Skip to content

Iki ayat-ayat sing jelas saka Kitab (Quran).

Satemene Ingsun nurunake Al Qur’an kanthi basa Arab, supaya sira padha ngerti.

Ingsun nyritakake marang sira (Muhammad) crita kang becik-becik kanthi nurunake Al Qur’an iki marang sira, lan satemene sira iku sadurunge wong kang padha ora ngerti.

(Elinga), nalika Yusuf ngandika marang ramane: “Dhuh bapakku, satemene aku (ngimpi) weruh lintang sawelas, srengenge lan rembulan, aku weruh kabeh padha sujud marang aku.”

Dheweke (bapane) ngandika: “He anakku! Sira aja nyritakake impenmu marang sadulurmu, mesthi bakal ngapusi kowe, satemene syetan iku mungsuh kang nyata tumrap manungsa.

Lan mangkono, Allah milih sira (dadi nabi) lan mulangake marang sira sawenehing jarwaning impen lan nyempurnakake (nikmat) marang sira lan marang turune Yakub, kayadene Panjenengane wus nyempurnakake kanugrahane marang simbahira sadurunge iku, yaiku) Abraham lan Iskak. Satemene Pangeranira iku Maha Wicaksana, Maha Wicaksana

Satemene ing (riwayat) Yusuf lan para sadulure iku ana tandha-tandha (kekuwatane Allah) tumrap wong kang padha takon.

Nalika padha calathu: “Satemene Yusuf lan sadulure (Bunyamin) iku luwih ditresnani bapakne tinimbang aku, sanajan aku iki siji golongan.

Patènana Yusuf utawa buwang ing endi waé, supaya bapakmu nggatèkaké kowé, lan sawisé kuwi kowé dadi wong apik.

Salah siji saka wong-wong mau kandha, “Aja matèni Yusuf, nanging uncalna menyang dhasar sumur, supaya wong lelungan njupuk wong, yen sampeyan pengin tumindak salah.”

Wong-wong mau padha calathu: “Dhuh, rama kula, punapa panjenengan mboten pitados dhateng kula Yusuf, padahal kita punika tiyang ingkang ngersakaken kabecikan tumrap piyambakipun.

Esuk-esuk dheweke ayo lunga bareng karo kita, supaya dheweke (bisa) seneng-seneng lan (bisa) dolanan, lan temenan kita bakal njaga dheweke”.

Nabi Ya’qub ngandika: “Satemene lungamu karo Yusuf iku banget gawe susahku lan aku kuwatir yen dheweke bakal dipangan asu ajag, dene kowe ora ngerti dheweke”.

Wong-wong mau padha calathu: “Manawa asu ajag padha mangan dhèwèké, déné aku iki golongané (kuwat), lah satemene aku iki wong kang kapitunan”.

Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: “Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi”.

Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis.

Wong-wong mau padha calathu: “Dhuh bapak kawula, sayektosipun kawula sami lumampah lumampah, lajeng kawula nilar Yusuf wonten ing sacelakipun barang-barang kawula, lan piyambakipun dipunmangsa déning asu ajag, lan panjenengan sami boten badhe pitados dhateng kawula, sanadyan kawula punika tiyang-tiyang ingkang leres.”

Dheweke teka karo klambine (dilumuri) getih palsu. Nabi Ya’qub ngandika: “Satemene sira iku wong kang ndeleng marang panggawe becik (ala), banjur becike sabar (sabarku). Lan mung Allah kang nyuwun pitulungan marang apa kang sira ucapake”.

Banjur ana wong lelungan teka, lan padha njaluk jupuk banyu, banjur ngedhunaké ember, ngandika: “Oh, kabar apik, iki wong anom!” Banjur didhelikake minangka barang dagangan. Lan Allah iku nguningani apa kang padha dilakoni.

Lan padha ngedol Yusuf kanthi rega murah, mung sawetara dirham, lan dheweke ora kepincut marang Yusuf.

Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya: “Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak”. Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta’bir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.

Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lan wong wadon (Zulaikha) kang Yusuf manggon ing omahe nggodha Yusuf supaya pasrah (marang dheweke) lan dheweke nutup lawang, ngandika: “Ayo mrene”. Yusuf ngandika: “Aku njaluk pangayoman marang Allah, satemene bendaranku wis tumindak becik marang aku”. Satemene wong-wong kang aniaya iku ora bakal padha begja.

Satemene wong wadon mau wis niyat (nindakake) marang Yusuf, lan Yusuf iya duwe niat (nindakake) marang wong wadon mau, yen ora weruh tandha-tandha (ing) Pangerane. Kanthi mangkono, supaya Ingsun nyingkiri piala lan nistha. Satemene Yusuf iku salah siji saka abdiningsun kang pinilih.

Lan sakarone padha mlayu menyang lawang lan wong wadon narik klambi Yusuf saka mburi nganti suwek lan loro-lorone ketemu bojone wong wadon ing lawang. Wong wadon mau nuli matur: “Apa ganjarane wong kang padha niyat tumindak ala marang bojomu, kajaba dikunjara utawa (dihukum) siksa kang nglarani?”

Yusuf ngandika: “Dheweke nggodha aku supaya aku pasrah (marang dheweke)”, lan saksi saka kulawarga wong wadon kang menehi kesaksian: “Yen klambine suwek ing pasuryan, banjur wong wadon iku bener lan Yusuf kalebu wong goroh.

Lan yen klambine suwek ing mburi, mula wong wadon iku wong kang goroh, lan Yusuf iku kalebu wong-wong kang bener.”

Bareng bojone wong wadon mau weruh klambine Yusuf suwek-suwek ing mburine, banjur matur: “Satemene iki salah sijine cidramu.

(Hai) Yusuf: “Sira padha nyingkirana iki, lan (bojoku) nyuwun pangapura marang dosa-dosamu, amarga satemene sira iku kalebu wong-wong kang padha tumindak ala”.

Lan wong-wong wadon ing kutha mau padha calathu: “Bojone Al Aziz nggodha bujange supaya masrahake awake dhewe (marang dheweke), satemene tresnane marang bujange iku jero banget. Satemene aku weruh dheweke ana ing kesasaran sing nyata”.

Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf): “Keluarlah (nampakkanlah dirimu) kepada mereka”. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: “Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia”.

Wong wadon mau nuli matur: “Iki wong kang sira cecakake marang Ingsun amarga (tarik) marang dheweke, lan sayekti Ingsun wus goda dheweke supaya pasrah (marang Ingsun), nanging dheweke ora gelem. dheweke bakal dikunjara lan dheweke bakal kalebu ing antarane wong-wong sing asor.”

Nabi Yusuf ngandika: “Dhuh Pangeran kawula, kawula langkung remen pakunjaran tinimbang nglampahi undanganipun dhateng kawula. Lan manawi Paduka boten ngalang-alangi kawula saking apus-apusipun, temtu kawula badhé nyumerepi karsanipun piyambak-piyambak, lan mesthi kawula kalebet golongan ingkang bodho. wong”.

Mulané Pangérané kabulaké pandongané Yusuf lan Panjenengané nglilani Yusuf saka penipuan. Satemene Panjenengane iku Ingkang-Miyarsa, Ingkang-Nguningani.

Banjur padha kepikiran sakwise nyumurupi tanda-tanda (kebeneran Yusuf) yen dheweke kudu dikunjara nganti sawetara wektu.

Lan karo wong enom loro lumebu ing pakunjaran. Salah siji saka wong-wong mau ngandika: “Satemene aku ngimpi yen aku squeeze anggur.” Lan liyane ngandika: “Satemene aku ngimpi yen aku nggawa roti ing sirahku, sawetara sing dipangan manuk.” Paringi tabir; Satemene Ingsun nganggep sira kalebu wong-wong kang pinter (menerjemahkan mimpi).

Yusuf dhawuh: “Dudu diwènèhaké marang kowé loro pangan sing bakal diparingaké marang kowé, nanging aku bisa nerangake jinis panganan, sadurunge dhaharan kasebut teka marang kowé. agamane wong-wong kang ora iman marang Allah, dene wong-wong iku padha kafir marang akhirat.

Lan aku manut agamane bapak-bapakku, yaiku Ibrahim, Ishak lan Ya’qub. Ora pantes kanggo kita (para Nabi) nyekutokake Allah. Yaiku saka kanugrahaning Allah marang aku lan manungsa (kabeh); nanging akèh-akèhé manungsa ora padha sukur (Panjenengané).

He wong narapidana loro, endi kang becik, maneka warna allah utawa Allah kang Maha Kuwasa?

Sira ora nyembah saliyaning Allah kajaba (nyembah) asma-asma kang sira lan para leluhurira padha gawe. Allah ora nduduhké katrangan bab jeneng-jeneng iki. Keputusan kuwi mung kagungane Allah. Panjenengane wis dhawuh supaya sira aja nyembah marang sapa-sapa kajaba Panjenengane. Iku agama sing lurus, nanging akeh wong ora ngerti.”

He wong narapidana loro: “Sing siji panunggalanmu bakal ngunjuk marang bendarane kalawan anggur, dene sijine bakal disalib, lan manuk bakal mangan saperangan saka sirahe. (aku)”.

Lan Yusuf ngandika marang wong-wong sing wis ngerti bakal slamet antarane wong loro mau: “Kawula aturmu marang bendaramu.” Mula Iblis ndadekake dheweke lali nerangake (kahanane Yusuf) marang bendarane. Mula dheweke (Yusuf) tetep ana ing pakunjaran nganti pirang-pirang taun.

Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering”. Hai orang-orang yang terkemuka: “Terangkanlah kepadaku tentang ta’bir mimpiku itu jika kamu dapat mena’birkan mimpi”.

Padha mangsuli: “(Iku) impen kosong lan kita ora ngerti tafsir saka impen kasebut”.

Lan ngandika wong slamet antarane loro lan eling (marang Yusuf) sawise sawetara wektu: “Aku bakal ngandhani sampeyan bab (pinter) interpretasi ngimpi, mulane aku ngirim (marang dheweke)”.

(Sakwisé abdiné ketemu Yusuf, banjur nguwuh-uwuh): “Yusuf, wong sing banget dipercaya, terangna marang aku babagan sapi pitu sing lemu-lemu sing dipangan sapi pitu sing kuru lan gandum pitu sing ijo lan (pitu) sing garing. supaya Aku bisa bali menyang wong-wong mau, supaya padha ngerti.”

Yusuf dhawuh: “Supaya kowé padha tandur pitung taun (sanajan) kaya lumrahé, banjur apa kang kok ènèni iku kélangan kupingmu, kajaba mung sathithik kanggo dipangan.

Banjur sawise iku bakal teka pitung taun banget angel, kang bakal nglampahi apa sing wis disimpen kanggo ngadhepi iku (taun angel), kajaba mung sethitik saka (wiji gandum) sing simpen.

Sawisé iku bakal tumeka taun, wong-wong bakal kaparingan udan (cukup) lan ing wektu iku wong-wong padha meres anggur.”

Sang Prabu ngandika: “Gojona menyang ingsun”. Bareng utusane sowan ing ngarsane Yusuf, Yusuf banjur ngandika: “Sira balia marang bendaramu, lan takona marang wong wadon kang padha nglarani tangane, satemene Pangeranku iku nguningani marang kecurangane”.

Sang Prabu ngandika (marang wanita): “Kadospundi anggen panjenengan sami nggodha Yusuf supados mundur dhateng panjenenganipun?” Padha Calathu: “Gusti iku sampurna, kita ora ngerti bab liyane”. Garwane Al Aziz ngandika: “Saiki wis cahya bener, aku iki sing nggodha dadi nyerah (my), lan satenee kalebu wong-wong sing bener”.

(Yusuf ngandika): “Iki supaya dheweke (Al Aziz) ngerti yen aku ora ngkhianati dheweke ing mburine, lan manawa Allah ora remen marang cidrane wong-wong sing khianat.

Lan aku ora ngluwari awakku (saka kaluputan), amarga satemene hawa nepsu iku tansah ndhawuhake ala, kajaba hawa nepsu kang kaparingan rahmat dening Pangeranku. Satemene Pangéranku iku Maha Pangapura, Maha Asih.

Sang Prabu banjur ngandika: “Yusuf gawanen mrene, supaya aku milih dheweke dadi wong sing cedhak karo aku.” Mula nalika sang prabu ngandika marang dheweke, banjur ngandika: “Satemene sira (wiwit) dina iki dadi wong kang pinunjul lan dipercaya marang aku”.

Nabi Yusuf dhawuh: “Dadi aku dadi bendahara negara (Mesir), satemene aku iki wong kang pinter njaga lan ngelmu”.

Lan mangkono uga Ingsun paring kalungguhan marang Yusuf ing tanah Mesir; (Dheweke duwe kekuwatan lengkap) lunga menyang ngendi wae ing tanah Mesir. Ingsun paringi sih-rahmat marang sapa kang Ingsun karsakake lan Ingsun ora ngilangake ganjarane wong kang padha nindakake kabecikan.

Lan satemene ganjaran ing akhirat iku luwih becik tumrap wong kang padha iman lan tansah taqwa.

Sadulur-sadulure Yusuf padha teka ing Mesir, banjur padha lumebu.

Lan nalika Yusuf nyawisake pangan kanggo wong-wong mau, dheweke ngandika: “Sira gawanen marang aku sadulurmu sing padha bapakmu (Bunyamin), apa sampeyan ora weruh yen aku nyempurnakake hukumku lan aku iki tamu sing paling apik?

Yen sampeyan ora nggawa menyang kula, sampeyan ora bakal cilaka maneh lan ora nyedhaki aku.”

Wong-wong mau padha calathu: “Aku bakal mbujuk bapake supaya nggawa dheweke (mrene) lan pancen bakal daklakoni”.

Yusuf dhawuh marang bujang-bujange: “Padha lebokna barang-barang (ijol-ijolan) ing karung-karunge, supaya padha ngerti yen wis bali menyang kulawargane, muga-muga padha bali maneh”.

Bareng wis padha bali marang bapakne (Ya’qub) banjur padha calathu: “Dhuh bapak kula, kula mboten badhe kejut (gandum) malih, (menawi kula mboten ngeteraken sadherek kula), mila mugi sadherek kula sami ndherek kula. bilih kita gadhah pangapunten, lan saestu kita bakal padha ngrumat.”

Nabi Ya’qub ngandika: “Kadospundi anggen kula pasrahaken piyambakipun (Bunyamin) dhateng panjenengan, kejawi kados ingkang sampun kula pasrahaken saduluripun (Yusuf) dhateng panjenengan rumiyin?”. Dados Allah punika ingkang sae-sae-sae-sae-sae-sae-sae-sae-sae-sae-sae-sae-sae tiyang-tiyang ingkang welas asih.

Bareng padha mbukak barang-barange, dheweke nemokake barang-barange, banjur bali. Wong-wong mau padha calathu: “Dhuh, rama kula, punapa malih ingkang kula karepaken, punika barang-barang kula ingkang dipun wangsulaken dhateng kula, lan kula saged nyawisaken brayat kula, lan kula saged ngopeni sanak-sedulur kula, sarta badhe pikantuk takaran tambahan. (gandum) abot kaya momotan. unta. Iku gampang didukani (kanggo ratu Mesir)”.

Nabi Ya’qub ngandika: “Ingsun ora bakal nglilani wong iku (mangkat) bareng karo sira, nganti sira paring janji kang mantep ingsun atas asmane Allah, manawa sira mesthi bakal mbalekake marang ingsun, kajaba sira dikubengi mungsuh”. Nalika padha janji, banjur Ya’qub ngandika: “Allah iku nyekseni apa sing kita ucapake (iki)”.

Lan Ya’qub ngandika: “He anak-anakku, aja padha mlebu saka lawang siji, lan mlebu saka lawang sing beda-beda, nanging aku ora bisa ngeculake sampeyan apa-apa saka (takdir) Allah. satemene, mung marang Panjenengane anggonku kumandel, lan mung wong kang padha kumandel marang Panjenengane.”

Lan nalika dheweke mlebu miturut apa sing didhawuhake bapakne, banjur (carane) ora ngeculake dheweke saka takdir Allah, nanging mung kepinginan ing Ya’qub sing wis ditemtokake. Lan sayekti dhèwèké iku duwé kawruh, awit Ingsun wus paring piwulang. Nanging akeh sing ora ngerti.

Lan nalika padha lumebu ing (panggonan) Yusuf. Yusuf mboyong sadulure (Bunyamin) menyang panggonane, Yusuf ngandika: “Satemene aku (iki) sadulurmu, mulane aja padha sedhih marang apa kang padha dilakoni”.

Bareng wis padha nyawisake pangan, Yusuf nglebokake tuwung (ombenan) ing karunge sadulure. Banjur ana sing nguwuh-uwuh: “He kafilah, satemene kowe iku kang nyolong”.

Wong-wong mau padha mangsuli, banjur madhep marang wong sing padha nelpon: “Apa sing ilang?”

Wong-wong kang padha nyeluk: “Kula sampun kecalan tuwung raja, lan sapa sing bisa mbalekake iku bakal oleh pangan (seberat) momotan unta, lan Ingsun njamin marang iku”.

Sadulur-sadulure Yusuf mangsuli, “Demi Allah, sampeyan ngerti yen kita ora teka kanggo gawe piala ing negara iki lan kita dudu maling.”

Padha ngandika: “Nanging apa sing bakal kelakon yen sampeyan pancene goroh?”

Wong-wong mau padha mangsuli: “Sing sapa sing ketemu (barang sing ilang) ana ing karunge, dheweke bakal dadi wong sing mbayar (tebusan)”. Mangkono kita males marang wong-wong kang padha tumindak ala.

Mula Yusuf banjur miwiti (mriksa) karung-karung mau sadurunge (mriksa) karungé kakangné dhéwé, banjur njupuk cangkiré raja saka karungé kakangné. Mangkono uga Ingsun atur (nganti) Yusuf. Boten prayogi Yusuf ngukum sadherekipun manut pranataning ratu, kejaba Allah ngersakaken. Ingsun ngluhurake wong kang Ingsun karsakake; lan ing sadhuwure saben wong kang ngelmu iku ana liyane kang Maha Ngerti.

Wong-wong mau padha calathu: “Yen dheweke nyolong, mesthi sedulure uga wis nyolong sadurunge.” Mulané Yusuf ndhelikaké rasa jengkelé dhéwé lan ora nduduhké marang wong-wong mau. Dhèwèké ngandika (ing atine): “Sampeyan iku luwih elek ing panggonan (sipat-sipat) lan Allah iku nguningani apa kang padha nerangake”.

Wong-wong mau padha calathu: Wahai Al-Aziz, sayekti dhèwèké iku duwé bapa kang wis tuwa, mulané padha njupuka salah sawijiné aku, sayekti kowé kabèh iku kalebu wong-wong kang padha tumindak becik.

Yusuf ngandika: “Aku njaluk pangayoman marang Allah tinimbang nahan sapa-sapa, kajaba wong sing kita temokake barang-barang kita ing dheweke, yen kita nglakoni, mula kita pancen wong-wong sing aniaya”.

Mulané nalika dhèwèké padha putus asa marang Yusuf, dhèwèké mung padha bisik-bisik. Pangandikane kang mbarep: “Apa kowe padha ora sumurup, yen bapakmu wis janji marang kowe atas asmane Allah, lan sadurunge kowe padha nglirwakake Yusuf, mulane aku ora bakal ninggalake tanah Mesir, nganti bapakku nglilani aku. bali), utawa Allah paring putusan tumrap aku, lan Panjenengané iku Hakim kang paling apik”.

wangsula marang bapakmu lan celathu: “Dhuh bapakku, sayekti anakmu wis nyolong, lan aku mung weruh apa sing aku weruh, lan aku ora bisa njaga (ngerti) sing ghaib.

Lan takona (wong sing manggon ing) bumi sing ana ing kono, lan kafilah sing aku tekani, lan satemene aku iki wong sing bener”.

Ya’qub ngandika: “Sampeyan mung wong sing weruh tumindak becik (ala), mula sabar sing becik (sabarku). Muga-muga Allah nekakake kabeh mau marang aku, satemene Panjenengane iku Maha Wicaksana, Maha Wicaksana. “

Lan Ya’qub banjur nyingkur wong-wong mau (anak-anake) kanthi calathu: “Dhuh, sedhihku tumrap Yusuf”, lan mripate dadi putih amarga sedhih lan dheweke dadi wong sing nahan bebendune (marang anak-anake).

Wong-wong mau padha calathu: “Demi Allah, apa sira tansah eling marang Yusuf, satemah sira nandhang lelara kang abot utawa kalebu wong kang sirna”.

Wangsulané Yakub: “Satemené mung marang Allah aku sambat babagan kasusahan lan kasusahanku, lan aku ngerti saka Allah apa sing ora sampeyan ngerti.”

He anak-anakku, padha lungaa, mulane padha goleka kabar bab Yusuf lan sadulure, lan aja padha putus asa saka rahmating Allah. Satemene ora ana wong kang putus asa saka rahmate Allah, kajaba wong kang padha kafir”.

Bareng wis padha lumebu ing (panggonan) Yusuf, padha calathu: Wahai Al-Aziz, aku lan kulawargaku padha nandhang kasangsaran, lan tekane karo barang-barang kang ora ana gunane, mula padha rampungna kasusahanku, lan paring sedekah marang aku. Allah paring piwales marang wong kang padha sedekah”.

Nabi Yusuf dhawuh: “Apa sira padha sumurup apa kang sira lakoni marang Yusuf lan sadulure, nalika sira padha ora ngerti (akibat saka) tumindakira?”.

Wong-wong mau padha matur: “Apa bener sampeyan Yusuf?”. Yusuf mangsuli: “Aku iki Yusuf lan iki sedulurku. Sayekti Allah wis paring kanugrahan marang kita.” Satemene sing sapa taqwa lan sabar, satemene Allah ora ngilangake ganjarane wong kang nindakake kabecikan”.

Wong-wong mau padha calathu: “Demi Allah, satemene Allah wus ngluhurake kowe marang aku, lan satemene aku iki wong kang kaluputan”.

Panjenengané (Yusuf) ngandika: “Dina iki ora ana penghinaan marang kowé, muga-muga Allah bakal ngapura (sira), lan Panjenengané iku Maha Welas ing antarane para asih.”

Sira lungaa nganggo jubahku iki, nuli sira salin ing raine bapakku, mengko bakal weruh maneh; lan kabeh kulawargamu gawanen marani aku.”

Nalika kafilah mau wis budhal (saka tanah Mesir) bapakne banjur ngandika: “Satemene aku mambu mambu Yusuf, yen kowe ora nyalahake aku iki lemah atine (mesthi kowe bakal mbenerake aku)”.

Kulawargane ngendika: “Demi Allah, satemene sira isih ana ing kacilakanmu biyen”.

Bareng wong kang nggawa kabar kabungahan teka, banjur nyelehake jubah ing raine Ya’qub, banjur bali ndeleng. Nabi Ya’qub ngandika: “Apa aku ora ngandhani sampeyan manawa aku ngerti saka Allah apa sing sampeyan ora ngerti”.

Wong-wong mau padha calathu: “Dhuh bapak kawula, mugi karsaa nyuwun pangapunten tumrap dosa-dosa kawula, satemene kawula punika tiyang ingkang kaluputan”.

Ya’qub ngandika: “Aku bakal nyuwun pangapura kanggo sampeyan marang Pangeranku, satemene Panjenengane iku Maha Pangapura, Maha Asih”.

Bareng wis padha lumebu ing (panggonan) Yusuf, Yusuf banjur ngrangkul wong tuwane lan ngandika: “Sira lumebu ing tanah Mesir, insya Allah sira bakal slamet”.

Lan ngangkat wong tuwané ing dhampar. Lan dheweke (kabeh) padha turu lan sujud marang Yusuf. Lan Yusuf ngandika: “Dhuh bapakku, iki tutup impenku sing biyen; sayekti Pangeranku wus kayektenan. Panjenengane ngirid sira saka ing padesan kang sepi, sawise aku dirusak dening syaitan.(gayutane) antarane aku lan sadulur-sadulurku. Satemene Pangeranku iku alus apa kang dadi karsane.

Dhuh Pangéran kawula, saèstu Paduka sampun paring kanugrahan dhateng kawula sapérangan karaton sarta paring piwulang dhateng kula sapérangan tafsir impen. (Dhuh Allah) ingkang nitahake langit lan bumi. Paduka punika Pelindung kawula ing donya lan ing akherat, ninggalake kula ing negara Islam lan gabung kula karo wong-wong taqwa.

Mangkono (iku) ing antarane warta ghaib kang Ingsun wedharake marang sira (Muhammad); Sira ora padha mèlu nalika dhèwèké padha mutusaké rancangané (nglebokaké Yusuf ing sumur) lan dhèwèké padha ngrancang.