Skip to content
Home » Pati Kristus ing Kayu Salib lan Wunguné: Apa iku kasunyatan utawa penemuan?

Pati Kristus ing Kayu Salib lan Wunguné: Apa iku kasunyatan utawa penemuan?

Umat ​​Kristen ing Paskah saben taun ngrayakake sédané Gusti Yésus Kristus ing kayu salib lan wunguné saka séda. Dear reader, apa sampeyan kepingin weruh makna lan pentinge liburan iki, sing ngomong babagan apa sing ditindakake Kristus kanggo nebus manungsa, lan sing dirayakake dening mayuta-yuta wong Kristen saben taun?

Sampeyan bisa uga duwe gagasan sing salah babagan makna Paskah. Utawa akeh sing wis diwulangake yen Kristus ora seda lan ora wungu saka ing antarane wong mati. Sampeyan bisa uga ora ngerti apa tegese sedane Kristus, utawa ngerti pentinge lan asil wungunipun saka ing antarane wong mati. Kawula nyuwun supados panjenengan sami maos makalah-makalah punika kanthi manah ingkang tulus, tanpa prasangka, kanthi kersa ngudi kayekten, amargi panjenengan saestu kersa nyenengaken Gusti ing gesang panjenengan.

Pati lan wunguné Sang Kristus minangka watu pondasi Kristen. Iman Kristen adhedhasar seda lan wungunipun Sang Kristus. Seda Kristus disebutake luwih saka 150 kaping ing Prajanjian Anyar. Yen kita nolak wunguné Kristus, iman Kristen kabèh tiba, kaya 1 Korinta 15:17 ngandika,

“Lan manawa Sang Kristus ora kawungokake, pracayamu iku dadi tanpa guna, lan kowe isih padha kawengku ing dosamu.”

Nanging ora bakal ana patangen kajaba ana patiPiyé carané awaké dhéwé isa yakin nèk Kristus wis séda ing kayu salib?

Ing artikel iki, aku bakal ngutip saka Prajanjian Anyar ing Kitab Suci, pisanan amarga inspirasi saka Gusti Allah. Kapindho, amarga Gusti Yesus janji marang para muride yen bakal ngutus Roh Suci kanggo ngelingake kabeh sing wis diomongake marang dheweke. Katelu, para sakabate Gusti Yesus sing nyathet apa sing ana ing Prajanjian Anyar negesake manawa dheweke dadi saksi mata sing nyathet apa sing dideleng lan dirungokake.

Ana telung bebener sing kudu kita pahami ing wiwitan presentasi babagan kasunyatan sedane Kristus ing kayu salib:

First, sedane Sang Kristus dudu kedadeyan acak utawa kegagalan, kekalahan, utawa tandha kelemahane. Iku kedadeyan kanthi rencana lan tujuane Gusti Allah kanggo nebus manungsa. Punika ingkang dipunandharaken déning rasul Pétrus nalika ngadeg wonten ing ngajengipun tiyang Yahudi kathah, ingkang sampun mangertos Prajanjian Lawas. Dheweke ngandhani wong-wong mau ing Lelakone Para Rasul 2:23

“Panjenenganipun ingkang kaulungaken dening Gusti Allah miturut karsa saha rancanganipun punika sampun panjenengan salib sarta panjenengan sedani lumantar tanganipun bangsa-bangsa ingkang duraka.”

Petrus ditambahake ing Lelakone Para Rasul 3:18

“Nanging kanthi patrap makaten Gusti Allah sampun kelampahan nuhoni punapa ingkang kala rumiyin kapangandikakaken lumantar para nabinipun, inggih punika bilih Sang Mesih ingkang kautus punika kedah nandhang sangsara.”

Yen tembung Petrus salah utawa kutipan saka Prajanjian Lawas ora bener, wong-wong Yahudi mesthi mbantah, amarga dheweke ngomong karo wong-wong sing ana nalika Kristus seda ing kayu salib. Nanging kosok baline: luwih saka 3000 wong padha pracaya sawise krungu pangandikane Petrus.

Malah luwih cetha pangandikane Sang Kristus piyambak, nalika Panjenengane wungu saka ing antarane wong mati lan ngatingal marang para sakabate. Panjenengané ngandika marang wong-wong mau,

“Banjur padha dipangandikani mangkene: “Yaiki pituturKu kang Dakkandhakake marang kowe kabeh, nalika Aku isih nunggal karo kowe, yaiku yen kabeh kang wis katulisan tumraping Aku ana ing sajroning kitab-Torete Nabi Musa lan kitabe para nabi sarta kitab Masmur, iku kudu kayektenan.” Panjenengane banjur mbuka pikirane wong-wong mau supaya padha ngreti marang Kitab Suci. Pangandikane: “Ana kang katulisan mangkene: Sang Kristus pinasthi nandhang sangsara lan ing telung dinane wungu saka ing antarane wong mati.”

Lukas 24:44-46

Kristus ngomong karo wong-wong sing ngerti hukum Musa, kitab-kitab para nabi, lan Masmur. Kaya-kaya dheweke ngandhani wong-wong mau, amarga Gusti Allah wis janji bab iki, mesthine kelakon. Dadi sédané Kristus dudu kesalahan utawa kebetulan. Yaiku kawujud apa sing dijanjèkaké déning Gusti Allah, lan manut karsané Gusti Allah.

kapindho, sajrone urip lan pelayanan Yesus Kristus karo para sakabate, dheweke terus-terusan ngucapake manawa dheweke teka kanggo menehi awake dhewe minangka tebusan kanggo manungsa, lan bakal nandhang sangsara lan dipateni, lan sawise telung dina wungu saka ing antarane wong mati. Amarga Gusti Yesus jujur ​​ing pangandikane, lan cetha, tanpa mangu-mangu utawa ngapusi, kabeh sing diomongake mesthi kelakon. Ayo padha ngrungokake sawetara pangandikane Gusti Yesus sing bakal kelakon marang dheweke:

Wiwit nalika iku Gusti Yesus wiwit paring pitedah marang para sakabate, yen Panjenengane kudu tindak menyang Yerusalem, lan bakal nandhang kasangsaran pirang-pirang marga saka panggawene para pinituwa, para pangareping imam lan para ahli Toret sarta banjur disedani, lan ing telung dinane kawungokake. (Mateus 16:21)

Gusti Yesus tumuli wiwit mulang marang para sakabate, yen Putraning Manungsa iku kudu nglampahi sangsara akeh, sarta ditampik dening para pinituwa lan para pangareping imam tuwin para ahli Toret, banjur disedani lan sawise telung dina wungu maneh. (Markus 8:31)

  Gusti Yesus mbaleni bebener iki kaping pirang-pirang marang para muride. Banjur nerangake marang wong-wong mau yen dheweke bakal menehi awake dhewe kanthi sukarela kanggo ngrampungake kabeh sing ditulis babagan dheweke, kaya sing kandha ing Yokanan 10:18:

Ora ana wong siji bae kang ngrebut nyawaKu, nanging Dakulungake miturut sakarepKu dhewe. Aku kuwasa ngulungake, lan kuwasa ngukup maneh. Dhawuh iki kang Daktampa saka RamaKu.”

Iki minangka bukti liyane yen sedane Kristus ing kayu salib minangka kasunyatan sejarah, amarga ora mungkin Kristus bakal ngonfirmasi prekara-prekara kasebut marang para sakabate yen ngerti manawa ora bakal kedadeyan. Ora mungkin Kristus ngapusi bab séda lan wunguné, amarga mung Panjenengané sing ora tau gawé dosa. Kuwi sebabé rawuhé ing donya kita, lan dhèwèké ngerti apa sing bakal kelakon karo dhèwèké. Nèk awaké déwé nyélaki sédané Kristus ing kayu salib, awaké déwé nyalahake Dèkné ora ngerti apa-apa, utawa goroh utawa edan.

Malah, murid-muridé Kristus ora nampa tembungé bab séda ing kayu salib. Nalika Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mau, yen Panjenengane bakal dipateni lan tangi ing telung dinane, Petrus banjur didukani, pangandikane:Gusti Allah mboten sare, Gusti. “

Nanging Petrus banjur nggered Panjenengane kalawan munjuk: “Gusti, mugi Gusti Allah nebihaken bab punika! Sampun pisan-pisan Paduka ngantos kataman ingkang makaten punika.” 23Nanging Gusti Yesus banjur mengo sarta ngandika marang Petrus: “Heh, setan, sumingkira. Kowe iku dadi sandhunganKu, sabab kowe ora mikir apa kang kagalih dening Allah, nanging mung sing dipikir dening manungsa.” (Mateus 16:22-23)

Para murid uga ora ngerti apa sing diomongké Yésus wektu dhèwèké ngomongké bab pentingé sédané ( Lukas 9:44 ).

Katelu, Yésus Kristus sing disalib, dudu wong liya sing didadèkké kaya Dèkné.

Anadene Gusti Yesus wus mirsa apa sabarang kang bakal nempuh marang sarirane, banjur majeng sarta ngandika marang wong-wong mau: “Kowe padha nggoleki sapa?” Wangsulane kang kadangu: “Yesus Nasarani.” Pangandikane Gusti Yesus: “Iya Aku iki.” Yudas kang ngulungake Panjenengane uga ngadeg ana ing kono awor karo wong-wong mau. Bareng padha kadhawuhan: “Iya Aku iki,” tumuli padha mundur sarta niba ing lemah. 7Gusti Yesus banjur ndangu maneh: “Kowe padha nggoleki sapa?” Unjuke wong-wong mau: “Yesus Nasarani.” Paring wangsulane Gusti Yesus: “Aku wus tutur marang kowe, iya Aku iki wonge. Manawa Aku kang kokgoleki, wong-wong iki kareben padha lunga.” 

Yokanan 18:4-8 

Dheweke negesake manawa dheweke Yesus Kristus lan dudu wong sing katon kaya dheweke. Dheweke ora nolak, uga ora wedi ngenali awake dhewe. Uga ora njaluk salah siji saka muridé kanggo njupuk Panggonan ing kayu salib, amarga teka kanggo maksud iku.

Anadene kang ibu lan sadulure kang ibu, Maryam, bojone Klopas tuwin Maryam Magdalena padha ngadeg cedhak salibe Gusti Yesus. Bareng Gusti Yesus mirsani kang ibu lan sakabat kang dikasihi ngadeg sandhinge, banjur ngandika marang kang ibu: “Ibu, punika ingkang putra!” Nuli ngandika marang sakabate mau: “Lah iku ibumu!” Lan wiwit nalika iku sakabat mau banjur mboyong ibu Maryam menyang omahe.

(Yokanan 19:25-27)

Nèk awaké dhéwé ngomong nèk ana wong liya ing kayu salib, awaké dhéwé bakal ngomong nèk ibuné ora kenal karo dhèwèké, lan muridé sing mèlu Yésus telung taun lawasé. Kajaba iku, kita bakal nyatakake yen kanca-kancane padha diapusi uga mungsuh-mungsuhe, yaiku wong-wong Romawi lan wong-wong Farisi Yahudi, sawetara sing wis padu karo dheweke lan ngerti dheweke kanthi pribadi.

Paribasan manawa Gusti Allah nggawe wong liya katon kaya Yesus sing disalib ndadékaké kita ngalami akèh masalah liyané:

Kaping pisanan, pratelan iki, sing ora ana bukti kanggo ndhukung, mbukak lawang kanggo ngucapake kekacauan lan kecanggihan. Ora adoh saka Gusti Allah kanggo ngapusi kabeh wong sing wis kenal karo Gusti Yesus. Iki ora cocog kanggo dedeg piadeg lan kawicaksanan Gusti Allah.

Kapindho, Gusti Allah bisa nylametake dheweke kanthi ngunggahake dheweke menyang swarga, mula apa gunane nglebokake rupane marang wong liya kajaba mateni wong sing ora salah?

Katelu, ora bakal sulih wis bisa kanggo defend piyambak lan ngomong yen dheweke dudu Gusti Yesus, amarga yen wis kedaden, iku bakal dikenal lan nyebar ing luar negeri. Nanging kita ora krungu bab wong iki.

Kaping papat, amarga Gusti Yesus rawuh ing jagad iki kanggo tujuan iki lan kanggo ngrampungake apa sing wis ditulis ing Prajanjian Lawas miturut kersane Gusti Allah, kenapa Gusti Allah bakal ngapusi wong-wong mau lan nglawan apa sing wis dijanjekake?

Apa bukti liyane sing kita duwe, sing nggawe percoyo malah kritikus Kristen lan mangu-mangu lan Yahudi lan Romawi non-Kristen saka bebener sing Gusti Yesus seda ing kayu salib?

 1. Unanimity antarane sejarawan lan ahli Kitab Suci sing Yesus seda ing kayu salib.
 2. Contone, Jarod Ludman, sarjana Jerman anti-Kristen. Dhèwèké kandha bab sédané Kristus, ”Sedhé Kristus minangka akibat saka panyaliban ora prelu dirembug, amarga kuwi wis mesthi”.
 3. John Crousan, kritikus utama Kristen, kandha, “Ora ana keraguan sing sithik babagan panyaliban Kristus dening Pontius Pilatus.”

Iki loro sarjana lan sejarawan liyane wis ngandika iki amarga padha wis sinau bukti sajarah, lan mimpin kanggo kesimpulan iki.

 • Ana tandha-tandha mati Kristus ing kayu salib ing tulisan-tulisan para sejarawan Yahudi lan Romawi wiwit abad kapisan, wiwit taun 40 – 90 Masehi.
 • Sejarawan Yahudi Yosefus nyebutké Yésus ing bukuné Antiquities of the Jews XVIII lan kandha, ”Ing wektu kuwi ènèng wong wicaksana jenengé Yésus, sing nindakké mukjijat-mukjijat, nanging Pilatus diukum pati ing kayu salib. Nanging murid-muridé ora ninggal Dèkné, awit Dèkné ngatingal marang wong-wong kuwi ing telung dina.”
 • Sejarawan Romawi Tacitus nyebutake ing taun 115 Masehi marang pangadeg gerakan Kristen sing wis dieksekusi ing jaman Pontius Pilatus.
 • Ana pirang-pirang ramalan ing Prajanjian Lawas sing medhar wangsit babagan sedane Kristus
 • Yesaya 53:9 nyebataken rincian spesifik babagan sedanipun Kristus atusan taun sadurunge kedaden. “Wong-wong mau arep ngubur Dèkné karo wong-wong durjana, nanging Dèkné dilebokké nang kuburané wong sugih, awit dèkné ora nindakké panganiaya lan ora ngomong ngapusi.” Ramalan iki kawujud kanthi rinci nalika maca apa sing kedadeyan karo Yesus ing Matius 27:57-60.
 • Psalm 22:18 says, SandhanganingSun padha dibagi-bagi; padha muter dadu kanggo sandhanganku.” Ramalan bab Kristus iki kelakon persis ing kabeh rincian kaya sing kasebut ing Yokanan 19:23-24.

Bab iki kudu dicathet menawa wong-wong Yahudi ing abad kapisan Masehi, sing nolak Kristus, ora mbusak utawa ngganti ramalan kasebut. Dadi, kepiye carane bisa ngganti utawa dolanan karo dheweke 600 taun sawise rampung?

Ana ing paling ora rong puluh wangsit sing ngomong babagan kasunyatan panyaliban Kristus. Ramalan iki ora digawe dening para nabi dhewe, amarga Prajanjian Anyar nandheske ing 2 Petrus 1:21.

jalaran ora tau ana pamedhar-wangsit kang kawedharake saka kareping manungsa, nanging marga saka kawangsit dening Sang Roh Suci wong wong banjur padha calathu atas asmaning Allah.

Kabeh wangsit iki sing wis kawujud mbusak sembarang mangu bab panyaliban Kristus. Apa kita bisa dadi wani nolak ramalan-ramalan kasebut saka Gusti Allah?

Ing bab iki, Yésus ndhawuhi loro sakabaté nganggo tembung sing kasar merga ora ngerti apa sing ditulis para nabi bab dhèwèké.

“Gusti Yesus tumuli ngandika marang wong-wong mau: “Heh wong kang padha tanpa budi lan kang randhat ing pamikir, temah ora pracaya marang samubarang kabeh, kang wis kapangandikakake dening para nabi! 26Sang Kristus apa ora pinasthi nandhang iku mau kabeh, banjur lumebet ing kamulyane?” 27Tumuli padha diparingi katrangan bab sabarang kang wis katulisan ing Kitab Suci kabeh tumrap Panjenengane, wiwit kitab-kitabe Nabi Musa lan kitab-kitabe para nabi.” (Lukas 24:25-27)

Kajaba iku, Paulus mbantah karo wong Yahudi saka buku-buku Prajanjian Lawas

Kaya adate Rasul Paulus nuli lumebet mrono, sarta nganti telung Sabat terus-terusan anggone reraosan karo wong Yahudi bab perang-peranganing Kitab Suci 3kalawan diterangake sarta dituduhake, yen Sang Mesih iku kudu nandhang sangsara lan wungu maneh saka ing antarane wong mati, banjur ngandika: “Menggah Sang Mesih punika inggih punika Gusti Yesus, ingkang kula wartosaken dhateng panjenengan.” (Lelakone Para Rasul 17:2-3)

 Dhèwèké nyebutké ramalan-ramalan sing dingertèni wong-wong Yahudi.

 • Ana prosedur Romawi sing ketat sing ditindakake kanggo matine wong sing disalib. Dadi ora ana papan kanggo ujar manawa Kristus disalib nanging tetep urip sawise disalib. Ora mungkin Kristus tetep urip sawisé disalib, amarga wong Romawi ngati-ati banget kanggo mesthekake yen wong sing disalib wis mati.

Pati ing salib ing jaman Romawi lan sadurunge minangka salah sawijining cara eksekusi sing paling ala lan paling awon, lan paling nglarani. Kebrutalan lan kekerasan kasebut dadi ora ana cara kanggo korban tetep urip. Kristus digebugi lan digebugi meh mati malah sadurunge disalib. Kanggo wong Yahudi, Gusti Allah wis ngipat-ipati wong sing disalib. Mula, rasul Paulus nerangake sebabé Kristus kudu séda ing kayu salib.

Sang Kristus wus nebus kita saka laknate angger-anggering Toret srana dadi laknat piyambak marga saka kita, sabab ana tulisan mangkene: “Kenaa ing laknat saben wong kang digantung ing kayu salib iku!” – Galati 3:13  

Kanggo luwih konfirmasi manawa Kristus seda ing kayu salib, aku pengin nyebutake rong kedadeyan liyane saka Prajanjian Anyar:

 1. Nalika prajurit teka kanggo break sikil wong loro sing wis kasalib karo Gusti Yésus kanggo mesthekake yen padha ora bakal bisa kanggo ambegan lan kanthi mangkono bakal mati cepet. Yokanan 19:33 kandha, ”Nanging nalika padha sowan ing ngarsané Yésus lan nyumurupi yèn Panjenengané wis séda, banjur padha ora nyuwil-nyuwil sikilé.”
 2. Wektu ana wong sing jenengé Yusuf teka njaluk layoné Yésus sakwisé dipentèng, ”Pilatus kagèt nèk dhèwèké wis mati. Dheweke nimbali perwira lan takon apa dheweke wis seda. Nalika Pilatus kandha karo perwira, banjur masrahake layone marang Yusuf.” ( Markus 15:44-45 ).Ing tembung liya, nalika dheweke ngerti yen Gusti Yesus wis seda, amarga perwira kasebut wis lunga lan ngonfirmasi yen Kristus wis seda.
 • Ana ewonan wong Kristen sing wis nyebar ing macem-macem kelompok lan nyebar kabar kabungahan ing saben panggonan bab bebener sejarah sedanipun Kristus ing kayu salib.. Apa kita kudu nolak paseksiné wong-wong sing padha ndeleng lan krungu? Yen kita nolak kesaksian kasebut, kita bakal ngremehake para saksi sing ora rusak, lan ngremehake ramalane nabi liyane. Kepiye carane bisa nolak kabeh bangsa sing kabeh setuju, sanajan beda-beda ing prakara liyane, yen kesaksian kasebut kanggo acara penting sing nyata lan katon lan terus diterusake? Kajaba iku, ora ana swara siji-sijine sing diunggahake ing antarane wong Kristen, wong Yahudi, utawa wong pagan sing bakal mbantah utawa ngrusak paseksi wong Kristen babagan panyaliban Kristus, kaya sing wis kita deleng.

Kajaba iku, ewonan wong Kristen wis dipateni minangka martir ing jaman gereja wiwitan amarga ora bakal mbalekake paseksi babagan sedane Kristus. Apa sampeyan bisa mbayangno yen wong-wong iki, utamane para murid Yesus sing nalika urip nolak gagasan penyaliban, wis siyap mati amarga masalah palsu utawa fiksi? Yen padha diapusi, apa Gusti Allah ngidini dheweke diapusi? Gusti Allah ngapura!

Saliyane iki, nèk awaké déwé ngomong nèk Kristus ora seda ing kayu salib, awaké déwé bakal mbantah lan mbantah:

 • Sajarah umume, sing didhukung dening paseksi Kristen, Yahudi, lan Romawi
 • Prajanjian Anyar, pangandikane Gusti Allah, sing didegake kanthi lengkap ing acara penebusan saka panyaliban.
 • Kabeh medhar wangsit saka Prajanjian Lawas, sing prédhiksi séda lan wunguné Kristus, lan kabèh wis kelakon ana ing Kristus
 • Kristus ing kabeh ngandika bab alesan lan tujuan kanggo rawuh ing bumi

Apa cukup lan logis kanggo nglirwakake lan mbantah kabeh bukti kasebut yen Kristus ora seda ing kayu salib? Apa kita ora pracaya marang saksi mata sing ndeleng panyaliban Kristus, lan sing ana nalika kedadeyan kasebut lan kanthi setya nyathet apa sing kedadeyan?

Sawise menehi bukti sing negesake panyaliban Kristus lan sedane, kita kudu ngerti apa makna sedane, lan ngerti babagan iki kanggo ngormati katresnan kurban sing dituduhake dening Kristus kanthi seda ing kayu salib.

Tujuan lan makna seda Christ miturut karsaning Allah ana nebus manungsa lumantar kurban piyambak minangka kurban kanggo mbayar dosa kita.

 • Nalika Gusti Yesus Kristus miyos, malaekat Pangeran ngandika marang Yusuf, sarta Maryam bakal mbabar putra kakung, iku namakna Yesus; awit iya iku kang bakal ngluwari bangsane saka ing dosane.” (Mateus 1: 21) 
 • Lan nalika Yohanes, salah siji sakabaté Kristus, weruh Gusti Yésus rawuh, banjur ngandika: Delengen iku Cempening Allah kang ngilangi dosane jagad. ( Yokanan 1:29 ) Iki cempé sing ditrima karo Gusti Allah merga ora ana dosa lan ora ana cacad.
 • Lan rasul Pétrus njlentrehake makna sédané Kristus nalika ngandika ing 1 Petrus 2:24 “Panjenengane piyambak wis ngrembat dosa kita ing sarirane ana ing kayu salib, supaya kita sawise mati pisah saka dosa, padha urip cumadhang ing kayekten. Marga saka bilur-bilure kowe wus padha rahayu.

Kanthi cara iki, Gusti Yesus netepi kaadilan lan sih-rahmate Gusti Allah. Panjenengané nduduhké kaadilané Gusti Allah srana mbayar paukuman kanggo dosa kita, yaiku pati, lan nduduhké sih-rahmaté Gusti Allah sing nylametké saben wong sing pretyaya marang Kristus.

Yen kita nyingkiri sedane Sang Kristus, kaya-kaya kita ngomong yen rancangane Gusti Allah gagal, kersane ora kaleksanan, lan ora ana kawilujengan kanggo manungsa saka paukuman dosa, nanging sejatine dheweke wis seda. kaya sing wis kita deleng ing ndhuwur.

Kanggo nutup bagean iki, aku arep ngomong Wong Kristen ndeleng salib kanthi gumunggung. Rasul Paulus ngringkes pandangane wong Kristen marang kayu salib ing 1 Korinta 1:18.

“Awit pawarta bab salib iku pancen dadi kabodhoan tumrape wong kang bakal padha tiwas, nanging kanggo kita kang padha kapitulungan rahayu, dadi sawab kang saka Gusti Allah.”

Ya, Kristus disalib, ”sandhungan kanggo wong Yahudi lan wong Yunani dadi bodho”. Nanging nyatane, iku kuwasane Gusti Allah, amarga kedadeyan kasebut miturut rencana Allah sing nggumunake lan mulya kanggo ngluwari manungsa saka dosa. Rasul Paulus, sing wis nganiaya wong Kristen sadurunge iman, nulis marang pasamuwan ing Galatia:

“Dene aku ora pisan-pisan gelem gumunggung, kajaba ing bab salibe Gusti kita Yesus Kristus, sabab marga saka Panjenengane jagad wus disalib kanggo aku lan aku kanggo jagad.” (Galati 6:14)  

Kita uga ndeleng salib kanthi rasa syukur lan matur nuwun banget marang Gusti Allah kanggo katresnan lan sih-rahmat sing dituduhake nalika sedane Kristus, kaya sing dikandhakake rasul Paulus ing Rum 5:8.

“Nanging Gusti Allah wus ngatingalake sihe marang kita, awit Sang Kristus wus nglampahi seda kanggo kita, nalika kita isih padha kawengku ing dosa.”

Tembung pungkasan, sing maca, yaiku apik, asil unimaginable saka pati sukarela Kristus ing kayu salib. Mangga waca lan pikirake kanthi jero babagan ayat-ayat iki sing ditulis dening rasul Paulus kanthi inspirasi saka Roh Suci ing Prajanjian Anyar: Filipi 2:7-11

“nanging malah wus nyuwungake sarirane piyambak, lan ngagem sipating abdi, sarta wus dadi padha karo manungsa. 8Apamaneh ing sajrone wujud manungsa iku Panjenengane wus ngasorake sarirane lan sumuyud nganti seda ana ing kayu salib. 9Iya iku sababe Gusti Allah banget anggone banjur ngluhurake Panjenengane lan maringi asma marang Panjenengane ngungkuli sadhengahing jeneng, 10supaya ana ing asmane Gusti Yesus kang ana ing langit lan kang ana ing bumi lan kang ana ing sangisore bumi, padha jengkenga 11lan sakehing ilat padha ngakonana manawa “Gusti Yesus Kristus iku jumeneng Gusti”, murih kaluhuraning Gusti Allah, Sang Rama.”

Sawisé séda Kristus ing kayu salib lan wunguné saka ing antarane wong mati, Gusti Allah maringi posisi sing unik lan mulya, supaya saben wong sujud ing ngarsane. Salib mimpin kanggo kaluhuraké, nanging iku dudu pungkasan, amarga Kristus wungu saka ing antarane wong mati kaya sing bakal kita waca ing Kitab Suci. bagean kapindho artikel iki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *