, overriding utawa ngganti) pesen sadurungé saka Kitab Suci (al Kitab). Ing tembung liya, ayat iki ora ujar manawa wong-wong mukmin kudu nyingkirake wahyu sing wiwitan lan mung sinau wahyu sabanjure. Wong mukmin uga kudu sinau lan ngerti wahyu sing luwih dhisik.

Iki uga dikonfirmasi dening ayat sing ngandhani yen ora ana bedane antarane wahyu sing beda. Ing ngisor iki ana rong ayat sing dakweruhi:

Rasul punika pitados dhateng punapa ingkang kadhawuhaken saking Pangéranipun dhateng panjenenganipun, kados déné para tiyang pitados. Saben-saben (padha) pracaya marang Allah, para malaikat, kitab-kitab, lan para rasul. “Kita nggawe ora ana bedane (padha padha ngucap) antarane para rasul siji lan sijine”. Lan padha calathu: “Kawula midhangetaken, lan kawula sami nuruti: (Kawula nyuwun) pangapunten Paduka, dhuh Pangéran kawula, lan dhumateng Paduka pungkasaning lelampahan.” (Surat 2:285 – Sapi)

Calathua: “Aku padha pracaya marang Allah, lan wahyu sing diparingake marang kita, lan marang Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, lan suku-suku, lan apa sing diparingake marang Nabi Musa lan Isa, lan apa sing diparingake marang para nabi saka dheweke. Gusti: Kita nggawe ora ana bedane antarane siji lan sijine: Lan kita padha sujud marang Allah (ing Islam). (Surat 2:136 – Sapi)

Ayat kapisan nyariosaken dhateng kita bilih boten wonten bedanipun antawisipun para rasul – piyambake sedaya kedah dipun mirengaken lan ingkang kaping kalih ngandharaken boten wonten bedanipun antawisipun wahyu ingkang dipun paringaken dening para nabi ingkang beda – piyambake sedaya kedah dipun tampi. Wonten ing ayat punika boten wonten usul bilih wahyu ingkang rumiyin kedah dipun abaikan amargi wahyu salajengipun sampun nggantosaken.

Lan pola iki cocog karo conto lan piwulang Isa al Masih (PBUH). Dhèwèké dhéwé ora ngucapaké wahyu Taurat kang wiwitan banjur Zabur dibatalake. Satemene dheweke mulang kosok baline. Gatekna rasa hormat lan perhatian sing terus-terusan lan terus-terusan sing diwenehake marang Taurat Musa sajrone piwulange dhewe ing Injil.

“Sira aja padha ngira yen Ingsun teka arep ngilangake hukum (yaiku Taurat) utawa para Nabi (yaiku Zabur); Aku teka ora kanggo ngilangi, nanging kanggo netepi. 18 Satemené Aku pitutur marang kowé, nganti suwarga lan bumi bakal ilang, ora ana siji-sijia aksara, utawa sethithik pulpen, bakal ilang saka angger-anggering Toret nganti kabeh kaleksanan. 19 Mulané, sapa waé sing ora netepi salah sawijining préntah sing paling cilik lan mulang marang wong liya, mula bakal disebut paling ora ing Kraton swarga, nanging sapa sing nindakké lan mulang préntah-préntah iki bakal disebut agung ing Kraton Swarga. 20 Awit Aku pitutur marang kowé, manawa kabeneranmu ora ngluwihi kabenerané wong Farisi lan para ahli Torèt, kowé mesthi ora bakal lumebu ing Kratoning Swarga. ( Matéus 5:17-20 ).

Nyatane, kanggo ngerti piwulange kanthi bener, dheweke mulangake yen wong kudu pindhah menyang Taurat lan banjur Zabur. Mangkene piwulange marang para muride:

lan wiwit Nabi Musa lan para nabi kabèh, Panjenengané banjur nerangake marang wong-wong mau apa kang kapangandikakaké ana ing Kitab Suci kabèh bab Panjenengané. ( Lukas 24:27 )

Panjenengané banjur ngandika marang wong-wong mau, “Iki tembung-Ku marang kowé nalika Aku isih karo kowé: Kabèh sing wis ditulis ing Kitab Suci kudu kelakon. Hukum Musa (yaiku Taurat), ing Nabi lan Masmur (yaiku Zabur). ( Lukas 24:44 )

Isa al Masih (SAW) ora nyoba kanggo ngliwati wahyu sadurungé. Satemene dheweke wiwit saka ing kono kanthi piwulang lan tuntunan. Pramila kita ugi ndherek tuladha kanthi wiwit wiwitan Taurat kanggo menehi dhasar kanggo mangerteni Injil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *